Blogibanneri

Ny samverkan i sikte – strategiska forskningsprojekt bidrar med underlag för reform av social trygghet

28.9.2020

Forskningsprojekt som finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) tar fram information till stöd för beslutsfattande. Kommittén för social trygghet har angett att evidensbaserad forskning är utgångspunkten för arbetet. I höst inleds ett samarbete där forskning och kommittéarbete kommer att samverka. På listan över samarbeten mellan kommittén och strategiska forskningsprojekt finns planetära gränser, teknik, institutioner och samhällsfilosofi samt demografiska förändringar.

Kommittén som tillsatts för att bereda en reform av den sociala tryggheten inledde sitt arbete i början av detta år. Kommittén har i uppgift att ta fram en plan för att stegvis genomföra en reform av den sociala tryggheten: Hur kan den sociala tryggheten förtydligas för att få till stånd ett mer begripligt och funktionellt system som uppmuntrar människor och gör det möjligt att kombinera arbete och social trygghet i ett föränderligt arbetsliv, likväl i samband med olika familjekonstellationer och livssituationer.

Kommittén har en lång mandatperiod som sträcker sig fram till 2027. Kommitténs arbete pågår alltså över valperioderna. Det här möjliggör politiska åtaganden som sträcker sig över regeringsperioderna när det gäller beslut och rekommendationer. Det politiska engagemanget stärks även av det faktum att det är fråga om en parlamentarisk kommitté med företrädare för alla riksdagspartier. Kommitténs arbete stöds av ett flertal ständiga experter från arbetsmarknadsparter, organisationer inom tredje sektorn, ministerier och forskningsinstitut.

En bred skala företrädare säkerställer ett brett engagemang. Men företrädare på bred front kan även föra med sig stora problem: Hur ser den minsta gemensamma nämnaren ut som man kan komma överens om, och finns det över huvud taget en sådan? Generellt sett kan det råda allmän enighet om de problem som finns när det gäller den sociala tryggheten. Även de stora samhälleliga målen är sannolikt desamma. En klar och tydlig social trygghet liksom ett rättvist samhälle är förmodligen det allmänna målet för alla som deltar i kommitténs arbete. Men rätt snabbt brukar det bli slut på konsensus när man börjar dryfta vilka de konkreta problemen med den sociala tryggheten är som man vill åtgärda – för att inte tala om hur man ska avhjälpa dem.

Forskningsdata utgångspunkten

Man försöka lösa problemet utgående från forskningsdata. Redan en längre tid har man ansett att politiska beslut ska vara evidensbaserade. Kommittéinstitutionen, som en gång i tiden användes i stor utsträckning i Finland, byggde på omfattande datainsamling. Kommittén för social trygghet kan förvisso ses som ett försök att återskapa kommittéinstitutionen i ny tappning som ett verktyg med tanke på beredning av större reformer. Styrkan i kommittéarbete ligger i att söka en gemensam förståelse för hur saker ligger till, även ifall det råder oenighet om de politiska värderingar som knyter an till de aktuella frågorna. En gemensam förståelse för situationen kräver att tillräckligt mycket tid finns för konstruktiva och ömsesidiga diskussioner, liksom tillförlitlig forskningsdata.

Enligt uppgift utgår kommittén för social trygghet från evidensbaserad forskning, och användningen av forskning och data kommer att spela en nyckelroll i kommitténs arbete. Kommittén har en egen forsknings- och bedömningssektion med uppgift att samordna användningen av forskningsdata inom kommitténs arbete. Sektionen har företrädare för de viktigaste forskningsinstituten inom området, och om det behövs kan sektionens sammansättning kompletteras av forskare från universitet. Dessutom kommer kommittén att använda sig av akademisk forskning och skapa olika forskarnätverk för att generera en adekvat och mångsidig kunskapsbas. Kommittén har även en egen publikationsserie för att ge ut omfattande överblickar och utredningar om samhälleliga frågor och utvecklingstrender som är viktiga med tanke på reformen.

Arbetet inom strategiska forskningsprojekt en del av forskningsnätverket till stöd för kommitténs arbete

Forskningsdata från strategiska forskningsprojekt kan på många sätt vara användbara inom forskningsnätverket som stöder kommitténs arbete. När allt kommer omkring är det uttryckliga målet för forskning som finansieras av RSF att generera forskningsdata till stöd för beslutsfattande. Alla strategiska forskningsprogram har en koppling till kommitténs arbete. En del av de forskningskonsortier som är involverade i programmen kan ge svar på rätt specifika socialpolitiska frågor, medan andra kan generera perspektiv och framtidsscenarier. Hur ser ramvillkoren ut för ekologisk hållbarhet med tanke på vår livsstil? Hur påverkas livsmedelsproduktionen av klimatförändringarna och hur ser eventuella migrationsströmmar ut? Hur påverkas ekonomin och samhället av en demografisk förändring? Hur inverkar robotisering, plattformsekonomi och cirkulär ekonomi på behovet och arten av de sociala trygghetsförmånerna, liksom på finansieringsgrunden? Hur ser den samhällsfilosofiska grunden ut med tanke på framtida social trygghet, det vill säga förhållandet mellan individens rättigheter och skyldigheter? Hur kommer förändringar i politiken, media och penningpolitiken att påverka vår förmåga och möjlighet att genomföra en reform av den sociala tryggheten?

Strategiska forskningsprogram och forskningsprojekt kan således både måla ett antal stora tavlor och lägga till socialpolitiska detaljer i dem om det behövs. Med tanke på miljömässig hållbarhet och klimat kan man börja med att skissa upp den stora bilden av planetära gränser, tekniska och demografiska förändringar, institutioner liksom den samhälleliga makt som finns lagrad i dem. Det gäller att komma överens om mer specifika ämnen med programledarna, strategiska forskningsprojekt och kommittén. På så sätt kan man säkerställa att alla som deltar i kommitténs arbete delar bilden av framtidens värld och de ramvillkor som gäller för finländsk socialpolitik.

Har du frågor eller synpunkter?