Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Mobile Futures: Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen

24.3.2022

Tämä monitieteinen ja toimijakeskeinen hanke luo tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla pyritään rakentamaan luottamukseen perustuvaa, monimuotoista suomalaista yhteiskuntaa.

Vaikka Suomen kotoutumisjärjestelmä on kansainvälisesti vertailtuna kattava (esim. mipex.eu), tutkimukset osoittavat maahanmuuttajien kokevan syrjintää esimerkiksi työmarkkinoilla, asumisessa ja koulutukseen pääsyssä. Koska kotoutumistoimet kohdistetaan vain maahanmuuttajaväestöön, kaksisuuntainen kotoutuminen ei käytännössä toteudu. Tämän vuoksi kotoutumisjärjestelmä ei ole onnistunut edesauttamaan hyvien väestösuhteiden syntymistä.

Näemme hankkeessa, että sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen parantaminen on ensisijaisen tärkeää hyvien väestösuhteiden luomisessa. Väitämme, että kotoutumista on lähestyttävä kokonaisvaltaisemmin, koko yhteiskuntaa koskevana prosessina. Tavoitteena on toimintaorientoituneiden menetelmien avulla luoda uusia, konkreettisia tapoja lähestyä luottamusperusteista kotoutumista.

Living Lab -menetelmällä yhteisiä ratkaisuja luottamuksen rakentamiseen

Mobile Futures -hankkeen päätavoitteet ovat hyvien väestösuhteiden edistäminen, kulttuuri- ja työelämän monimuotoisuuden tukeminen sekä rakenteellisen syrjinnän ja rasismin tunnistaminen ja torjuminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa sovelletaan ja kehitetään Living Lab -menetelmää, jossa tutkijat ja hankkeen yhteistyökumppanit etsivät yhdessä tunnistamiinsa ongelmiin ratkaisuja ja rakentavat yhteiskunnallista luottamusta. 

Living Labien tavoitteena on jalkauttaa tutkimustuloksia kotoutumistyöhön ja -politiikkaan sidosryhmien kanssa. Jokaisella työpaketilla on oma Living Labinsa, johon osallistuvat keskeiset yhteistyökumppanit. Living Labeissa pohditaan työpakettien tutkimuskysymyksiä, arvioidaan alustavia tutkimustuloksia ja suunnitellaan niiden perusteella jatkotoimia sekä levitetään tuloksia ja niihin perustuvia politiikkasuosituksia keskeisille sidosryhmille. 

Hanke jakautuu neljään osa-alueeseen (työpakettiin), jotka ovat keskeisellä sijalla luottamuksen lisäämisessä ja parempien väestösuhteiden rakentamisessa: oikeus, informaatio, työmarkkinat ja arjen kohtaamiset. 

Hankkeessa selvitetään, miten olemassa olevien kansallisten säädösten ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpano kietoutuu institutionaaliseen luottamukseen.

Mobile Futures tarkastelee myös kriittisesti, miten kansalaisten luottamus maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevaan informaatioon kehittyy, missä määrin tiedolla voi vaikuttaa asenteisiin maahanmuuttoa kohtaan ja miten voimme edistää maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevan luotettavan tiedon laajaa saatavuutta. 

Hankkeen yhtenä yhteiskunnallisena haasteena on vähentää työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää ja rasismia. Hanke pyrkiikin tuomaan esiin työmarkkinoilla esiintyvän syrjinnän piirteitä ja (piileviä) rakenteita ja löytää ratkaisuja näiden torjumiseksi. Paikkasidonnaiset vuorovaikutussuhteet ovat avainasemassa sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen kehittymisessä. Hanke keskittyy siksi myös emotionaalisiin siteisiin sekä sosiaalisiin ja aineellisiin yhteyksiin, joita ihmiset rakentavat paikkaan. Näitä siteitä ja yhteyksiä ja niiden muodostamaa kiintymystä paikkaan (engl. place attachment) pidetään kotoutumisen keskeisinä osatekijöinä.

Monitieteellistä ja monialaista yhteistyötä

Kotoutumisen uudistaminen vaatii monitieteistä yhteistyötä. Hankkeen tutkijat edustavat monitieteisen muuttoliike- ja pakolaisuuden tutkimuksen lisäksi oikeustiedettä, informaatiotutkimusta, politiikan tutkimusta, sosiologiaa, sosiaalipsykologiaa, hallintotiedettä, maantiedettä ja aluetutkimusta, sosiaalipolitiikkaa, sosiaalityötä, sukupuolentutkimusta, väestötiedettä, historiaa ja kasvatustieteitä. 

Konsortiota johtaa kansainvälisen oikeuden professori Magdalena Kmak Åbo Akademista (ÅA). Varajohtajana toimii akatemiatutkija Johanna Leinonen (Oulun yliopisto). Muut työpakettien johtajat ovat erikoistutkija Daniela Alaattino─člu (Turun yliopisto), professori Gunilla Widén (ÅA) ja tutkimusjohtaja Elli Heikkilä (Siirtolaisuusinstituutti, SI). Vuorovaikutusvastaavana toimii toimitusjohtaja Saara Pellander (SI) ja konsortion hankekoordinaattorina Yasmin Samaletdin (ÅA). 

Mobile Futures -hankkeen monialaiseen yhteistyöverkostoon kuuluu muun muassa kotoutumisen asiantuntijoita, kuntia, kansalaisjärjestöjä ja työnantajia. Johtoryhmään kuuluvat hankkeen ja työpakettien johtajien sekä vuorovaikutusvastaavan lisäksi Minna Säävälä (Kotoutumisen osaamiskeskus), Peter Kariuki (ETNO:n sihteeristö), Abdirahim Hussein (Moniheli ry) ja Veli-Pekka Pelkonen (Villa Victor).

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?