Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

EduRESCUE: Kohti kriisinkestävää koulua

21.1.2022

COVID-19-pandemia on heijastunut maailmanlaajuisesti koulutussektorille erilaisina hyvinvoinnin ongelmina, oppimisvajeena sekä opintojen viivästymisinä ja koulutuksen keskeyttämisinä. Ennen kaikkea pandemia on lisännyt riskiä yhdenvertaisen ja laadukkaan koulutuksen saavutettavuuteen. EduRESCUE-konsortiossa etsitään ratkaisuja siihen, miten vahvistetaan suomalaisen koulutusjärjestelmän resilienssiä eli joustavuutta, kestävyyttä ja ketteryyttä, ja siten vahvistetaan yhteiskunnan kykyä selviytyä kriiseistä myös tulevaisuudessa.

Haavoittuvassa asemassa olevien ääni kuuluviin

Poikkeusoloilla on ollut ilmeisiä kielteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä pitkäaikaisvaikutuksia, jotka tulevat näkymään vielä pandemian päätyttyäkin. Lisäksi vanhempien vastuu lasten ja nuorten opiskelun ohjaamisesta ja tukemisesta etäopiskelujaksojen aikana on kasvanut. Tiedämme kuitenkin vain vähän siitä, miksi jotkut ovat selvinnet paremmin kuin toiset. EduRESCUE syventää ymmärrystä oppijoiden yksilöllisistä kokemuksista kuulemalla erityisesti niin kutsuttuja ”hiljaisia ääniä” eli kaikkein haavoittuvimmassa ja heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden kokemuksia pandemia-ajasta. Hankkeessa selvitetään, millaisista yksilöllisistä tekijöistä resilienssi rakentuu, miten lasten ja nuorten oikeus saada opetusta on toteutunut ja miten perheet ovat selvinneet pandemian aikana. Hankkeessa tutkitaan oppilaiden, huoltajien, opettajien ja rehtoreiden kokemuksia pandemia-ajan koulunkäynnistä, heidän psykososiaalisesta hyvinvoinnistaan ja resilienssistä. Näin selvitetään tärkeimmät poikkeaviin kouluoloihin liittyvät tekijät, toimintamallit ja taidot, jotka auttavat mukautumaan ja sopeutumaan kriisitilanteisiin tulevaisuudessa.

Suosituksia opettajankoulutuksen kehittämiseen

Etäopetukseen siirtyminen ja lähiopetuksen erityisjärjestelyt ovat lisänneet opettajien työmäärää ja vaatineet uusien pedagogisten käytäntöjen haltuunottoa. Kun COVID-19-pandemia pakotti opettajat siirtymään nopeasti perinteisestä lähiopetuksesta etäopetukseen, he kohtasivat monia haasteita. Miten järjestää opetus etänä huomioiden oppilaiden yhteisölliset ja yksilölliset tarpeet? Miten varmistaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua opetukseen? Opettajien täytyi myös pystyä vahvistamaan omaa sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista kompetenssiaan voidakseen minimoida etäopetuksen aikana syntyvää oppimisvajetta ja tukea oppilaidensa hyvinvointia. Vastuuta ei kuitenkaan voi kaataa yksittäisen opettajan harteille, vaan opettajien ja koulujen resilienssille luodaan pohjaa lainsäädännön, taloudellisten resurssien ja opettajankoulutuksen avulla. EduRESCUE kehittää opettajankoulutukseen malleja, sisältöjä ja välineitä, joilla vahvistetaan tulevien ja nykyisten opettajien osaamista poikkeustilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen oppilaiden oppimisen ja motivaation tukemiseksi etäopetuksessa sekä riskienhallinnan juridinen osaaminen, jonka myötä opettajat pystyvät mahdollisimman hyvin tukemaan oppilaiden oikeuksia tasa-arvoiseen koulutukseen myös poikkeusoloissa.

