Strategisen tutkimuksen neuvostolta merkittävä rahoitus turvallisuuden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimukseen

13.9.2022

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoitusta kahteen uuteen ohjelmaan yhteensä 28 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmiin valittiin yhdeksän hankekokonaisuutta. Rahoitettavissa konsortioissa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin.

Uudet STN-ohjelmat, joissa rahoitusta myönnettiin, ovat Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD), jossa rahoitetaan neljä konsortiota sekä Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG), johon valittiin viisi konsortiota. Molemmat ohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne päättyvät vuonna 2028. Yhden konsortion saama rahoitus ensimmäisellä kolmivuotiskaudella on keskimäärin 3,1 miljoonaa euroa.

Rahoitetut konsortiot valittiin kaksivaiheisessa ohjelmahaussa varsinaiseen hakuun kutsuttujen konsortioiden joukosta. Neuvoston kokonaisharkinta perustui paneelien arviointilausuntoihin ja ohjelman tavoitteisiin. Valintojen kriteereinä olivat tutkimuksen tieteellinen laatu sekä yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus.

STN:n puheenjohtaja Anu Kaukovirta kuvailee molempien ohjelmien hankekokonaisuuksia todella kovatasoisiksi: ”Molemmat ohjelmat pureutuvat erittäin ajankohtaisiin teemoihin ja odotankin näiltä alkavilta hankkeilta uusia avauksia ja näkökulmia jo hankkeiden etenemisen aikana”.

Tietoperustaa turvallisuusuhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi

SHIELD-ohjelmassa tutkitaan turvallisuutta ja luottamusta informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Ohjelman tavoitteena on erityyppisten turvallisuusuhkien tunnistaminen ja torjuminen sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistaminen.

Rahoitettavissa konsortioissa on edustettuna yhteensä 11 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja, kuntatoimijoita ja yrityksiä.

”SHIELD-ohjelmaan valitut neljä hanketta tutkivat turvallisuuden ja luottamuksen teemaa yhteiskunnassa moniulotteisesti. Hankkeet rakentavat niin systeemitasoista ymmärrystä kuin konkreettisia toimintamalleja yhteiskunnan toimijoiden, kuten kaupunkien käyttöön”, Kaukovirta toteaa.

Yksi rahoitetuista hankkeista, monitieteinen REPAIR-konsortio, tarjoaa tutkimukseen perustuvia käytännöllisiä malleja ja lähtökohtia algoritmisten järjestelmien rakentamiseen ja uudistamiseen. Konsortio tukee järjestelmien kehittämistä tavalla, joka edistää pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusarvoja: yhdenvertaisuutta, avoimuutta, autonomiaa ja osallisuutta.

Tutkimusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

YOUNG-ohjelman tavoitteena on etsiä tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Rahoitettavissa konsortioissa on mukana 14 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja ja valtion tutkimuslaitoksia.

”Kaikki rahoitettavat hankkeet ovat kunnianhimoisia, ja ne hakevat ratkaisuja erilaisissa tilanteissa olevien nuorten tukemiseen ja tulevaisuuden näkymien vahvistamiseen muutoksessa ja erityisesti kriisitilanteissa”, Kaukovirta kuvailee.

Rahoitettujen hankkeiden joukossa on muun muassa IMAGINE-konsortio, jonka tavoite on edistää sitä, että kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa parannetaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Lisäksi hankkeessa panostetaan nuorten tavoittamiseen ja hoidon parissa pysymiseen. Investointi nuorten mielenterveyteen on keskeistä nyt, kun mielenterveyspalveluiden kuormittuneisuus on lisääntynyt jo pitkään ja pandemia on ennestään lisännyt hoidon kysyntää. Hankkeessa tuetaan kansallista mielenterveysstrategiaa 2020–2030. Nuoret ja ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
viestintäsuunnittelija Tiina Salo
p. 029 533 5084
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?