Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Ohjelmajohtajalta: Investoinneilla kestävää kasvua ja hyvinvointia teknologiamurroksista

6.10.2021

Lokakuussa 2021 päättyvä Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot -ohjelma on julkaissut ohjelman tärkeimpiin tuloksiin pohjautuvan politiikkasuosituksensa ”Investoinneilla kestävää kasvua ja hyvinvointia teknologiamurroksista”.

Strategisen tutkimuksen neuvoston kuusivuotinen Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot (TECH) -ohjelma on tullut päätökseensä. TECH-ohjelma oli käynnistyessään vuonna 2015 kolmen ensimmäisen STN-ohjelman joukossa. Sen hankkeiden kunnianhimoisena tavoitteena oli tutkia Suomen mahdollisuuksia hyötyä teknologiamurroksista liittyen digitalisaatioon, tekoälyyn, automatisaatioon ja robotiikkaan, energiamarkkinoiden murrokseen sekä alustatalouteen. Ohjelman tutkimuksen alkaessa puheet energiamurroksesta olivat vielä marginaalisia ja digiloikkaan oli yhä matkaa.

Erilaiset teknologiamurrokset etenevät hyvin eritahtisesti, ja muutosten nopeuteen liittyy aina epävarmuutta ja ennakoimattomuutta. Koronapanemia sysäsi digitalisaation hyödyntämisen hyvin lyhyessä ajassa valtaisaan tasoloikkaan. Alustatalouden innovaatioekosysteemien sekä paikkatiedon ekosysteemin kehitys hyötyi tästä sysäyksestä. Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen on kiihdyttänyt energia-alan murrosta. Robotiikasta hoivapalveluissa on hypetetty pitkään, mutta näillä näkymin on realistista odottaa niiden roolin kasvavan merkittäväksi vasta 10-20 vuoden kuluessa.

Teknologiamurroksiin, niiden etenemiseen ja siihen, kuinka saamme uusista teknologioista parhaan hyödyn irti, voidaan vaikuttaa investoinneilla. Suomessa investoinnit tuotannolliseen pääomaan ovat kasvaneet vuoden 2016 jälkeen vähemmän kuin EU- tai OECD-maissa keskimäärin. Bruttopääoman muodostuksen kasvu oli Suomessa vuosina 2017-2020 keskimäärin 1 %, kun se oli EU-maiden joukossa keskimäärin 4 % ja OECD-maissa 3,4 %. Vuosina 2019 ja 2020 investoinnit eivät kattaneet edes pääoman kulumista. Hiilineutraalisuustavoitteita ei saavuteta eikä sote-palveluita tehosteta vanhoilla teknologioilla. Teknologiamurrosten hyödyntäminen edellyttää sitä, että investoinnit erityisesti henkisissä omaisuustuotteissa, kuten t&k-panostuksissa ja ICT-investoinneissa, saadaan vahvaan nousuun. Digiloikkaa on jo otettu monilta osin, mutta tarvitaan lisäksi kestävällä tavalla tehtyjä investointeja erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin ja datan sekä paikallisten että globaalien alustojen hyödyntämiseen.

Yritysten investointikannustimet, erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen, ovat keskeisessä roolissa, ja niihin voidaan vaikuttaa muun muassa innovaatio-, teknologia-, ja kilpailupolitiikalla. Myös julkisen sektorin investoinnit ovat tärkeitä. Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vaatii investointeja polttamiseen perustumattomiin kaukolämpöjärjestelmiin. Väestön ikääntyminen ja kestävyysvaje lisäävät painetta investointeihin, jotka tehostavat toimintaa, kasvattavat tuottavuutta ja takaavat palveluiden laadun ja saatavuuden. Investointeja tarvitaan sekä sosiaaliseen infrastruktuuriin (esim. koulutus ja terveydenhuolto) että tekniseen infrastruktuuriin (esim. paikkatietoinfrastruktuuriin).

Teknologiamurrokset haastavat myös lainsäädännön ja innovaatiopolitiikan. Poliittisten prosessien ja lainsäädännön jähmeys vastata tarvittavalla nopeudella nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössä on nähty yhdeksi ongelmaksi. Teknologiamurroksista hyötyminen edellyttää monitieteistä ymmärrystä ja eri alojen asiantuntijoiden vuoropuhelua. Teknologisesta näkökulmasta tehokkaimmat ratkaisut eivät ole välttämättä kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta parhaita pitkällä aikavälillä. Investointien toteuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla vaatii huolellista ennakkoarviointia. Jatkossakin tarvitaan teknologiamurroksia käsittelevää poikkitieteellistä (mm. insinööritieteet, sosiologia, taloustieteet, humanistiset tieteet) tutkimusperusteista tietoa ja sen käyttöä päätöksenteon tukena.

TECH-ohjelman hankkeista nousevat seuraavat keskeiset opit teknologiamurrosten hyödyntämiseen Suomessa:

  • Suomalaisten yritysten kannattaa osallistua globaaleihin ekosysteemeihin ja rakentaa omia, sisäisiä ekosysteemejään sekä hyödyntää uusia alustapohjaisia innovaatioprosesseja.
  • Suomen tulee panostaa innovatiiviseen ja turvalliseen paikkatiedon ekosysteemiin ja hyödyntää sitä kansallisvarallisuuttamme koskevan päätöksenteon tukena.
  • Robotiikan käyttöönotto sote-alalla vaatii järjestelmällistä arviointia investointien tavoitteiden täyttymisestä kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi on investoitava polttamiseen perustamattomiin kaukolämpöjärjestelmiin, rakennusten energiankulutuksen vähentämiseen ja omaan energiantuotantoon.
  • Kulutusjouston laajamittainen hyödyntäminen edellyttää investointeja automatisointiin. Kulutuksen joustavuus nopeuttaa vaihtelevan energiatuotannon markkinoille tuloa ja lisää kustannustehokkuutta.

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?