Politiikkasuositusten laatiminen edellyttää tietoa, osaamista ja rohkeutta

 Millainen on hyvä ja vaikuttava politiikkasuositus?

Strategisen tutkimuksen verkkosivuille on koottu tiedontarvitsijoita varten hankkeiden politiikkasuosituksia. Sivuilta löytyvät politiikkasuositukset eroavat toisistaan sekä sisällöltään että toteuttamistavaltaan hankkeesta ja suosituksen tarkoituksesta riippuen. Hyvälle ja vaikuttavalle politiikkasuositukselle ei ole yhtä yhteensopivaa reseptiä. Tietyt asiat kuitenkin yhdistävät hyviä politiikkasuosituksia:

 • tuo uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa ajankohtaiseen poliittiseen kysymykseen
 • on oikea-aikainen poliittisen prosessin vaiheeseen nähden ja kohdistettu asian kannalta oikealle lukijaryhmälle
 • on visuaaliselta ilmeeltään kiinnostava ja selkeä
 • on lyhyt ja ytimekäs (1-4 sivua)
 • esittää konkreettisia suosituksia.

Strategisessa tutkimuksessa pyritään kehittämään tapoja, joilla hankkeiden politiikkasuosituksien oikea-aikaisuutta voidaan tukea. Tämän lisäksi strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajat järjestävät hankkeilleen politiikkasuosituksista koulutuksia. Lisää käytännön viestinnän ohjeita strategisen tutkimuksen hankkeille mm. politiikkasuosituksiin liittyen löytyy myös hankkeiden viestintäohjeesta. (linkki)

Uuden tiedon ja taitojen lisäksi kyse on myös toimintakulttuurin muutoksesta, jossa strategisen tutkimuksen tutkijat oppivat kommunikoimaan ja vaikuttamaan uudella tavalla. Tutkijassa luonnollista ja perusteltua ahdistusta voi herättää politiikkasuositusten edellyttämä tapa kirjoittaa yksinkertaistaen, joskus jopa hieman provosoiden ja rakentaen yhteyksiä tutkimustulosten ja politiikan välille. Tämä rohkeuden hyppy saattaa olla kuitenkin tarpeen tehdä, jotta tutkimustulokset välittyisivät akateemista yleisöä ja oman hankkeen sidosryhmää laajemmalle joukolle.

Politiikkasuosituksen lukijan kannattaa puolestaan pitää mielessä, että hänen käsissään oleva parin sivun teksti on vain kapea väläys siihen laajaan, monitieteiseen ja pitkäjänteiseen tutkimukseen, jota strategisen tutkimuksen hankkeissa tehdään. Parhaimmillaan politiikkasuositus herättää päätöksen valmistelijan tai päättäjän mielenkiinnon, vakuuttaa asiantuntemuksellaan ja ohjaa lisätiedon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen tutkijoiden kanssa.

Politiikkasuositukset yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä

Mitä hyötyä politiikkasuosituksista on yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja millaista vaikuttavuutta suosituksilla saadaan aikaan? Miten politiikkasuositukset toimivat tutkimushankkeiden vaikuttamisen välineinä ja mitä ne tarjoavat päätöksentekijöille?

Strategisen tutkimuksen hankkeet tuottavat valtavasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tämä tieto pitäisi saada välitettyä myös poliittisten päättäjien tietoon, jotta hankkeissa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja sen valmistelussa, esimerkiksi lakivalmistelussa. Yksi hyvä tiedeviestinnän ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline on politiikkasuositus eli “policy brief”.

Politiikkasuositus  ei ole tiivistelmä tutkimuksesta, vaan sen tehtävä on tarjota tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätösten tueksi. Politiikkasuositus on siis lyhyt ja tarkasti rajattu teksti, joka on puheenvuoro johonkin meneillään olevaan keskusteluun tai päätösprosessiin. Sen tavoitteena on edistää jotain tiettyä muutosta yhteiskunnassa, esimerkiksi äänestysaktiivisuuden nostamista.
Kun hankkeissa tehdyn tutkimuksen tulokset on tiivistetty politiikkasuositukseksi, poliittisten vaikuttajien ja päättäjien ei tarvitse kahlata läpi tieteellisiä julkaisuja päätöstensä perustaksi. Politiikkasuosituksen tehtävänä on myös herättää lukijan kiinnostus ja ohjata tutustumaan lisämateriaaliin, esimerkiksi hankkeen verkkosivuihin ja tieteellisiin julkaisuihin.

