Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Päivi Tikka och Kimmo Nuotio: Vad vet man nu om nedskärningarna i finansieringen av strategisk forskning?

18.6.2021

Forskarkåren och de instanser som utnyttjar och förmedlar forskningskunskap är med fog oroade över konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i forskningsfinansieringen i Finland. Enligt den information som för närvarande är tillgänglig utreder man som bäst hur de nedskärningar som föreslås i planen för de offentliga finanserna för 2023 kan genomföras så att målen för den finansiering som rådet för strategisk forskning (RSF) beviljar bevaras och så att situationen är så klar som möjligt för sökande.

I mitten av maj offentliggjordes planen för de offentliga finanserna, som innehåller betydande nedskärningar i forskningsfinansieringen. Om nedskärningen i bevillningsfullmakten för strategisk forskning genomförs, innebär den en bestående minskning på 25 miljoner euro från och med 2023. Bevillningsfullmakten är det belopp som RSF årligen kan använda för att finansiera forskningsprojekt.

Vilka effekter har nedskärningarna i finansieringen av strategisk forskning?

För finansierade forskare och interaktionspartner: Nedskärningsbesluten fattades på politiska grunder och det är inte fråga om en misstroendeförklaring mot forskare eller finansierade forskningsprojekt. Enligt nuvarande uppgifter kan utbetalningen av redan fattade finansieringsbeslut genomföras enligt planen. Avsikten är också att ordna nya utlysningar för pågående program för strategisk forskning enligt den tidigare planerade tidtabellen, men nivån på den fortsatta finansieringen för påbörjade projekt kan behöva anpassas något i denna nya situation.

För sökande av finansiering för strategisk forskning: Särdragen hos den strategiska forskningen, dvs. att kombinera den mångvetenskaplig forskning med en aktiv växelverkan med kunskapsanvändare, bevaras och förväntningarna i fråga om detta kvarstår. På grund av nedskärningarna blir man dock tvungen att minska antalet forskningsprogram eller deras storlek i framtiden. Nedskärningarna kommer inte att påverka 2021 års bevillningsfullmakt. För de program som för närvarande befinner sig i bedömningsskedet för den egentliga ansökningsomgången (Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, DEMOGRAPHY; Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv, BIOD; och Pandemier som utmaning för samhället, PANDEMICS) hålls finansieringen på den nivå som tidigare planerats. På basis av nuvarande uppgifter fortsätter också temaberedningen och programplaneringen för 2022 normalt så att ansökan till två program öppnas hösten 2021. RSF strävar fortsättningsvis efter att från och med 2023 årligen öppna en programutlysning.

Beslutsfattare och andra kunskapsanvändare: Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning är avsett för långsiktig, mångvetenskaplig och vetenskapligt högklassig forskning som tar itu med aktuella samhälleliga frågor. RSF grundades 2014 uttryckligen för att finansiera forskningsprojekt som stöder det samhälleliga beslutsfattandet. I bidragsformen har man dessutom satsat på att stärka dialogen mellan forskning och beslutsfattande, vilket fått mycket positiv respons. Nedskärningarna i forskningsfinansieringen strider mot regeringsprogrammets mål om att stödja kompetens, forskning och innovationer samt att främja evidensbaserat beslutsfattande.

Nedskärningsbeslutet fattades medan utvärderingen av programmen och instrumentet fortfarande pågår

RSF har sedan 2015 genomfört 16 fleråriga forskningsprogram. Fyra program har avslutats, och utvärderingen av dem blev klar strax efter att nedskärningarna offentliggjordes. Utifrån programmens självutvärderingar (på finska), en rapport om samhälleligt genomslag (på finska) som utarbetats av en utomstående utvärderare och en utvärdering av den vetenskapliga kvaliteten (på engelska) som sammanställts av paneler ser man att bidragsformen har lyckats stödja högklassig och mångvetenskaplig forskning, skapa metoder som förnyar vetenskapen samt utveckla nya sätt att samarbeta med kunskapsanvändare.

Statsrådet har dessutom beviljat finansiering för en helhetsutvärdering av finansieringsinstrumentet för strategisk forskning (websidan på finska). Arbetet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), och avsikten är att resultaten av utvärderingen ska bli klara hösten 2022.

Planeringen av den kommande verksamheten fortsätter

”De samhälleliga utmaningar som förutsätter strategiska forskning håller inte på att försvinna, tvärtom”, konstaterade Kimmo Nuotio och RSF:s tidigare ordförande Per Mickwitz i sin insändare efter att nedskärningarna offentliggjorts. Inom ansvarsområdet för strategisk forskning har man börjat planera hur anpassningen till den lägre finansieringsnivån kan genomföras så att konsekvenserna av den minskade finansieringen blir så små som möjligt. Det vore viktigt att man även i fortsättningen årligen kan bereda ett nytt temaförslag och öppna åtminstone en programutlysning. Planeringen fortsätter efter sommaren.

Har du frågor eller synpunkter?