Oikeudenmukainen vihreä murros strategisen tutkimuksen teema-aloitteena

14.6.2022

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle yhtä yhteistä teemaa vuonna 2023 käynnistettäville strategisen tutkimuksen kuusivuotisille ohjelmille (pdf). Lisäksi teemalle on valmisteltu läpileikkaava painopiste, joka koskee molempia teemasta avattavia ohjelmia.

Neuvoston ehdotus vuoden 2023 strategisen tutkimuksen ohjelmien teemaksi on oikeudenmukainen vihreä murros.

Teemasta avattavien tutkimusohjelmien läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan resilienssiä.

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Strategisen tutkimuksen avulla uudistetaan ja kehitetään suomalaista yhteiskuntaa pitkällä aikajänteellä sekä tuetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa yhteiskunnan muuttuvien tietotarpeiden mukaisesti. Monimutkaiset haasteet kysyvät yhteistyötä. Strategisen tutkimuksen keskeinen erityispiirre on vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välillä koko hankkeen ajan, alkaen jo tutkimuksen suunnittelusta.

Kukin strategisen tutkimuksen ohjelma perustuu tiettyyn teemaan. Valtioneuvostolle vuosittain tehtävän teema-aloitteen valmistelussa tunnistetaan ja ennakoidaan Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää uutta, tieteenalarajat ylittäen tuotettua tutkimustietoa.

Teemaehdotuksella haetaan tutkimukseen perustuvia uusia ratkaisuja oikeudenmukaisen vihreän murroksen tueksi

Vihreä murros viittaa teema-aloitteessa ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Lähtökohtana ovat nykyisten kestämättömien kehityskulkujen katkaisemisen ja kriiseihin vastaamisen kannalta välttämättömät yhteiskunnalliset ratkaisut. Strategisen tutkimuksen neuvosto korostaa, että murroksessa on kyse paitsi ympäristöstä ja teknologiasta myös ennen kaikkea mittavista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista niin paikallisesti kuin globaalisti.

Oikeudenmukainen vihreä murros nousi teemavalmistelussa selkeästi esiin strategisen tutkimuksen neuvoston ja sidosryhmien keskuudessa. Teema-aihe näyttäytyy sekä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävänä että samalla erittäin ajankohtaisena asiana. Vihreä murros kysyy varsin kokonaisvaltaisia muutoksia, mikä korostaa oikeudenmukaisuuden merkitystä. Teema myös yhdistää muiden valmisteluvaiheessa esiin nousseiden aiheiden keskeisiä elementtejä. STN arvioi sisällöllisesti mielekkääksi esittää yhtä teemaa vahvan ja koherentin kokonaisuuden muodostamiseksi.

Teemasta on tarkoitus avata kaksi rinnakkaista strategisen tutkimuksen ohjelmaa. Vastaavaan yhden
teeman ja kahden ohjelman ratkaisuun päädyttiin myös vuoden 2018 strategisen tutkimuksen teemassa Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut, josta avattiin pian päättymässä olevat ohjelmat Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) ja Kestävän kasvun avaimet (GROWTH).

Yhteiskunnan vakauden ja toimintakyvyn turvaamiseksi tarvitaan resilienssiä

Teema-aloitteen läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetulla resilienssillä viitataan kykyyn sopeutua muutoksiin ja yhteiskuntaa koetteleviin kriiseihin inhimillisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti, teknologisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Jotta voidaan turvata yhteiskunnan vakaus ja toimintakyky muuttuvissa olosuhteissa, on oleellista vahvistaa yksilöiden, yhteisöjen, instituutioiden ja yhteiskunnan valmiuksia sopeutua muutoksiin, toipua vastoinkäymisistä ja löytää uusia mahdollisuuksia.

Teematyöskentelyssä korostuu vuorovaikutteisuus

Tiedeyhteisöllä ja tiedon hyödyntäjillä on avainrooli teemojen kehittämisessä. Tämänkin teeman valmistelussa palautteella on ollut oleellinen rooli. Ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita luodattiin loka-marraskuussa avoimella verkkokyselyllä. Lupaavimpia teema-aihioita kehitettiin helmikuussa yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäpalaute tuki myös neuvoston teemavalintaa ja valitun teeman jatkovalmistelua. Ennen aloitteen viimeistelyä ja luovutusta valtioneuvostolle STN:n valmistelemasta teema- ja painopisteluonnoksesta keskusteltiin toukokuun lopussa kaikille avoimessa julkisessa kuulemistilaisuudessa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty ajankohtaista ennakointitietoa.

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen ja tekee teemapäätöksen, minkä jälkeen STN vastaa teemaa käsittelevien tutkimusohjelmien käynnistämisestä ja rahoitushakujen avaamisesta. Ohjelmahaut avataan tyypillisesti loppusyksystä. Tämän jälkeen on tieteentekijöiden vuoro arvioida yhdessä tiedon hyödyntäjien kanssa, miten vastata parhaiten teeman haasteeseen monitieteellisen tutkimuksen keinoin ja luoda uusia suomalaiseen yhteiskuntaan räätälöityjä ratkaisuja.

Lisätietoja

  • Teemaehdotus verkossa (pdf)
  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, Anu Kaukovirta, p. 040 525 7492, etunimi.sukunimi(at)luke.fi
  • Johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia, p. 029 533 5064, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084
etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?