Politiikkasuosituksen julkaisuajankohta kannattaa suunnitella hyvin etukäteen. Politiikkasuositus voi olla suunnattu suoraan tietyille päätöksentekijöille tai julkiseen keskusteluun. Onnistunut politiikkasuositus tavoittaa lukijan juuri silloin, kun asia tulossa käsittelyyn ja hän kaipaa tietoa asiasta. Parhaimmillaan se sisältää konkreettisia suosituksia, jotka auttavat valmistelemaan ja tekemään tutkimustietoon perustuvia harkittuja päätöksiä.

Miten politiikkasuositukset käytännössä siis vaikuttavat? Vaikuttamisen reitit saattavat olla joskus yllättäviäkin eikä tuloksia aina synny nopeasti. Politiikkasuositusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärtäminen onnistuu parhaiten esimerkkien avulla, joita tähän blogiin on koottu kolmelta strategisen tutkimuksen hankkeelta: Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025), Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi (ScenoProt) ja Kansalaisten osallistumista tutkiva Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU).

CICAT2025: Politiikkasuosituksien oikea-aikaisuus mietityttää tutkijoita

CICAT2025-hankkeen joulukuussa 2019 julkaistun politiikkasuosituksen Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä (pdf) mukaan kestävään kiertotalouteen pääsemiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Useat tahot ovat erilaisissa strategioissa ja tiekartoissa sitoutuneet kiertotalouden edistämiseen, mutta haasteena on käytännön muutosten aikaansaaminen yhteiskunnassa ja kuluttajien käyttäytymisessä.  CICAT2025-hankkeen politiikkasuositus antaa konkreettisia toimenpidesuosituksia – mutta se myös houkuttelee lukijaa ajattelemaan uudelleen ja laajemmin kiertotalouden systeemistä kokonaisuutta: kiertotalous ei toteudu yksin puurtamalla, vaan se vaatii yhteistyötä eri yllättävienkin toimijoiden välillä. CICAT2025-hankkeen logo

CICAT2025-tutkimushankkeessa koetaan politiikkasuositukset hyvänä tapana muotoilla hankkeen sanomaa. Politiikkasuosituksien kirjoittamisessa hankkeen tutkijoita askarruttaa kuitenkin tutkimuksen ja päätöksenteon eritahtisuus. Tutkimuksessa tuotetaan hyvinkin pitkäjänteisesti uutta tietoa ja uutta näkymää esimerkiksi siihen, mihin suuntaan liiketoimintaa ja yhteiskuntaa tulee kehittää. Tutkijan vinkkelistä onkin haastavaa se, että tietyt teemat nousevat päivän politiikassa ajankohtaiseksi, mutta tutkimuksen aikajänne on usein pidempi. Tällöin tulee pohdittavaksi se, onko toimivinta pitäytyä tutkimuksen teon aikasyklissä, jotta varmasti saadaan kaikki yksityiskohdatkin mietittyä ja perusteltua – vai tuleeko joskus reagoida nopeammin?

CICAT2025-hankkeen tutkijoiden mielestä politiikkasuositus tarjoaa hyvän kanavan kiteyttää tätä sanomaa. Toinen tärkeä hankkeessa saatu oivallus on ollut kuvakerronnan merkitys. Oivaltava kuvakerronta konkretisoi politiikkasuosituksen pääviestin: mitä pitää tehdä, että kestävä kiertotalous etenee käytännössä. (Ks. CICAT2025:n politiikkasuositus)

ScenoProt: Politiikkasuositukset osana tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

ScenoProt-hankkeen politiikkasuositus Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla (pdf) (2018) antoi suosituksia toimiin, joilla voidaan tukea ruokajärjestelmän kehittämistä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävämpään suuntaan. Suositukset koskivat maatalouspolitiikkaa, yritysten tukemista ja kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa. Suosituksia perusteltiin tutkimustuloksilla, jotka tukevat viljelyn monimuotoisuuden positiivisia vaikutuksia ilmastoon, hiilensidontaan ja omavaraisuuteen ja toisaalta kertovat kuluttajien kiinnostuksesta muuttaa ruokavaliotaan kasvipainotteisempaan suuntaan.

ScenoProt -hankkeen logo Koska politiikkasuositukset käsittelevät yleensä ajankohtaisia aiheita, jotka ovat jo muutenkin esillä julkisessa keskustelussa, ei ole helppoa sanoa, miten paljon tietty politiikkasuositus on vaikuttanut päätöksentekoon. ScenoProt-hankkeen politiikkasuositusten teemat (monipuolisuutta tukeva kasvinjalostus, ruokajärjestelmän oikeudenmukaisuus, ruuan tuotanto- ja kulutusyhteisöjen monipuolistaminen, viljelijän aseman parantaminen) olivat näkyvissä Suomen vuoden 2019 hallitusohjelmassa.

ScenoProtin policy briefistä tehtiin myös englanninkielinen versio. Sitä on hyödynnetty esimerkiksi kansainvälisten tutkimusohjelmien rahoitushakujen teemojen valmistelutyössä.

