Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Mångvetenskapligt nätverk erbjuder stöd och genomslagskompetens för forskare inom klimatförändring

7.6.2022

Klimatmötet i Glasgow lyfte återigen fram det brådskande behovet av en rättvis forskningsbaserad klimatpolitik och effektiva klimatåtgärder inom alla sektorer och på alla verksamhetsnivåer. Även under de kommande decennierna finns det ett stort behov av mångvetenskaplig forskning och nya innovationer som hjälper oss begränsa klimatförändringen och att anpassa oss till den. Det viktiga är att det finns information – anpassad till det finska klimatet, samhället och näringslivet. Unga forskare som befinner sig i början av sin vetenskapliga karriär har en nyckelroll när det gäller att producera forskningsbaserad information samt att trygga vetenskapens kontinuitet och förnyelse.

Programmet Klimatförändringen och människan (Rådet för strategisk forskning) samt forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet (Jord- och skogsbruksministeriet) är viktiga forskningsinsatser för att begränsa klimatförändringen och vår anpassning till den. De här nyligen inledda forskningsprogrammen har många gemensamma tematiska sammankopplingar. De som arbetar inom projekten bildar en viktig, mångvetenskapligt orienterad grupp forskare som undersöker hur klimatåtgärder kan främjas inom den finländska forskningen.

Som ledare för dessa forskningsprogram vill vi erbjuda doktorander och postdoktorala forskare i början av sin vetenskapliga karriär en möjlighet att nätverka och utveckla sin kompetens för att öka den egna forskningens genomslag. Därför har vi grundat ett nätverk för unga forskare som forskar i klimatåtgärder, och som samlas virtuellt för första gången i dag. Nätverket består av ett trettiotal forskare som arbetar med olika projekt inom programmen. Möjligheterna att inom programmen utvidga nätverket granskas under nästa år.

I ett land av Finlands storlek har vetenskapen inte råd med överlappningar, utan ett tätt nationellt forskningssamarbete är av största vikt. En förutsättning för detta är att forskarna kan bekanta sig med varandra och med varandras forskning. De nationella forskarskolor som verkade i början av 2000-talet var naturliga platser för branschvist nätverkande redan i början av forskarens karriär.

I och med övergången till lokala universitetsspecifika forskarskolor har det inte längre varit lika enkelt för doktorander som arbetar på olika håll i landet att bekanta sig med varandra. Via vårt nya nätverk kan unga klimatforskare som arbetar i olika organisationer nätverka och bekanta sig med varandras forskningsämnen. Vårt mål är att de kontakter som skapats i vårt nätverk i framtiden bland annat leder till nya forskningsinitiativ och forskningskonsortier och på så sätt stärker det nationella forskningssamarbetet.

Vetenskapens och forskningens verksamhetsmiljö håller på att förändras. Positiva förändringar är till exempel utvecklingen av praxis för ansvarsfull utvärdering av forskare och öppen vetenskap. Upprepade hot om nedskärningar i finansieringen av vetenskapen skapar särskilda utmaningar. Osäkerheten kring den långsiktiga finansieringens kontinuitet och dess inverkan på karriärutsikterna oroar unga forskare. Även oron för klimatförändringen och möjligheterna att främja klimatåtgärderna med hjälp av egen forskning väcker tankar hos forskarna. Målet med vårt nätverk är att möjliggöra diskussion och att dela kamratstöd mellan unga forskare som befinner sig i samma situation, vilket förhoppningsvis skapar framtidstro för att fortsätta den vetenskapliga karriären.

Under den senaste tiden har också vikten av forskningens samhälleliga genomslag varit aktuell. Metoderna och vägarna för att nå genomslag varierar enligt vetenskapsområde – gemensamt är dock att forskaren utöver ämneskompetens i allt högre grad också måste satsa på kommunikations- och genomslagsfärdigheter. Till exempel i Finlands fyra vetenskapsakademiers gemensamma SOFI-projekt har man konstaterat att forskarna har svårt att koppla sin egen forskning och expertis till den samhälleliga kontexten, eftersom beslutfattandets strukturer och skeden inte är bekanta och att forskarna inte nödvändigtvis identifierar hur deras forskning kan påverka beslutsfattandet. I nätverket kommer vi erbjuda skräddarsydda genomslagsutbildningar för unga forskare inom klimatområdet.

Vetenskapen har en nyckelroll i att hitta lösningar mot klimatförändringen, minskningen av den biologiska mångfalden samt andra utmaningar för hållbar utveckling. Vi hoppas att det nya nätverket för forskare inom klimatförändring som nu skapas stöder unga forskare och ger dem mod att även i fortsättningen förändra världen till det bättre med hjälp av vetenskap.

Har du frågor eller synpunkter?