Strategisen tutkimuksen teema-aloitteessa keskitytään lapsiin ja nuoriin sekä turvallisuuteen ja luottamukseen

8.6.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle kahta teemaa vuonna 2022 käynnistettäville, monivuotisille strategisen tutkimuksen ohjelmille (pdf). Neuvoston ehdotukset uusiksi strategisen tutkimuksen teemoiksi ovat:

  • Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät
  • Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella

Tutkimusteemoja läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan yhdenvertaisuutta.

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin. Strategisen tutkimuksen avulla uudistetaan ja kehitetään suomalaista yhteiskuntaa pitkällä aikajänteellä sekä tuetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa yhteiskunnan muuttuvien tietotarpeiden mukaisesti.

Kukin strategisen tutkimuksen ohjelma perustuu tiettyyn teemaan. Valtioneuvostolle vuosittain tehtävän teema-aloitteen valmistelussa tunnistetaan ja ennakoidaan Suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää uutta, tieteenalarajat ylittäen tuotettua tutkimustietoa.

Teemaehdotuksilla haetaan ratkaisuja eriarvoisuuteen ja rakenteelliseen syrjintään

Ensimmäisessä teemassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä. Teemassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla taataan kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Toisessa teemassa paneudutaan turvallisuuteen ja luottamukseen. Teemassa rakennetaan monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa ja asiantuntijuutta, jotta voidaan entistä paremmin tunnistaa ja torjua luottamusta horjuttavia turvallisuusuhkia informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa.

”Yhdenvertaisuus sopi luontevasti teemojen painopisteeksi. Pyrimme siihen, että painopiste näkyy kummassakin teematekstissä. Näin halutaan varmistaa se, että yhdenvertaisuus tulee huomioiduksi hakemuksissakin”, kertoo strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Kimmo Nuotio.

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Uudet teemaehdotukset täydentävät aiempia strategisen tutkimuksen ohjelmien teemoja. Yhdessä ohjelmat tukevat tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja palvelevat laaja-alaisesti yhteiskunnallista ongelmanratkaisua.

Nuotio kertoo, että strateginen tutkimus on vakiinnuttanut asemansa tutkimuskentällä. Strategisen tutkimuksen ohjelmat ovat luoneet uudenlaista tieteentekijöiden sekä päätöksentekijöiden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välistä yhteistyötä. Monitieteinen ja vuorovaikutteinen tutkimus on tuottanut uusia, aiempaa kattavampia tutkimustuloksia ja kokonaisnäkemyksiä yhteiskunnallisista haasteista sekä niihin liittyvistä ratkaisumahdollisuuksista.

”Ensimmäisten päättyneiden ohjelmien arvioinnin perusteella instrumentti näyttää vastaavan odotuksia. Lisää kuullaan, kun valtioneuvoston tilaama strategisen tutkimuksen arviointi valmistuu. Näen strategisen tutkimuksen yhtenä huippututkimuksen muotona, jossa erityisesti varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toinen erityispiirre strategisessa tutkimuksessa on tieteidenvälisyys, jolla uskon olevan merkitystä myös tieteelliseen vaikuttavuuteen.”

Teematyöskentelyssä korostuu vuorovaikutteisuus

Tiedeyhteisöllä ja tiedon hyödyntäjillä on avainrooli uusien teemojen työstössä. Palautteen merkitys korostuu halki valmistelun: Ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita luodataan avoimella verkkokyselyllä. Lupaavimpia teema-aihioita kehitetään työpajoissa yhdessä sidosryhmien kanssa. Ennen aloitteen viimeistelyä ja luovutusta valtioneuvostolle voi neuvoston valmistelemia teemaluonnoksia kommentoida vielä kaikille avoimessa julkisessa kuulemistilaisuudessa. Lisäksi valmistelussa hyödynnetään ajankohtaista ennakointitietoa.

”Palaute on ensiarvoisen tärkeää. Vain sen avulla voidaan tietää, että ollaan oikealla tiellä. Kuuntelemme niin ehdotuksia kuin palautetta hyvin herkällä korvalla ja teemme sen pohjalta päätelmiä. Vastuu tuloksesta on kuitenkin yksin meidän”, toteaa strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Nuotio.

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen ja päättää teemoista, minkä jälkeen STN vastaa teemoja käsittelevien tutkimusohjelmien käynnistämisestä ja rahoitushakujen avaamisesta. Ohjelmahaut avataan tyypillisesti loppusyksystä.

Lisätietoja

  • Teemaehdotukset (pdf)
  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, p. 029 4122 013, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
  • Johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, Strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia, p. 029 533 5064, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas, viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?