Rådet för strategisk forskning utlyser finansiering för forskning om vatten och demokrati

18.1.2024

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi startar två nya forskningsprogram. De sexåriga programmen inleds i slutet av 2024.

Programmen är

  • Vatten för välfärd, säkerhet och fred
  • Demokratins framtid.

I de nya programmen är RSF beredd att finansiera sammanlagt 9–10 projekt med totalt ca 28 miljoner euro under den första treårsperioden. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar beslut om fortsatt finansiering.

Utlysningarna har två steg. Det första utlysningssteget (preliminär ansökan) öppnar den 18 januari 2024 och stänger den 21 mars 2024. Utlysningens första steg är öppet för alla behöriga sökande. De projekt som kallas till det andra steget kommer att väljas ut i maj 2024 (preliminär tidtabell). RSF fattar besluten om de projekt som går vidare på basis av första stegets kollegiala granskning, som görs av internationella sakkunniga.

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier bestående av flera organisationer som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med kunskapsanvändare. Den strategiska forskningen stärker förmågan att lösa samhälleliga problem och förbättrar kunskapsunderlaget för beslut.

RSF förväntar sig att de projekt som väljs ut till programmen utöver högklassig forskning också inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel. På sått bidrar man till att högklassiga forskningsrön når ut till dem som utnyttjar forskningsresultat. Mer information om konsortiernas struktur, sammansättning och verksamhet samt noggrannare anvisningar finns i utlysningstexterna.

Till skillnad från tidigare år beviljar RSF inte längre finansiering för projekt vars forskningsplatser ligger utomlands. Finländska forskningsplatser kan dock ansöka om finansiering för internationellt samarbete och internationell rörlighet inom strategiska forskningsprojekt i enlighet med Finlands Akademis finansieringsvillkor (pdf).RSF uppmuntrar sökande att planera internationella samarbeten för att främja förståelse och samhälleliga lösningar baserade på den bästa vetenskapliga kunskapen i Finland.

Två forskningsteman av stor samhällelig betydelse

RSF-programmet Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe) fokuserar på vatten och vattenresurser som en samhällsfråga. Vatten är en väsentlig del av välfärden, försörjningstryggheten och den hållbara utvecklingen.

Enligt Anu Kaukovirta, RSF:s ordförande, är vatten en grundläggande livsnödvändighet och potentiellt ett viktigt maktinstrument i framtiden. ”Temat erbjuder en möjlighet att utforska vattnets betydelse i en mängd olika sammanhang, globala och nationella, i olika typer av störningar och under stabila förhållanden. I rådet ser vi fram emot att höra forskarsamhällets synpunkter på temat.”

Ett viktigt mål inom RSF-programmet Demokratins framtid (DEMOC) är att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. ”Vi kommer att finansiera projekt som hjälper oss att bygga upp en kunskapsbas för att stärka demokratin och hantera de utmaningar den står inför”, säger Kaukovirta.

Demokratitemat färdigställdes först i slutet av 2023 med statsrådets beslut. ”Vi förstår att situationen är utmanande för de sökande och att konsortierna har begränsad tid på sig att förbereda ansökan. Vi tror dock att temats aktualitet och betydelse kommer att tilltala forskarsamhället och inspirera dem att ansöka om finansiering för samhälleligt betydelsefull forskning”, säger Kaukovirta.

Utlysningstexterna finns på svenska, finska och engelska.

Tisdagen 30.1.2024 kl. 10.00–11.30 ordnas ett webbinarium om utlysningarna. Webbinariet går på finska, men frågor kan även ställas på svenska och engelska.

Anmäl dig till webbinariet

Mer information

Utlysningstext: RSF-programmet Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe)

Utlysningstext: RSF-programmet Demokratins framtid (DEMOC)

Frågor om utlysningen: projects-src@aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?