Rådet för strategisk forskning uppdaterade anvisningarna om effekterna av coronapandemin

27.4.2021

Coronaviruspandemin påverkar inte bara forskningen och forskarrörligheten utan också ansökan om finansiering och användningen av beviljad finansiering samt besluten om att förlänga finansieringsperioder. Pandemin påverkar fortfarande på ett omfattande och långvarigt sätt också verksamheten i de projekt som finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF).

Finlands Akademi uppdaterade nyligen sina anvisningar om coronapandemins konsekvenser (pressmeddelande 24.3.2021). Med avvikelse från Akademins anvisningar har RSF dragit upp följande riktlinjer: En förlängning kan med fog sökas för projekt vars finansieringsperiod slutar senast den 31 december 2022 (förutsatt att projektet inte redan tidigare beviljats en förlängning på grund av pandemin).

RSF kartlägger för närvarande förlängningsbehoven hos behöriga projekt och beslutar utifrån dem om hur ansökan om förlängning kan göras. En förlängning av finansieringsperioden på programnivå, dvs. för alla konsortier inom ett visst program, kan komma i fråga med beaktande av de nuvarande undantagsförhållandenas konsekvenser i synnerhet för RSF-konsortiers växelverkan.

När behovskartläggningen är klar informeras de behöriga projekten separat om de praktiska anvisningarna för att förlänga finansieringsperioden.

Mer information:

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?