Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Päivi Tikka ja Kimmo Nuotio: Mitä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusleikkauksista tiedetään nyt?

17.6.2021

Tutkijakunta sekä tutkittua tietoa käyttävät ja välittävät tahot ovat perustellusti huolissaan tutkimusrahoitukseen suunniteltujen leikkausten vaikutuksista. Tämänhetkisten tietojen pohjalta selvitetään parhaillaan, miten julkisen talouden suunnitelmassa vuodelle 2023 esitetty leikkaus voidaan toteuttaa siten, että samalla strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) myöntövaltuuteen kuuluvan rahoituksen tavoitteiden periaatteet säilytetään ja tilanne olisi mahdollisimman selvä rahoituksen hakijoille.

Toukokuun puolivälissä julkistettiin julkisen talouden suunnitelma, jossa tutkimusrahoitukseen kohdistettiin tuntuvia leikkauksia. Strategisen tutkimuksen myöntövaltuuden rahoitusleikkaus tarkoittaa toteutuessaan pysyvää 25 miljoonan euron alenemaa vuodesta 2023 lähtien. Myöntövaltuus on se rahamäärä, jonka STN voi vuosittain käyttää tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Miten strategisen tutkimuksen valtuusleikkaukset vaikuttavat?

Rahoitusta saaneet tutkijat ja vuorovaikutuskumppanit: Leikkauspäätökset tehtiin poliittisin perustein, eikä kyse ole tutkijoihin tai rahoitettuihin tutkimushankkeisiin kohdistuvasta epäluottamuslauseesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan jo tehtyjen rahoituspäätösten maksatus pystytään toteuttamaan suunnitelman mukaan. Myös käynnissä olevien strategisen tutkimuksen ohjelmien jatkohaut pyritään järjestämään aiemmin suunnitellussa aikataulussa, mutta aloitettujen hankkeiden jatkorahoituksen tasoa saatetaan joutua jonkin verran sopeuttamaan yllättävästi muuttuneessa tilanteessa.

Strategisen tutkimuksen rahoituksen hakijat: Strategisen tutkimuksen erityispiirteet eli monitieteisen tutkimuksen yhdistäminen aktiiviseen vuorovaikutukseen tiedon käyttäjien kanssa säilytetään eikä tätä koskevista odotuksista tingitä. Leikkausten takia tutkimusohjelmien lukumäärää tai kokoa joudutaan kuitenkin tulevaisuudessa pienentämään. Vuoden 2021 myöntövaltuuteen leikkaus ei vielä vaikuta. Parhaillaan varsinaisen haun arviointivaiheessa oleville ohjelmille (Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY; Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD ja Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena, PANDEMICS) on käytettävissä aiemmin suunnitellun suuruinen rahoitus. Myös vuoden 2022 teemavalmistelua ja ohjelmasuunnittelua jatketaan tämänhetkisten tietojen pohjalta normaaliin tapaan siten, että syksyllä 2021 avautuisi ohjelmahaku kahteen ohjelmaan. Vuodesta 2023 eteenpäinkin STN pyrkii avaamaan ohjelmahaun vuosittain.

Yhteiskunnalliset päättäjät ja muut tutkitun tiedon käyttäjät: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusinstrumentti on tarkoitettu pitkäjänteiseen, monitieteiseen ja tieteellisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, joka pureutuu ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. STN perustettiin vuonna 2014 nimenomaan rahoittamaan yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevia tutkimushankkeita. Lisäksi rahoitusmuodossa on panostettu tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelun vahvistamiseen, mistä on saatu paljon positiivista palautetta. Tutkimusrahoituksesta leikkaaminen on vastoin voimassa olevan hallitusohjelman tavoitteita osaamisen, tutkimuksen ja innovaatioiden tukemisesta sekä tutkittuun tietoon perustuvasta päätöksenteosta.

Leikkauspäätös tehtiin ohjelmien ja rahoitusmuodon arvioinnin ollessa kesken

Strategisen tutkimuksen rahoituksella on vuodesta 2015 alkaen toteutettu 16 monivuotista tutkimusohjelmaa. Neljä ohjelmaa on ehtinyt päättyä, ja näiden arviointi valmistui juuri leikkausuutisten jälkeen. Ohjelmien  itsearviointien, ulkopuolisen arvioijan laatiman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportin ja tutkijapaneelien kokoaman tieteellisen laadun arvioinnin perusteella nähdään, että rahoitusmuoto on onnistunut tukemaan korkeatasoista ja monitieteistä tutkimusta, luomaan tiedettä uudistavia menetelmiä sekä kehittämään uudenlaisia yhteistyön tapoja tiedonhyödyntäjien kanssa.  

Valtioneuvosto on lisäksi myöntänyt rahoitusta strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin toiminnan arviointiin. Työ on osa valtioneuvoston omaa selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS), ja arvioinnin tulosten on määrä valmistua syksyllä 2022.

Tulevan toiminnan suunnittelu jatkuu

”Ne yhteiskunnalliset haasteet, joihin vastaamiseksi strategista tutkimusta tarvitaan, eivät ole poistumassa, päinvastoin”, todettiin Kimmo Nuotion ja STN:n edellisen puheenjohtajan Per Mickwitzin mielipidekirjoituksessa leikkausten julkistamisen jälkeen. Strategisen tutkimuksen vastuualueella on ryhdytty suunnittelemaan, miten rahoitusmuodon sopeuttaminen alempaan rahoitustasoon voidaan toteuttaa niin, että rahoituksen supistumisen vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Olisi tärkeää, että jatkossakin voitaisiin vuosittain valmistella uusi teemaehdotus ja avata ainakin yksi ohjelmahaku. Suunnittelua jatketaan kesän jälkeen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?