Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Genom informationspartnerskap stärks samarbetet mellan forskningen och beslutsfattandet

1.10.2021

Den kommitté för social trygghet som statsrådet tillsatte våren 2020 är den första instansen som har gått med i den nya modellen för informationspartnerskap inom den strategiska forskningen. Som ett resultat av samarbetet har man nyligen publicerat den första delen av en serie med fyra datasammanställningar som ur olika synvinklar beskriver faktorer som påverkar den finländska sociala tryggheten och i vidare bemärkelse hela välfärdssamhällets verksamhetsmiljö. Datasammanställningen Finlands befolkningsstruktur och den sociala tryggheten analyserar bl.a. nuläget för samt effekterna och konsekvenserna av befolkningens åldrande, anhopningen av utsatthet och regionala befolkningsförändringar.

Läs datasammanställningen Suomen väestörakenne ja sosiaaliturva (Finlands befolkningsstruktur och den sociala tryggheten) (pdf, på finska).

Vad är informationspartnerskap?

Informationspartnerskap är en verksamhetsmodell som stärker samarbetet och dialogen mellan forskning och beslutsfattande och som resulterar i sammanställd information om ett gemensamt avtalat ämnesområde. Datasammanställningarna grundar sig på befintliga, redan publicerade resultat eller resultat som är under arbete. Ny forskning kan inte beställas i informationspartnerskapet.

Kännetecknande för den forskning som finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF) är att man sätter sig in i samhälleligt viktiga frågor samt satsar på växelverkansarbete som främjar användningen av forskningsdata. I informationspartnerskapsmodellen fastställer användarna och forskarna tillsammans vilka frågor man vill granska, hurdana tillvägagångssätt som tillämpas och hur den samlade informationen publiceras, till exempel i form av en sammanställningsrapport, en podcast eller en video. Dialogen pågår under hela partnerskapet.

Informationspartnerskapet mellan den strategiska forskningen och kommittén för social trygghet

Behovet av sammanställd information hade konstaterats redan i början av kommitténs arbete, då programdirektören för strategisk forskning Olli Kangas skrev en rapport till kommittén om coronakrisens eventuella kortsiktiga och långsiktiga effekter på utvecklingen av den sociala tryggheten. Utifrån detta samarbete uppstod idén om en bredare lägesbild som produceras av forskare och programdirektörer som arbetar inom RSF-programmen.

Målet för den fortsatta planeringen av informationspartnerskapet blev en analys av den nuvarande formen av och förändringarna i den finländska sociala trygghetens och välfärdssamhällets verksamhetsmiljö ur fyra olika perspektiv: befolkningsstruktur, biosfär, teknologi samt institution och politik. Avsikten är att publicera en egen datasammanställning för vart och ett av perspektiven. De frågor som behandlas i texterna har preciserats vid den sociala trygghetskommitténs och dess forsknings- och utvärderingssektions möten, till vilka representanter för den strategiska forskningen har inbjudits. Dessutom har informella diskussioner ordnats där man kommit överens om tidtabeller och praxis.

Vad får parterna ut av samarbetet?

Alla samhälleliga reformer kräver aktuell förståelse för reformens mål och dess verksamhetsmiljö för att lyckas. Genom informationspartnerskapet får kommittén för social trygghet en heltäckande och högklassig lägesbild av den samhälleliga verksamhetsmiljön för den finländska sociala tryggheten. Samtidigt skapar och fördjupar informationspartnerskapet samarbetet mellan beslutsfattare, tjänstemän och forskningsvärlden. 

För programdirektörer och forskare som arbetar inom program för strategisk forskning ger partnerskapet möjlighet att presentera de färska forskningsresultaten och slutsatserna för just den instans som är intresserad av ämnet och kan utnyttja resultaten. Dessutom främjar informationspartnerskapet vetenskapens synlighet i samhällsdebatten och stärker forskningens genomslagskraft.

En unik och ny form av samarbete

Kommittén för social trygghet har till uppgift att reformera den sociala tryggheten för personer i arbetsför ålder, samtidigt som målet är att återställa och förnya kommittéarbetet till ett verktyg för stora reformer och lagberedningsprojekt. Utöver öppenhet och konstruktiv diskussion definierade kommittén också forskningsbaserad verksamhet och samarbete med den akademiska forskningsvärlden som sina arbetssätt. För den strategiska forskningen fungerar informationspartnerskapet som en naturlig kanal för forskningsbaserat samarbete.

Informationspartnerskapet skiljer sig från det traditionella utarbetandet av sakkunnigrapporter och utfärdandet av utlåtanden i den meningen att de frågor som behandlas väljs tillsammans. Beställaren framför sina önskemål och behov av information och forskarna funderar på motsvarande sätt över ur vilka perspektiv forskningsdata finns att tillgå. Det slutliga innehållet bildas med hjälp av gemensamt utvecklingsarbete, som en kombination av informationsbehov och tillgängliga forskningsresultat.

Informationspartnerskapet kulminerar i publiceringen av datasammanställningen och presentationen av dess innehåll, men dialogen förs under hela processen. På så sätt förbinder sig parterna till ämnet och får möjlighet att sätta sig in i varandras tänkande och utgångsläge

Har du frågor eller synpunkter?