Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Digitalisaation hyödyntäminen sosiaaliturvaa uudistettaessa vaatii laajaa kokonaisharkintaa

19.3.2024

Strategisen tutkimuksen neuvostossa luotu tietokumppanuuden toimintamalli vahvistaa uudella tavalla tutkimuksen ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuus-yhteistyön tuloksena on nyt tuotettu tietokooste, joka käsittelee digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia ja riskejä sosiaaliturvan uudistamisessa.

Digitalisaation odotetaan yksinkertaistavan ja tehostavan sosiaaliturvaa. Digitalisaation onnistunut hyödyntäminen edellyttää kokonaisharkintaa ja laajaa, kriittistä julkista keskustelua sosiaaliturvauudistuksen tavoitteista ja taustalla vaikuttavista arvoista. Strateginen tutkimus osallistuu keskusteluun tarjoamalla aiheesta kiinnostuneille tietokoosteen, joka on laadittu yhteistyössä sosiaaliturvakomitean kanssa.

Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva on kolmas strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuus-yhteistyön tuloksena syntynyt julkaisu, ja se julkaistiin tulevaisuusvaliokunnan julkisessa kuulemisessa maaliskuussa 2024. Uunituoreessa koosteessa tarkastellaan muun muassa työn murrosta, tekoälyn mahdollisuuksia, palveluja kansalaisten ja tuottajien näkökulmasta sekä sosiaaliturvan toimivuutta ja kestävyyttä kokonaisuutena.

Tietokoosteen kirjoittamiseen on osallistunut 15 digitalisaation, tekoälyn ja sosiaaliturvan asiantuntijaa strategisen tutkimuksen tutkimusohjelmista. Tietokoostetta työstettiin yhteistyössä sosiaaliturvakomitean kanssa yli puoli vuotta.

Tietokooste on synteesi jo olemassa olevasta, aiemmin julkaistusta tai työn alla olevasta tutkimuksesta. Strategisen tutkimuksen hankkeet ja ohjelmajohtajat ovat tehneet tietokumppanuus-yhteistyötä sosiaaliturvakomitean kanssa vuodesta 2020 alkaen. Ensimmäinen yhteistyössä toteutettu tietokooste käsitteli Suomen väestörakennetta ja sosiaaliturvaa.

Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteen viisi ydinviestiä

  • Sosiaaliturvan digitalisaatio vaatii ihmisoikeuksien huomioimista.

  • Julkisia sähköisiä palveluita sekä digiosaamista on kehitettävä eriarvoistumisen estämiseksi, ja palveluiden käyttäjät on otettava tähän työhön mukaan.

  • Ilman aktiivisia politiikkatoimia digitalisaatio lisää työmarkkinoiden eriarvoistumista.

  • Julkisilla organisaatioilla on oltava resurssit avoimeen toimintaan ja siihen, että ne voivat tehdä kansalaisille selkoa automatisoitujen järjestelmien toiminnasta.

  • Luottamus on algoritmisen päätöksenteon edellytys.

Ajankohtaisten kysymysten ytimessä

Viime aikoina erityisesti tekoäly on noussut keskiöön, kun on pohdittu kansalaisten autonomiaa ja yksilöiden potentiaalia suhteessa nopeasti kehittyvään teknologiaan. Oleellinen kysymys on, miten tekoälyä voidaan kehittää ja hyödyntää niin, että se mahdollistaa julkisen hallinnon tehtävien suorittamisen perusoikeuksia kunnioittaen ja tukee ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla hyvän elämän saavuttamisessa.

Sosiaaliturvan rahoitus ja tarve ovat kiinteästi yhteydessä työelämän muutoksiin. Osaamispainotteinen kasvu vahvistaa sosiaaliturvan riittävyyttä mutta vaatii panostusta väestön koulutukseen. On mahdollista, että ammattirakenne ei tulevaisuudessa muutu entistä osaavampaan suuntaan. Tämän tulevaisuudenkuvan toteutuminen heikentäisi sosiaaliturvan rahoituspohjaa. Digitalisaatio myös muokkaa tulevaisuuden työtehtäviä uudenlaisiksi, ja alustatalous voi sekä vähentää tietynlaisia töitä että tarjota uusia työmahdollisuuksia.

Yhdenvertaisuus palvelujen tarjonnassa

Ajasta ja paikasta riippumattomat digitaaliset palvelut helpottavat monen kansalaisen arkielämää. Kun arkea sujuvoittaviin palveluihin totutaan, niistä ei haluta luopua. Sosiaaliturvaa uudistettaessa ja palveluja digitalisoitaessa on kuitenkin muistettava, että kaikille digipalvelujen käyttö ei ole mahdollista. Tämä ei liity vain käyttäjien ikään; aina tulee olemaan kansalaisia, jotka syystä tai toisesta eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluja.

Jotta yhdenvertaisuus toteutuu, tarvitaan ymmärrettävää kieltä, hyvin suunniteltuja käyttöliittymiä sekä tukea ja opastusta palvelujen käyttöön. Lisäksi digitaalisten palvelujen rinnalla on tarjottava lähipalveluja, jotta asiointimahdollisuudet voidaan tarjota myös niille, jotka eivät tuettuinakaan kykene käyttämään digitaalisia palveluja.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Sosiaaliturvakomitean työskentelyn julkilausuttu lähtökohta on tutkimusperusteisuus. Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajien ja tutkijoiden kirjoittaman tietokoosteen tärkein tehtävä on tukea sosiaaliturvauudistusta hyödyntämällä tutkittua tietoa digitalisaation vaikutuksista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toivotamme innostavia lukuhetkiä tietokoosteen parissa sosiaaliturvauudistusta valmisteleville ja siitä päättäville sekä laajemmalle digitalisaatiosta, tekoälystä ja julkisista palveluista kiinnostuneelle yleisölle.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?