Kom med förslag till nya teman för strategisk forskning

21.10.2020

I oktober ska rådet för strategisk forskning (RFS) vid Finlands Akademi öppna en öppen webbenkät för att samla in och ta fram förslag till nya temaområden för strategisk forskning. RSF beviljar finansiering för långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som ska finna lösningar på betydande utmaningar i det finländska samhället. RSF:s forskningsprogram byggs upp runt teman.

Enkäten kan besvaras 21.10–12.11.2020. Enkäten inleder beredningen av de RSF-forskningsprogram som startar 2022. 

Hurdant är ett bra tema?

RSF har som utgångspunkt att identifiera teman som

  • är centrala utmaningar med tanke på Finlands framtid
  • förutsätter flervetenskaplig forskning då ny kunskap tas fram
  • är horisontella och i stor utsträckning berör olika delområden i samhället
  • är sinsemellan tillräckligt olika (också i förhållande till tidigare teman).
  • Dessutom eftersträvas utveckling av nya, förutseende kunskaps- och forskningskombinationer samt en viss långsiktighet som bär under den sexåriga programperioden.

RSF ser gärna att de svarande överväger temaförslagen med ett brett perspektiv och fokuserar på betydande samhälleliga utmaningar. I temaenkäten söks inte enskilda forskningsteman utan mångvetenskapliga helheter som uppfyller kriterierna för ett bra tema.

Päivi Tikka, direktör för ansvarsområdet för strategisk forskning, betonar att temaberedningen till sin karaktär är framsynsarbete: ”När teman föreslås är det bra att identifiera samhälleliga kunskapsbehov som sträcker sig långt i framtiden i stället för frågor som kräver en omedelbar lösning. Det lönar sig också att beakta vilka teman och frågor som redan har finansierats inom de RSF-program som lanserats utifrån de sex föregående temaomgångarna.”

Lämna förslag senast 12.11 och delta i diskussionen via Viima

Enkäten genomförs via webbapplikationen Viima, som gör det möjligt att lämna in egna förslag men också kommentera och diskutera andra förslag. Förhoppningen är att diskussionen i bästa fall leder till sektorsövergripande och mångvetenskapliga förslag som fördomsfritt förenar nya kunskaps- och forskningskombinationer samt växelverkan.

De teman som statsrådet beslutat under tidigare år ingår också i enkätplattformen (markerade med en annan bakgrundsfärg än de nya förslagen). De tidigare temana ger en bild av den eftersträvade storleksklassen av de samhälleliga utmaningarna och visar vilka teman som redan undersöks i RSF-program.

För att du ska kunna delta i enkäten måste du antingen skapa ett Viima-konto eller logga in t.ex. via ditt LinkedIn- eller Google-konto.

Temaenkäten

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?