Temaförslaget för strategisk forskning fokuserar på barn och unga samt på säkerhet och tillit

8.6.2021

Rådet för strategisk forskning (STN) vid Finlands Akademi föreslår till statsrådet två teman för 2022 års program för strategisk forskning. RSF:s förslag till nya temaområden för strategisk forskning är

  • Barn och unga – välmående framtidsformare
  • Säkerhet och tillit i algoritmernas tid.

RSF föreslår likabehandling som övergripande prioritering.

I fokus för strategisk forskning står aktuella utmaningar i det finländska samhället. Med hjälp av strategisk forskning förnyas och utvecklas det finländska samhället på lång sikt. Den strategiska forskningen stöder också forskningsbaserat beslutsfattande i enlighet med samhällets föränderliga informationsbehov.

Varje program för strategisk forskning byggs upp runt ett visst tema. Vid beredningen av det temaförslag som årligen läggs fram för statsrådet identifieras och förutses samhälleliga utmaningar som är betydande med tanke på Finlands framtid. För att lösa utmaningarna krävs nya forskningsrön som produceras över gränserna mellan vetenskapsgrenar.

Genom temaförslagen söks lösningar på ojämlikhet och strukturell diskriminering

Förslagets första tema fokuserar på barn och unga som medlemmar i samhället och som framtidsformare. Temat söker med hjälp av forskning lösningar som kan trygga lika möjligheter till ett gott liv samt en trygg tillväxt och utveckling för alla barn och unga.

Det andra temat handlar om säkerhet och tillit. Temat bygger med hjälp av mångvetenskaplig och interaktiv forskning upp en bred kunskapsbas och expertis för att allt bättre identifiera och avvärja sådana säkerhetshot som äventyrar förtroendet i denna tid som präglas av informationsteknologi och hybridpåverkan.

”Likabehandling lämpade sig naturligt som en prioritering för temana. Vi strävade efter att prioriteringen syns i båda tematexterna. På så vis ville vi säkerställa att den beaktas också i ansökningarna”, berättar Kimmo Nuotio, ordförande för rådet för strategisk forskning.

Strategisk forskning tar sig an stora samhällsutmaningar

De nya temaförslagen kompletterar temana i tidigare RSF-program. Tillsammans stöder programmen det evidensbaserade beslutsfattandet och tjänar på bred front den samhälleliga problemlösningen.

Nuotio poängterar att den strategiska forskningen har etablerat sin ställning på forskningsfältet. RSF-programmen har skapat ett nytt slags samarbete mellan forskare, beslutsfattare och andra aktörer i samhället. Den mångvetenskapliga och interaktiva forskningen har resulterat i nya, mer omfattande forskningsresultat samt en helhetssyn på de samhälleliga utmaningarna och möjligheterna att lösa dem.

”Enligt utvärderingen av de första avslutade programmen verkar instrumentet motsvara förväntningarna. Vi får höra mer när den utvärdering av den strategiska forskningen som statsrådet beställt blir klar. Jag ser strategisk forskning som en form av spetsforskning, som i synnerhet säkerställer forskningens samhälleliga genomslag. Ett annat särdrag i den strategiska forskningen är den transdisciplinära verksamheten, som jag tror har betydelse också för den vetenskapliga genomslagskraften.”

Interaktionen framhävs

Forskarsamhället och de som utnyttjar forskningskunskapen spelar en nyckelroll i beredningen av nya teman. Betydelsen av respons framhävs vid beredningen: Aktuella samhälleliga utmaningar kartläggs genom en öppen webbenkät. De mest lovande temautkasten vidareutvecklas i workshoppar tillsammans med intressentgrupper. Innan temaförslaget färdigställs och överlämnas till statsrådet kan man kommentera utkasten vid ett offentligt samråd. Vid beredningen utnyttjas även framsynsarbete.

”Responsen är av största vikt. Det är det enda sättet att veta att vi är på rätt väg. Vi lyssnar uppmärksamt på såväl förslagen som responsen och drar slutsatser utifrån dem. Ansvaret för resultatet ligger dock enbart hos oss”, säger RSF:s ordförande Nuotio.

Statsrådet behandlar RSF:s förslag och beslutar de slutliga temana, varefter RSF svarar för inledandet av forskningsprogram och för öppnandet av finansieringsutlysningar på basis av temana. Utlysningarna öppnas vanligen i slutet av hösten.

Mer information

  • Temaförslagen (pdf)
  • professor, RSF-ordförande Kimmo Nuotio, tfn 029 412 2013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?