35 konsortier vidare till RSF-programutlysningens andra steg

9.3.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 8 mars 2021 att inbjuda 35 konsortier till andra steget av RSF:s programutlysning. Ungefär 40 procent av de preliminära ansökningarna gick vidare till andra steget. Besluten motiverades med projektens lämplighet med tanke på programmens teman och mål samt med deras samhälleliga betydelse, genomslagskraft och vetenskapliga kvalitet.

RSF utlyste finansiering inom tre nya program, och det inkom totalt 89 preliminära ansökningar. Till programmet Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY) inlämnades 25 ansökningar; 12 konsortier gick vidare till det andra utlysningssteget. Till programmet Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD) inlämnades 28 ansökningar; 12 konsortier gick vidare till andra steget. Till programmet Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS) inkom 36 ansökningar, varav 11 konsortier gick vidare till andra steget.

Paneler med inhemska och utländska sakkunniga bedömde projektens lämplighet för programmen samt deras vetenskapliga nivå och samhälleliga genomslag. Varje program hade en egen bedömningspanel. Bedömarna har mångsidig erfarenhet av både vetenskap och forskning och nyttiggörande av vetenskaplig kunskap. Panelerna utarbetade ett skriftligt utlåtande för varje ansökan. Samtliga sökande får tillgång till sitt utlåtande.

Ordföranden för rådet för strategisk forskning Kimmo Nuotio berättar att RSF också i år stod inför svåra val när det fattade beslut om vilka ansökningar som går vidare till det andra steget. ”Vi strävade efter att på ett mångsidigt sätt välja ut de mest lämpliga och lovande konsortierna bland de bästa ansökningarna. Vid valet av projekt till det andra steget beaktade vi också den tillgängliga finansieringen. Jag tror att vi i sinom tid kommer att kunna välja ut finansieringsmottagarna bland verkligen högklassiga ansökningar.”

Inom varje program bedöms de egentliga ansökningarna i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömer ansökningarnas samhälleliga genomslag. RSF beslutar i september om vilka projekt som väljs till programmen.

En lista med de ansökningar som gick vidare till det andra utlysningssteget finns som bilaga till detta pressmeddelande.

Mer information

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)

  • vetenskapsrådgivare Samuli Hurri, tfn 0295 335 100
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD)

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067

Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS)

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123

Allmänna frågor om strategisk forskning

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Anna Oravakangas
kommunikationsexpert
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?