BIBU: Kohdennetut politiikkasuositukset toimivat

BIBU -hanke on tehnyt toistaiseksi kaksi politiikkasuositusta, jotka on suunniteltu eri tarkoituksiin ja eri kohderyhmille. Ensimmäisessä BIBU rakennettiin kampanja, jossa tehtiin edellisten eduskuntavaalien (2015) äänestysdatasta Vaalinavigaattori (pdf) eli politiikkasuositus, jossa nostettiin esiin havainnollisesti vähän äänestäviä kansalaisryhmiä. Katsausta ja sen graafeja tarjottiin aktiivisesti medioille, jotta teema saisi julkista näkyvyyttä.

Erityisen vaikuttava oli Helsingin Sanomien iso artikkeli aiheesta, jossa oli yhteistyössä BIBUn kanssa Vaalinavigaattorin pohjalta laadittu dynaaminen ammattiryhmien äänestysprosentteja kuvaava hakukone. Myös STT teki aiheesta näyttävän jutun ja aihe levisi lähes 20 lehteen eri puolilla Suomea (mm. Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Keskisuomalainen, Demokraatti, Suomenmaa, Länsiväylä, Kotimaa, Kirkko ja kaupunki). Äänestysprosenttikin nousi verrattuna edellisvaaleihin, joskin tuskin pelkästään BIBUn ansiosta. Politiikkasuositus onnistui kuitenkin nostamaan asian julkiseen keskusteluun. BIBU-hankkeen logo

BIBU teki myös Yhteisluomisen tutka (pdf) -politiikkasuosituksen, joka on opas osallistumiskokeilujen ja erityisesti osallistuvan budjetoinnin arvioimiseen kunnissa. Yhteisluomisen tutkaa on käytetty Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa, ja sitä on esitelty laajasti kuntatoimijoille mm. Sitran ja Kuntaliiton järjestämissä tilaisuuksissa. Julkaisu on käännetty englanniksi ja tekijät ovat tehneet arviointimallista hyväksytyn keksintöilmoituksen Helsingin yliopistolle.

BIBUssa kokemukset politiikkasuosituksista ovat olleet hyviä. Politiikkasuositukset ovat olleet toimiva lisä tutkimuksen julkistamiseen havainnollisessa ja selkeässä muodossa. Tekstimäärä on pidetty suhteellinen pienenä, tekstistä on tehty yleistajuista ja ulkoasusta on pyritty tekemään visuaalisesti hyvä. Graafit havainnollistavat ja tiivistävät isoja asioita.

Ehkä tärkein havainto on ollut se, että politiikkasuosituksille ei ole yhtä mallia tai muotoa, vaan niitä voi joustavasti käyttää eri tarpeisiin. Suositukset ovat lyhyydestään huolimatta – tai ehkä osin juuri siksi – myös varsin suuritöisiä, jos ne tehdään huolella. On hyvä miettiä tarkkaan, milloin niitä tarvitaan, ja identifioida kohderyhmä, jonka tarpeisiin suositus tehdään, sekä suunnitella myös se, miten sitä levitetään.

Miten lukea politiikkasuosituksia?

Strategisen tutkimuksen verkkosivuille on koottu tiedontarvitsijoita varten hankkeiden politiikkasuosituksia. Sivuilta löytyvät politiikkasuositukset eroavat toisistaan sekä sisällöltään että toteuttamistavaltaan hankkeesta ja suosituksen tarkoituksesta riippuen. Jokainen suositus kuitenkin pyrkii tarjoamaan uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa ajankohtaiseen poliittiseen kysymykseen liittyen lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa.

Politiikkasuosituksen lukijan kannattaa pitää mielessä, että hänen käsissään oleva parin sivun teksti on vain kapea väläys siihen laajaan, monitieteiseen ja pitkäjänteiseen tutkimukseen, jota strategisen tutkimuksen hankkeissa tehdään. Politiikkasuosituksen toivotaan johdattavan päätöksen valmistelijan tai päättäjän lisätiedon lähteille ja vuorovaikutukseen tutkijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

 • Piia Nurmi ja Marketta Virta, Turun ammattikorkeakoulu, CICAT2025-hanke Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
  Kestävän kasvun avaimet, GROWTH-ohjelma (2018-2023)

 • Titta Tapiola ja Susanna Rokka, Luonnonvarakeskus, ScenoProt-hanke Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi (ScenoProt)
  Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI) -ohjelma (2015-2021)

 • Iina Koskinen, Demos Helsinki, BIBU-hanke Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelma (2017-2021)

 • Milja Saari, tiedeasiantuntija, strateginen tutkimus, Suomen Akatemia
 • Helen Metsä, projektisihteeri, strateginen tutkimus, Suomen Akatemia

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?