Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

SET-hanke päättyi, energiamurros jatkaa etenemistä

26.5.2021

Smart Energy Transition (SET) -hanke oli Suomen energiatutkimuksen historiassa hyvin laaja ja uudentyyppinen. Energiapolitiikan tueksi on aikaisemmin tutkittu erilaisia kehityskaaria ja laadittu skenaarioita ja suomalainen energiatekniikan tutkimus on perinteisesti ollut vahvaa ja monipuolista. SET-hankkeen lähestymistapa perustui eri hyvin erilaisten tarkastelukulmien yhdistämiseen.

Tutkimuskonsortiossa tutkittiin meneillään olevia ja tulevia muutoksia energiateknologian alalla. Soveltamalla  tulevaisuustutkimuksen menetelmiä avattiin samalla keskustelua mahdollisesta laajemmasta murroksesta, joka ei rajoitu teknologian uudistumiseen. Hankkeessa paneuduttiin lisäksi kokeiluihin eli pienemmän mittakaavan toimiin, joista suuremmat muutokset voivat lähteä liikkeelle ja viedä järjestelmää kohti perustavanlaatuista uudistamista.

Murros ei toteudu vain sillä, että joku taho julistaa, että sellainen tarvitaan. SET-hanke tutki murrosten etenemistä eri alueilla ja analysoi erityisesti politiikan ja laajemman ohjauksen roolia sekä Suomessa että Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Saksassa. Havainnot nostivat esiin polkuriippuvuuden suuren merkityksen. Halutun energiamurroksen toteutumisen yksi ehto on, että rakenteita ja ohjausta muutetaan niin, että uudentyyppiselle toiminnalle tulee tilaa. Suomi on ollut edelläkävijä luomalla edellytyksiä mm. kulutusjouston kehittämiselle energiajärjestelmässä. SET-hankkeen ja muiden strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien energiahankkeiden (ennen kaikkea BCDC Energia ja EL-TRAN) tarkastelut ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa osoittivat, miten kulutusjoustoa voidaan edistää niin, että sillä voidaan vastata niihin haasteisiin, joita säästä riippuvan energiantuotannon lisäys aiheuttaa.

Energiamurroksen toinen ehto on uusien liiketoimintamallien syntyminen. SET-hankkeessa kartoitettiin uuden energian yritykset (pdf) ja kokoelma osoitti, että energia-alalla on monipuolinen perusta yrityksiä, jotka ovat luoneet tai laajentamassa uuden energian liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yritykset edustavat luovuutta, jonka varassa Suomi voi menestyä energiajärjestelmäänsä kehittämällä. Kyse ei ole energian viennistä, vaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämisestä myös vientituotteiksi. SET-hankkeen tutkimukset osoittivat myös, että uutta luovat polut ovat moninaiset. Yksi taustalla vaikuttava tekijä on kännykkäteollisuuden romahtaminen, joka synnytty kiinnostusta soveltaa kännykkäteollisuuden kehittämää osaamista uusilla aloilla.

Murrokset ovat aina osittain hyppy tuntemattomaan. Yksi SET-hankkeen kehittämä positiivisen murroksen hallintakeinoista oli energiamurrosareena. Murrosareena toi yhteen poliitikkoja, virkamiehiä, yritysten edustajia, tutkijoita, kansalaisaktivisteja ja keksijöitä pohtimaan, miten voidaan rakentaa polkuja yhteiskuntaan, jonka energiantuotanto ja -käyttö poikkeaa radikaalisti nykyisestä. Alkuperäisestä hollantilaisesta ideasta jalostettu murrosareena osoittautui toimivaksi lähestymistavaksi ja se avasi uusia näköaloja mm. liikenteen sähköistämiseen ja kaukolämmön tuotantoon.

SET-hanke tuotti mittavan määrän tieteellisiä julkaisuja ja yleistajuista materiaalia ja osallistui myös uusiin kokeileviin keinoihin viestiä energiatutkimuksesta. Heurekan kanssa syntyi energiapelejä ja Lähienergialiiton idea energiaoopperasta toteutui STN-rahoitteisten energiahankkeiden tuella.  SET-hankkeen ja muiden energiahankkeiden ansiosta Suomen energiamurroksen kansainvälinen kiinnostavuus on myös kasvanut. Tähänastiset tarkastelut murroksesta ja sen käytännön kokeilut ovat luoneet vankan perustan, jonka pohjalta murrosta voidaan edistää yhteiskunnallisissa päätöksissä. Tutkimuksille avautuu mahdollisuuksia syventää ymmärrystä murrosten luonteesta ja hallinnan edellytyksistä.    

Smart Energy Transition (SET) -hanke kuuluu Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot (TECH) -ohjelmaan, joka on yksi kolmesta ensimmäisestä strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmasta. Hankkeen rahoituskausi oli 2015–2021.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?