Ohjelmajohtaja Marjo Kurjen johdolla ratkaisuja tieteestä pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin

26.1.2022

Erikoistutkija Marjo Kurki valittiin strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelman ohjelmajohtajaksi tammikuussa 2022. PANDEMICS-tutkimusohjelmassa keskitytään pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä (Itla) työskentelevä Kurki on valinnastaan innostunut: ”Odotan erityisesti, että voin edistää PANDEMICS-ohjelman tutkimushankkeiden sekä päätöksentekijöiden ja sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Työ alkaa esimerkiksi siitä, että kartoitamme ohjelman hankkeiden yhteisiä rajapintoja ja vaikuttamisverkostoja hankkeiden tutkijoiden kanssa.”

Siltojen rakentaminen tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välille innostaa

PANDEMICS-ohjelma on erittäin ajankohtainen. Se suuntautuu tulevaisuuteen ottamalla oppia muun muassa nykyisen covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin käsittelystä ja vaikutuksista. Kurki näkee, että tarve monitieteiselle asiantuntijuudelle pandemian aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi on tällä hetkellä valtava. PANDEMICS-ohjelman erityisluonteeseen liittyy hänen mukaansa myös se, että akuutissa covid-19-tilanteessa päätöksiä on jouduttu tekemään osittain vajavaisen tiedon varassa tai puutteellisessa kokonaiskuvassa.

”Päätösten monialaisia vaikutuksia ei ole pystytty aina ennakoimaan riittävästi. Siksi ohjelmajohtajan tehtävässä on ainutlaatuiset mahdollisuudet vaikuttaa ja edistää hankkeiden tutkimustiedon hyödyntämistä laaja-alaisesti. Tästä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä ja siltojen rakentamisesta poliittisten päättäjien ja eri sidosryhmien välille olen erityisen innostunut”, sanoo Kurki.  

Ohjelmajohtajan tehtävänä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa. Tehtäviin kuuluu myös STN:n rahoittamien ohjelmien välisen yhteistyön edistäminen ja yhteistoiminnan kehittäminen. ”On motivoivaa lähteä rakentamaan yhteistyötä muiden ohjelmajohtajien kanssa. Jo lyhyellä kokemuksella olen saanut huomata, että STN-ohjelmajohtajien verkosto on kiinteä ja ohjelmien välinen yhteistyö on tärkeää”, toteaa Kurki.

Kohti oikeudenmukaista palautumista covid-19-pandemiasta 

PANDEMICS-ohjelman tavoitteena on tuoda päätöksentekijöiden käyttöön tutkimukseen perustuvia ennakointi- ja ratkaisumalleja sekä asiantuntijuutta pandemioiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden kohtaamiseen. Kurjen mukaan katseet suunnataan tulevaisuuteen: ”Kaikkia ohjelman hankkeita yhdistää vahva tulevaisuusorientaatio. Monitieteisiä ratkaisuja haettaessa hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja ja aineistoja covid-19-pandemiasta toipumiseen sekä tulevien pandemioiden ehkäisyyn ja hallintaan.  Kaikissa hankkeissa tutkimus tuottaa uutta, laajasti sovellettavissa olevaa tieteellistä tietoa syventäen yhteiskunnallista ymmärrystä pandemioista ja niistä toipumisesta.”

PANDEMICS-ohjelmassa etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla ennakoidaan ja turvataan hyvinvointivaltion toiminta. Konkreettista tietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, mitä on tulevaisuuden terveysuhkien sosiaalisesti ja poliittisesti kestävä kriisinhallinta tai minkälainen on kaupunkiympäristöjen rooli ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuudet tartuntatautien ennaltaehkäisyssä.

”Ohjelmassa etsitään poliittisten, oikeudellisten ja hallinnollisten järjestelmien keinoja taata, että palautuminen covid-19-pandemiasta tapahtuu oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla. Esimerkiksi kouluissa on suuri tarve ratkaisuille, jotka tukevat parhaiten kriiseistä selviytymistä, etäopetuksen kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä”, sanoo Kurki.

Tutkimusyhteistyön jatkoedellytyksien luonti jo hankkeen alussa on tärkeää

Merkittävä osa ohjelmajohtajan työtä on strategisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen. Kurki kokee tärkeäksi vaikuttavuuden edistämisen päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välisen vuoropuhelun keinoin.

”Päätyöni Itlassa tarjoaa monipuoliset yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostot. Minulle on kertynyt laajat kansalliset verkostot esimerkiksi perusterveydenhuollon päättäjiin ja tuleville hyvinvointialueille. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä myös eri tutkimusverkostojen kanssa, koska aikaisempi kokemus on osoittanut, että neljän vuoden hankeaika menee todella nopeasti. Tutkimusyhteistyön jatkoedellytyksiä on tärkeä luoda jo heti hankkeen alusta alkaen”, painottaa Kurki.

Myös Kurjen rooli sivutoimisena erikoistutkijana Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa INVEST-tutkimushankkeessa tarjoaa paljon vaikuttamis- ja sidosryhmäverkostoja. INVEST on eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva, joka kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan.

”On kiinnostavaa suunnitella yhdessä hankkeiden tutkijoiden ja vuorovaikutusvastaavien kanssa, miten ja millä keinoin voimme tehokkaimmin syntetisoida tutkimustietoa ja siten edistää tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa”, Kurki lisää.

Strategista tutkimusta tarvitaan monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen

STN:n rahoittama tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin kysymyksiin ja tarjotaan välineitä tutkimusperustaiseen päätöksentekoon.  ”PANDEMICS-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten strateginen tutkimus kytkeytyy vahvasti ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun”, toteaa Kurki.

”Vuoropuhelu ja yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä on keskeisessä roolissa. STN:n tutkimushankkeissa on mukana useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, mikä luo erinomaisen pohjan monitieteiselle ja kansainväliselle tutkimusyhteistyölle. Koska aikamme yhteiskunnalliset haasteet ovat usein kompleksisia, tarvitaan strategisen tutkimuksen rahoitusmuodon kaltaisia rahoitusinstrumentteja, jotka pystyvät aidosti edistämään systeemisten ratkaisujen löytymistä ja tutkimusperustaista päätöksentekoa”, Kurki summaa.

 

Erikoistutkija, TtT Marjo Kurki on valittu strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelman ohjelmajohtajaksi 1.1.2022-31.12.2024. Ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatioonsa.

 

Teksti: Tiina Salo
Kuva: Tilda Hopia/ Itla

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?