Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Yhteistyöllä vaikuttavuutta – ohjelmajohtajien rooli strategisessa tutkimuksessa

22.6.2021

Kaikilla strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmilla on osa-aikainen ohjelmajohtaja. STN-rahoitukseen alusta asti kuuluneen ohjelmajohtajainstrumentin tavoitteena on edistää hankerajat ylittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta eli tukea ohjelmakokonaisuuden rakentumista.

Ohjelmajohtajarahoituksella tuetaan vaikuttavuutta

Ohjelmajohtajarahoitus on STN:n panostus ohjelmallisuuden toteuttamiseksi ja erityislaatuinen innovaatio tutkimusrahoituskentässä. Ohjelmajohtajien avulla tuetaan yksittäisiä hankkeita, niiden yhteistyötä omassa ohjelmassaan sekä ohjelmarajat ylittäen. Näin mahdollistetaan uusi monitieteisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen taso, jonka avulla voidaan etsiä vastauksia Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin.

Ohjelmajohtajilla on keskeinen rooli hanke- ja ohjelmarajat ylittävien yhteisten teemojen tunnistamisessa ja yhteistyön mahdollistamisessa. Hankkeet saattavat löytää läheisimmät yhteistyökumppanit toisesta ohjelmasta, kuten esimerkiksi on tapahtunut energiatutkimuksessa. Tätä voi pitää ’ristiinpölytyksenä’ eli toimintana, jossa hankkeiden erilaiset tutkimukselliset lähtökohdat ja näkökulmat tuodaan yhteen ja vuoropuhelun kautta syvennetään ymmärrystä yhteisistä yhteiskunnallisista haasteista ja niiden mahdollisista ratkaisuista.

Yhteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on toinen merkittävä toiminnan alue, jossa ohjelmajohtajat ja hankkeet näkevät selkeitä hyötyjä yksittäisen hankkeen tai oman ohjelman tasolla toimimiseen verrattuna. Kun sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä yli hanke- ja ohjelmarajojen, voidaan tietoa päätöksenteon tueksi tarjota laajemmasta ja monitieteisemmästä kokonaisuudesta. Myös päätöksentekijät arvostavat koottua ja kiteytettyä tietoa. Esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnasta on saatu paljon positiivista palautetta viime vuosien aikana.

Ohjelmajohtajan työ käytännössä

Ohjelmajohtajat rakentavat ohjelmakohtaista kokonaisuutta rahoitettujen hankkeiden pohjalta. Ohjelmallisuuden edistämiseksi he järjestävät esimerkiksi hankkeille yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia sekä tukevat politiikkasuositusten kirjoittamista sekä sidosryhmille järjestettyjen yhteistilaisuuksien toteuttamista. He myös laajentavat hankkeiden verkostoja omilla laajoilla verkostoillaan.

Ohjelmajohtaja osallistuu viestien välittämiseen hankkeiden ja tutkimusta hyödyntävien sidosryhmien välillä. Tutkimuksen "kääntäminen" sidosryhmien kielelle ja päätöksenteon tarpeiden kääntäminen tutkijoille on strategisessa tutkimuksessa keskeinen tehtävä, jota ohjelmajohtajat toteuttavat yhdessä hankkeiden ja niiden vuorovaikutusvastaavien sekä strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa.

Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajat kehittävät yhdessä hankkeiden ja strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa konsepteja, joilla edistetään koko rahoitusmuodon vaikuttavuutta (esim. Ratkaisukortit; eduskunnan puolueryhmien ja suomalaisten europarlamentaarikkojen kanssa toteutettavat Saumakohtia-dialogit; valiokuntakuulemiset; Tietokumppanuus-tietokoosteet).  Olennaista on löytää uusia keinoja tuoda strategisen tutkimuksen tuloksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esimerkiksi Tiede kohtaa vaalit -keskustelutilaisuudet, Mestarikurssit- seminaarisarjat sekä tieteelliset konferenssit tuovat esiin tutkimustuloksia ja asettavat ne laajempaan asiayhteyteen. Uudenlaiset yhteistyömuodot haastavat sekä tiedon käyttäjiä että tutkijoita.

Vaikuttavuus syntyy verkostoissa ja yhteistyössä

Ohjelmajohtajien työssä keskeistä on vuorovaikutus ja verkostoissa tapahtuva yhteistyö. Vaikuttavuustyössä etsitään jatkuvasti uusia tehokkaita keinoja. Ohjelmatoiminnan digiloikka eli toiminnan muuttaminen koronapandemian takia kasvokkain tapahtuvista tilaisuuksista pienimuotoisemmiksi etätapaamisiksi on yksi esimerkki siitä, miten toimintaa voidaan kehittää ja suunnata tarvittaessa nopeastikin uudelleen. 

STN laatii parhaillaan skenaarioita siitä, miten toimintaa joudutaan sopeuttamaan rahoitusleikkausten takia. STN on linjannut, että tavoitteena on säilyttää strategisen tutkimuksen erityispiirteet (Lue blogi: Mitä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusleikkauksista tiedetään nyt?). Yksi näistä strategisen tutkimuksen ainutlaatuisista elementeistä on ohjelmajohtajarahoitus. Hankkeissa tehty korkealaatuinen ja monitieteinen tutkimus tarvitsee rinnalleen myös jatkossa tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntijoita, jotka rakentavat yhteyksiä ja verkostoja sekä uusia vaikuttavuuden polkuja.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?