Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Strateginen tutkimus turvaa päätöksenteon laatua

4.4.2024

Tarvitsemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja yhteiskunnan merkittävimpiin haasteisiin nyt enemmän kuin koskaan. Monitieteinen strateginen tutkimus on elinehto laadukkaalle päätöksenteolle.

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on tarjonnut ratkaisukeskeistä tutkimustietoa jo kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2022 tehdyn TIETOVA-arvioinnin mukaan strategisella tutkimuksella on ollut yhteiskunnallista vaikuttavuutta valtionhallinnon politiikkatoimien ja lakien valmistelun tukemisessa sekä tietopohjaisen päätöksenteon edistämisessä.

Strategisen tutkimuksen hankkeet ovat osoittautuneet valtavaksi voimavaraksi ympäristöministeriölle ja tuottaneet huippulaadukasta tutkimustietoa ja yhteistyötä kuin kultatarjottimella, ilman ministeriön omaa rahoitusta ja hankebyrokratiaa.

Ympäristöhaasteet vaativat kokonaispunnintaa ja monitieteistä lähestymistapaa

Strategisen tutkimuksen hankkeet ovat turvanneet päätöksenteon laatua. Rahoitusedellytyksenä on ollut tutkimuksen monitieteisyys. Ympäristöministeriölle se on tärkeää, koska aikamme merkittävimmät kriisit ja ympäristöhaasteet vaativat kokonaispunnintaa ja tietoa eri näkökulmista.

Esimerkiksi ruoka-, energia- ja vesiturvallisuutta ja ennakoinnin menetelmiä käsitellyt WINLAND-hanke on parantanut ympäristöministeriön ennakointityön laatua. Hankkeen avulla olemme saaneet tärkeää tietoa Suomen kokonaisturvallisuuden lujittamiseksi.

Osallistumista tarkastelleessa PALO-hankkeessa saimme arvokasta tietoa suunniteltujen toimien hyväksyttävyydestä. Yhteistyössä hankkeen kanssa toteutimme kansalaisraadin. Raati arvioi, kuinka reiluja ja tehokkaita ilmastotoimet ovat, kun kyseessä on ruoka, asuminen ja liikkuminen. Kansalaisraadin tuloksia hyödynnettiin suoraan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) valmistelussa.

Energia-aiheisen Smart Energy Transition -hankkeen ja metsien ilmasto- ja monimuotoisuuskysymyksiä käsitelleen IBC-Carbon-hankkeen kanssa yhteistyössä toteutimme murrosareenan. Sen avulla saimme uutta tietoa ja näkökulmia niin soiden ja metsien ennallistamiseen kuin suojelualueiden laajentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Areenan tulokset johtivat osin Helmi-elinympäristöohjelman syntyyn ja siten konkreettisiin ympäristöhyötyihin.

Tällä hetkellä STN-hankkeiden ja ohjelmien (BIOD, JUST TRANSITION, JUST ENERGY) tukea on viritelty kuluvan hallituskauden kärkihankkeisiin, muun muassa vihreän siirtymän edistämiseen.

Tutkimuksen vaikuttavuus varmistettava yhteistyössä

STN on olemassaolonsa aikana muuttanut merkittävällä tavalla suomalaista tutkimuskenttää. Se on edistänyt eri alojen tutkijoiden yhteistyötä sekä lisännyt tutkijoiden kannustimia tehdä yhteistyötä ministeriöiden kanssa. STN:stä tehty TIETOVA-arviointi toteaa, että vastaavaa kehitystä ei samassa mitassa ole tapahtunut tiedon hyödyntäjien taholla, kuten ministeriöissä.

Kehittämistyötä, kokeilumieltä ja uusia toimintatapoja tarvitaan. Ympäristöministeriössä olemme tarttuneet haasteeseen. Teemme jo hakuvaiheessa yhteistyötä niiden tutkimushankkeiden kanssa, joilla on yhteisiä intressejä ja tietotarpeita tutkimuksessa. Käymme halukkaiden hankkeiden kanssa tiivistä vuoropuhelua tietotarpeistamme ja varmistamme, että tutkijat ovat tietoisia ajankohtaisista politiikkaprosesseista. Näin huolehdimme osaltamme siitä, että hankkeet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Ympäristöministeriö erottuukin keskeisenä niiden ministeriöiden joukossa, joita rahoitetut hankkeet ovat hakemuksissaan nimenneet yhteistyökumppaneikseen (kuva 1).

Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeiden tuottama tieto ja osaaminen on koko valtioneuvoston etu, jolla varmistetaan lainvalmistelun ja päätöksenteon laatu.

Uusien STN-ohjelmien hakemusvaiheen ministeriöyhteistyö:

Ministeriöiden ja vuosina 2021 203 käynnistyneiden STN ohjelmien välillä raportoitu yhteistyö hakuvaiheessa.png
Kuva 1. Ministeriöiden ja vuosina 2021–2023 käynnistyneiden STN-ohjelmien välillä raportoitu yhteistyö hakuvaiheessa. Kuvaaja perustuu STN-ohjelmissa toimivien hankkeiden hakemuksissaan nimeämiin yhteistyökumppaneihin, jotka ovat hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisiä yhteistyötahoja. Tarkastelussa on mukana kolmena viimeisimpänä vuonna aloittaneet ohjelmat. Kuvan pohjatietoineen on tuottanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualue.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?