Forskning kring säkerhet och barn och unga får betydande finansiering från rådet för strategisk forskning

13.9.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat sammanlagt 28 miljoner euro i finansiering för två nya forskningsprogram. Till programmen valdes nio konsortier dvs. sammanslutningar av forskningsprojekt. I konsortierna betonas långsiktig forskning som strävar efter att finna lösningar på viktiga utmaningar i samhället.

RSF:s finansieringsbeslut gäller de nya programmen Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD) och Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG). Inom SHIELD-programmet finansieras fyra konsortier och inom YOUNG-programmet fem. De tvååriga programmen avslutas 2028. Under den första treårsperioden får ett konsortium i genomsnitt 3,1 miljoner euro i finansiering.

Programutlysningen hade två steg. De finansierade konsortierna valdes ut bland de konsortier som gick vidare till det andra utlysningssteget. RSF:s helhetsbedömning grundade sig på panelutlåtandena och programmets mål. Kriterier för att bli utvald var forskningens vetenskapliga kvalitet, samhällelig relevans och genomslag.

RSF:s ordförande Anu Kaukovirta anser att projekthelheterna inom båda programmen håller en mycket hård nivå: ”Båda programmen går in på mycket aktuella teman och jag förväntar mig nya initiativ och synvinklar redan under projektens gång.”

Kunskapsbas för identifiering och avvärjande av säkerhetshot

I SHIELD-programmet undersöks säkerhet och tillit i en tid av informationsteknologi och hybridpåverkan. Syftet med programmet är att identifiera och avvärja olika typer av säkerhetshot samt att stärka krishanteringen och resiliensen.

De finansierade konsortierna representerar sammanlagt elva vetenskapsgrenar och tolv organisationer, bland annat universitet, kommunala aktörer och företag.

”De fyra konsortier som valts till SHIELD-programmet granskar temat säkerhet och tillit i samhället på ett mångfasetterat sätt. Projekten i konsortierna bygger upp såväl förståelse på systemnivå som konkreta verksamhetsmodeller för samhällsaktörer såsom städer”, konstaterar Kaukovirta.

Ett av de finansierade projekten, det mångvetenskapliga REPAIR-konsortiet, erbjuder forskningsbaserade praktiska modeller och utgångspunkter för att bygga upp och förnya algoritmiska system. Konsortiet stöder utvecklingen av systemen på ett sätt som främjar den nordiska välfärdsstatens grundläggande värderingar: jämlikhet, öppenhet, autonomi och delaktighet.

Forskning för att främja välmående bland barn och unga

RSF-programmet YOUNG ska med hjälp av forskning ta fram lösningar som kan trygga lika möjligheter till ett gott liv samt en trygg tillväxt och utveckling för alla barn och unga.

De finansierade konsortierna representerar 14 vetenskapsgrenar och omfattar tolv organisationer, bland annat universitet och företag statliga forskningsinstitut.

”Alla de projekt som nu beviljades finansieras är ambitiösa och söker lösningar för att stödja unga i olika situationer och stärka framtidsutsikterna i förändring och i synnerhet i krissituationer”, beskriver Kaukovirta.

Bland de finansierade finns bland annat konsortiet IMAGINE, vars syfte är att främja en bättre tillgång till effektiva psykosociala interventioner i skolor, primärvården och fångvården. I projektet satsar man dessutom på att nå de unga och att få dem att stanna kvar i vården. Det är viktigt att investera i ungas psykiska hälsa nu när belastningen på mentalvårdstjänsterna redan länge har ökat och pandemin sedan tidigare har ökat efterfrågan på vård. Projektet stöder Finlands nationella strategi för psykisk hälsa 2020–2030. Unga och yrkesutbildade personer deltar aktivt i alla skeden av projektet.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?