Välineitä johtamiseen kriisin keskellä

Koulujen rehtorit ovat keskeisiä toimijoita resilienttien organisaatioiden rakentamisessa. He toimivat myös välittäjinä viranomaisten ja koulujen välillä: he tulkitsevat valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia ohjeistuksia ja punnitsevat olosuhteita, taloudellisia vaatimuksia ja resurssien käyttöä sekä koulun toimintatapojen muutoksia. COVID-19-pandemian aikana rehtorit ovat pyrkineet parhaansa mukaan vastaamaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja ylläpitämään koulujen perustoimintoja. EduRESCUE tarkastelee pandemian vaikutuksia koulujen johtamiseen ja opettajien opetuskäytänteisiin sekä rehtoreiden ja opettajien hyvinvointiin. Mitkä tekijät ovat johtaneet siihen, että koulu on selviytynyt kriisistä hyvin tai heikosti? Millaisia haasteita rehtorit ovat kohdanneet ja miten niistä on selvitty? Tiedon avulla rehtoreiden koulutusta voidaan kehittää vahvistamalla heidän valmiuksiaan toimia tulevaisuuden kriisitilanteissa.

Tietoa oppimisvajeen kuromiseen

Suomessa erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet jo ennen pandemiaa, puhumattakaan etäopetuksen ja poikkeavien kouluolojen aiheuttamasta oppimisvajeesta. Koulujen sulkemiset ja etäopetukseen siirtyminen ovat lisänneet oppimisvajetta etenkin huono-osaisesta taustasta ja pandemian seurauksena vaikeaan tilanteeseen joutuneista perheistä tulevien oppilaiden keskuudessa. Tähän myös taloudellisilla resursseilla on vaikutuksensa: viimeaikaiset tutkimukset koulutuksen rahoitusuudistuksista osoittavat, että eritoten koulussa heikommin pärjäävät ja huono-osaisesta taustasta tulevat oppilaat hyötyvät vahvemmasta taloudellisesta panostuksesta koulutukseen. EduRESCUE selvittää COVID-19-pandemian vaikutuksia oppimistuloksiin tehden myös kansainvälistä vertailua esimerkiksi PISA-aineistojen avulla. Lisäksi tutkitaan koulutuksen rahoituksen, kulujen ja oppimistulosten kehitystä ennen ja jälkeen pandemian.

Tiedosta vaikuttaviksi toimenpiteiksi

EduRESCUE syventää ymmärrystä lasten, nuorten, perheiden, opettajien ja rehtoreiden hyvinvoinnista sekä sen yhteydestä oppilaiden oppimiseen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, interventioita ja digitaalisia välineitä hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen niin lähi-, etä- kuin monimuoto-opetuksessa sekä opettajien ja rehtoreiden koulutuksessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten lainsäädäntöä ja koulutuspoliittisia linjauksia tulee muuttaa, jotta ne voivat parhaiten tukea muutosta tasa-arvoisempaan koulutusjärjestelmään ja monimuotoiseen opiskeluun myös pandemian jälkeen.

Konsortiossa ovat mukana Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistot sekä Koulutuksen tutkimuslaitos. Hankkeen tutkijat ovat kasvatustieteen, opettajankoulutuksen, koulutuksen johtamisen, erityispedagogiikan, oikeustieteen, kehitys-, kasvatus- ja työpsykologian, taloustieteen, tilastotieteen ja informaatioteknologian asiantuntijoita. Yhteistyössä on mukana toimijoita monipuolisesti eri yhteiskunnallisilta sektoreilta, kuten valtionhallinnosta, kunnista, aluehallintovirastosta sekä opettajan- ja rehtorikoulutuksesta ja etujärjestöistä. Hiljaisia ääniä kuullaan tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa EduRESCUE tuottaa uutta ymmärrystä siitä, miten rakennetaan kriisinkestävä koulutusjärjestelmä, jolla on valmiuksia ja joustavuutta toimia myös tulevissa poikkeusoloissa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?