Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

PROSHADE: Potilaiden tarpeisiin vastaava, korkealaatuinen ja kestävä terveydenhuolto perustuu yhteisesti jaettuun tietoon

23.3.2021

Tiedonlukutaito on perusedellytys jaetun päätöksenteon ja osallisuuden toteutumiselle. Ne mahdollistavat vaikuttavan, kustannustehokkaan ja potilaskeskeisen terveydenhuollon.

Tiedonlukutaidolla tarkoitetaan sitä, miten ihmiset tunnistavat tiedon tarpeen, etsivät ja tuottavat tietoa, tulkitsevat ja arvioivat sitä, sekä soveltavat sitä käytäntöön. Käsite on tuttu esimerkiksi oppimisen ja kansalaisosallistumisen yhteyksistä, mutta aikaisemmin ei ole juurikaan tutkittu, miten tiedonlukutaito edistää osallisuutta terveydenhuollon päätöksenteossa.

PROSHADE-hankkeessa yhdistetään terveystaloustieteen, lääketieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sosiaalipsykologisen vuorovaikutustutkimuksen näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä. Monitieteinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita terveydenhuollon päätöksentekotilanteissa, ja miten vuorovaikutuskäytännöillä voidaan edistää potilaiden tiedonlukutaitoa ja jaettua päätöksentekoprosessia.

Tiedon lukutaito jaetussa päätöksenteossa

PROSHADE-hankkeessa tarkastelemme tiedonlukutaitoa sosiaalisena käytäntönä, miten tietoa rakennetaan, tulkitaan ja käytetään osallistujien välisessä yhteisessä keskustelussa. Tutkimme tiedon lukutaitoa sellaisena kuin se ilmenee ihmisten yhteistoiminnassa, kuten terveydenhuollon ammattilaisten keskinäisessä päätöksenteossa tai potilaan ja ammattilaisen välisissä kohtaamisissa. Tutkimme sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentumista ja dynamiikkaa erilaisissa päätöksentekotilanteissa, sekä osapuolten käsityksiä omasta roolistaan tiedon tuottajina ja käyttäjinä. Analysoimme niitä yhteisessä toiminnassa ilmeneviä hetkiä, joissa tietämystä synnytetään ja joissa tiedon lukutaito tulee merkitykselliseksi.

Hankkeessa tarkastellaan kolmea keskeistä terveydenhuollon päätöksentekoa ohjaavaa tietopohjaa: taloudellista tietoa, näyttöä tarpeettomista tai vältettävistä hoitokäytännöistä, sekä potilaiden tuottamaa tietoa.

Taloudellinen tieto hoitokäytännöistä

Terveydenhuollon kustannuksista suuri osa perustuu joko terveydenhuollon organisaatioiden tai yksittäisten terveydenhuollon työntekijöiden tekemiin päätöksiin. Näiden päätösten taustalla ovat usein hoitosuositukset, joiden tarkoituksena on näyttöön perustuen auttaa valitsemaan vaikuttavimmat hoitotavat.  Suomalaisissa hoitosuosituksissa ei systemaattisesti huomioida hoitojen kustannuksia.

PROSHADE-hankkeen tavoitteena on luoda malli, jossa kustannustieto tuodaan systemaattisesti mukaan Käypä hoito -suosituksiin. Mallissa hyödynnetään kansainvälisiä tutkimuksia ja muiden maiden kokemuksia kustannustietoja sisältävistä kansallisista hoitosuosituksista. Lisäksi rekisteritutkimuksena arvioidaan kustannustietoa sisältävien Käypä hoito -suositusten vaikutusta hoitokäytäntöihin, hoidon kustannuksiin ja potilaiden terveydentilaan.

Tarpeettomat tai vältettävät hoitokäytännöt

Näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon kuuluu, että osa menetelmistä korvautuu, kun uusia kehitetään ja näyttöä niiden paremmuudesta suhteessa vanhoihin menetelmiin kertyy. Suomessa tietoa tarpeettomien tai vältettävien menetelmän käytön vähentämisestä, rajoittamisesta, korvaamisesta tai lopettamisesta tietyssä potilasryhmässä kootaan Vältä viisaasti -suosituksiin.

PROSHADE-hankkeessa tutkitaan, miten käytännössä Vältä viisaasti-suositukset toimivat ja otetaan vastaan Suomessa. Intervention kehittämisen taustalla ovat tutkimuskatsaukset de-implementaation vaikuttavuudesta. Tutkimus auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät edistävät tai estävät tarpeettomien tai vältettävien menetelmien poistamista käytöstä, kuinka tietoa tulisi välittää palvelujen käyttäjille ja miten asiaa tulisi käsitellä lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutustilanteessa.

Potilaan tuottama tieto

Potilaan tuottama tieto mahdollistaa potilaan arvojen ja näkemysten integroimisen osaksi hoitoa ja osallistumisen päätöksentekoon. Potilaan tuottama tieto voi olla mitä tahansa sellaista tietoa, joka on merkityksellistä hoidon onnistumisen kannalta: se voi liittyä oireisiin, elämäntapoihin, potilaan raportoimiin hoidon tuloksiin ja kokemuksiin hoidosta.

Potilaan tuottaman tiedon integroiminen potilastietojärjestelmiin tai muihin kliinisessä päätöksenteossa käytettäviin järjestelmiin on myös ongelma, joka heikentää terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuuksia potilaan tuottaman tiedon hyödyntämiseen. PROSHADE-hankkeessa tutkimme potilaan osallistumista ja potilaan tuottaman tiedon roolia jaetussa päätöksenteossa vastaanottotilanteissa ja digihoitopolulla.

PROSHADE-hankkeen toiminta perustuu yhteiskehittämiseen terveydenhuollon ja potilasorganisaatioiden kanssa, mikä turvaa tulosten soveltamisen käytäntöön hankkeen jälkeenkin.

PROSHADE -hankkeessa:

  • tutkitaan tiedonlukutaitoa vuorovaikutuksessa muotoutuvana sosiaalisena prosessina,
  • yhdistetään taloudellista tietoa Käypä hoito -suosituksiin,
    kootaan näyttöä tarpeettomista tai vältettävistä hoitokäytännöistä (Vältä viisaasti -suositukset),
  • kehitetään työkaluja näiden suositusten implementointiin sekä
  • edistetään potilaiden osallisuutta tukevia käytäntöjä ja potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa.

PROSHADE-tutkimuskonsortion muodostavat Itä-Suomen yliopisto, Duodecim, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?