Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Oma linja: koulutuksen nivelvaiheen ongelmat ja ratkaisut

21.6.2021

Vuonna 2015 ensimmäisten STN-hankkeiden kanssa startannut Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (Oma linja/PSE) -tutkimushanke lähestyy nyt sitä pistettä, että on aika kerätä yhteen projektin tuloksia ja opetuksia.

Oma linja on monitieteellinen tutkimushanke, joka on keskittynyt taklaamaan nuorten syrjäytymisen ongelmaa jo peruskoulun aikana. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hankkeessa ovat olleet edellytykset onnistuneisiin siirtymiin peruskoulussa toiselle asteelle. Tutkimushankkeen lähtökohtana on ollut näkemys siitä, että peruskoulun jälkeinen koulutusvalinta on tärkeä nuoren loppuelämään vaikuttava päätös, joka joudutaan tekemään usein puutteellisen tiedon varassa. Hanke lähti liikkeelle yksinkertaisesta hypoteesista, jonka mukaan virheet tässä nivelvaiheen siirtymässä lisäävät nuorten syrjäytymisriskiä. Samalla kuitenkin oikein kohdennettu tuki voi edesauttaa onnistuneita valintoja ja tehokkaasti ehkäistä syrjäytymistä.

Tutkimushankkeessa on dokumentoitu monella tapaa huolestuttavia trendejä suomalaisen peruskoulun tuloksissa. Ensinnäkin oppilasarvioinneissa on eroja koulujen välillä ja jopa niiden sisällä. Koska toisen asteen koulutusmahdollisuudet määräytyvät pitkälti peruskoulun loppuarvioinnin perusteella, ovat tällaiset erot oppilasarvioinneissa ongelmallisia yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Toisaalta peruskouluissa tehdyt oppimistulosten arvioinnit ovat osoittaneet, että myös osaamiserot ovat kasvaneet. Aiempaa suurempi osa peruskoulusta valmistuneista nuorista ei välttämättä omaa valmiuksia, jotka mahdollistaisivat menestykselliset opinnot toisen asteen koulutusohjelmissa. Oppimistulosten eroilla on myös vahva yhteys oppilaiden taustaan – heikko osaamistaso on yleisempää matalan sosioekonomisen taustan omaavilla tai maahanmuuttajataustaisilla nuorilla.

Hankkeessa saadut tulokset myös osoittavat, kuinka tärkeää toisen asteen koulutukseen pääseminen on syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta. Suomessa keskimäärin noin viisi prosenttia ikäluokan nuorista on jäänyt vuosittain ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Tutkimustulokset osoittavat, että vaille toisen asteen koulutuspaikkaa jääminen vaikuttaa sekä lopulliseen koulutustasoon että menestykseen työmarkkinoilla. Vaille koulutuspaikkaa jääneillä nuorilla on myös selkeästi suurempi riski syyllistyä rikoksiin ja sitä kautta ajautua syrjäytymisen tielle. Nämä tutkimustulokset osoittavat, että koulutuksessa nuoret oppivat työelämässä hyödyllisiä taitoja. Samalla kuitenkin kouluympäristö myös tarjoaa sosiaalisen ympäristön, joka suojaa syrjäytymiseltä niinä ikävuosina, jolloin syrjäytymiskehityksen alkamisen riski on suurimmillaan.

Oikein suunnattu tuki voi auttaa nuoria tekemään onnistuneita valintoja nivelvaiheessa. Tutkimushankkeen yhteydessä kehitetty Oma linja -ohjelma tarjoaa vertaisoppimiseen ja vertaistukeen perustuvia työkaluja oppilaanohjaukseen. Ohjelmaa on testattu neljän vuoden ajan satunnaistetussa kokeessa eri puolilla Suomea ja sen vaikutuksista on nyt saatu ensimmäisiä kokemuksia. Ensimmäisten, ohjelman vaikutuksia koskevien tulosten mukaan ohjelmaan osallistuneet nuoret tavoittelevat korkeampaa tutkintoa kuin verrokkiryhmän oppilaat. Ohjelmasta myös näyttävät hyötyvän erityisesti ne nuoret, jotka saavat vähemmän tukea kotoa valintoihinsa. Ohjelman vaikutusten tutkiminen jatkuu sitä mukaa, kun koe- ja verrokkiryhmien koulutustulemia koskevat rekisteriaineistot valmistuvat.

Suomalainen peruskoulu ja toisen asteen koulutus ovat muuttuneet merkittävällä tavalla tutkimushankkeemme aikana. Ensi vuonna nivelvaiheessa valintoja tekevät ensimmäistä kertaa nuoret, jotka ovat laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Tämä on ohjelman tulosten valossa oikeansuuntainen muutos, koska näille nuorille taataan toisen asteen koulutuspaikka. Samalla laajennettu oppivelvollisuus myös korostaa onnistuneen oppilaanohjauksen merkitystä. On tärkeää, että nuoret saavat tärkeää tietoa jatko-opinnoista, tunnistavat itselleen sopivat vaihtoehdot ja saavat oikeanlaista tukea valintaan. Viime vuoden kokemukset koronapandemian aiheuttamasta etäopetuksesta ovat myös havainnollistaneet kouluympäristön merkityksen turvaverkkona. Koulun tehtävä ei ole pelkästään opettaa hyödyllisiä taitoja, vaan se luo myös ympäristön, joka suojaa nuoria syrjäytymiseltä.

STN:n rahoittama tutkimushanke on nyt päättymässä, mutta yläkoulujen Oma linja -ohjelma on vasta tiensä alussa. Oppimateriaalit tulevat kaikkien koulujen vapaaseen käyttöön elokuussa 2021.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?