Utlysningstexterna för strategisk forskning har publicerats

4.11.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi lanserar två nya forskningsprogram. I fokus för programmen ligger det tema som statsrådet beslutade i oktober, rättvis grön övergång. De nya programmen startar i höst 2023.

De nya programmen är

  • Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)
  • Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION).

Den övergripande prioriteringen resiliens innebär en förmåga att anpassa sig till förändringar och kriser som drabbar samhället på ett humant, socialt, ekonomiskt, teknologiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Programtiden är sex år. I de nya programmen är RSF beredd att finansiera 9–10 projekt med totalt ca 27 miljoner euro under den första treårsperioden. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar beslut om fortsatt finansiering.

Utlysningarna har två steg. Första stegets utlysning öppnar den 4 november 2022 och stänger den 11 Januari 2023. Utlysningens första steg är öppet för alla behöriga sökande. De projekt som går vidare till andra steget väljs ut i mars 2023. RSF fattar besluten om de projekt som går vidare på basis av första stegets kollegiala granskning som görs av internationella experter.

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier bestående av flera organisationer som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med kunskapsanvändare. Den strategiska forskningen stärker förmågan att lösa samhälleliga problem och förbättrar kunskapsunderlaget för beslut. RSF förväntar sig att de projekt som väljs ut till programmen utöver högklassig forskning också inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel. På sått bidrar man till att högklassiga forskningsrön når ut till dem som utnyttjar forskningsresultat. Mer information om konsortiernas struktur, sammansättning och verksamhet samt noggrannare anvisningar finns i utlysningstexterna.

Ett tema, två program

RSF-finansierad forskning syftar till att finna lösningar på stora samhällsutmaningar. Enligt rådets ordförande Anu Kaukovirta är programmens tema, rättvis grön övergång, mycket aktuellt både nationellt, på EU-nivå och globalt. ”Den instabila situationen i världen, kraftigt stigande priser eller en direkt brist på viktiga varor utmanar tidtabellen och rättvisan i fråga om genomförandet av den gröna övergången. Det finns allt större efterfrågan på den övergripande prioriteringen resiliens i samhällets alla funktioner och i det dagliga livet.”

I år behandlar man ett gemensamt tema i två forskningsprogram med olika synvinklar. I RSF-programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång ska man analysera hur energisystemet kan utvecklas i en föränderlig omvärld. ”Det europeiska energisystemet befinner sig i ett förvirrat och bräckligt tillstånd. Med programmet söker vi långsiktiga lösningar för att förnya och stabilisera systemet. Dessa lösningar är en mycket viktig del av den gröna övergången och dess rättvisa”, konstaterar Kaukovirta.

Det andra RSF-programmet, Samhällslösningar för en rättvis grön övergång, är inriktat på lösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv. Fokus ligger på de strukturer och metoder som dels stöder, dels hindrar en rättvis grön övergång inom olika samhällsområden och i människors och gemenskapers vardag. ”Av ansökningarna till detta program förväntar vi oss mångsidiga och långsiktiga lösningar på hur samhällets strukturer och praxis måste ändras för att den gröna övergången ska kunna genomföras. Vi ser gärna att de sökande funderar över hurdana lösningar stöder rättvisan och hållbarhet och hur man kan bedöma hur dessa mål uppnås”, säger Kaukovirta.

Utlysningstexterna finns på svenska, finska och engelska.

Den 25 november 2022 kl. 10.00–11.30 ordnas ett webbinarium om utlysningarna. Webbinariet går på finska, men frågor kan även ställas på svenska och engelska.

Mer information

Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION)

  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141
  • Under tiden 23.12.2022–1.1.2023 kan du kontakta oss via vår helpdesk. Välj ansvarsområdet för strategisk forskning som mottagare.

Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  • vetenskapsrådgivare Henna Luoma-Halkola, tfn 0295 335 132
  • Under tiden 16.12.2022–8.1.2023 kan du kontakta oss via vår helpdesk. Välj ansvarsområdet för strategisk forskning som mottagare.

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Tiina Salo
kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?