SWiPE: Tulevaisuuden taidot syntyvät koulutuksen ja työelämän rajapinnalla

25.3.2020

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella (SWiPE) -tutkimuskonsortion vuosien 2016–2019 tutkimusyhteistyö huipentui alkuvuodesta 2020 julkaistuun Routledgen kustantamaan teokseen Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Seppo Poutasen, Anne Kovalaisen ja Petri Rouvisen toimittamassa kirjassa SWiPE-hankkeen tutkijat tarkastelevat uuden digitaalisen alustatalouden ilmiöitä ja vaikutusta työhön monitieteisesti. Näkökulmina ovat esimerkiksi työn muutokset ja työntekijöiltä vaadittavat uudet taidot alustataloudessa, digitalisaation ja alustatalouden aiheuttamat muutokset yhteiskunnassa ja työn automatisaatio.

Yksi SWiPE-hankkeen keskeisistä tutkimusteemoista oli, miten alustatalous ja työn muutos näkyvät koulutuksen ja työelämän välisinä uusina kytköksinä. Kirjanluvussamme Vocational education goes to industry: Future skills at work derive from novel models of cooperation tarkastelemme Anne Kovalaisen kanssa teknologisoituvan yhteiskunnan ja työelämän uudenlaisia koulutustarpeita sekä koulutuksen ja työelämän tiivistyvää rajapintaa.

Kehittyvä teknologia ja digitalisaatio muuttavat sekä työ tekemisen tapoja että sen sisältöjä. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm., miten koulutusjärjestelmä joustavasti vastaa teknologiavetoisessa yhteiskunnassa nouseviin uudenlaisiin koulutustarpeisiin, ja miten tuotetaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Perinteinen jako koulutuksesta työelämään valmistavana instrumenttina ja työpaikoista opittujen taitojen soveltamisen paikkana ei enää välttämättä toimi, vaan eri toimijoiden rooleja on pohdittava uudelleen. Koulutuksen ja työelämän välisen rajapinnan tiivistäminen ja yhteistyön lisääminen koulutusinstituutioiden ja yritysten välillä on tärkeää; yritysten panosta koulutuksen ja osaamisen tuottamisessa tarvitaan entistä enemmän.

Miten valtion rahoittamaa koulutusta voidaan toteuttaa yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa ja tuottaa sellaista osaamista, joka on hyödyllistä myös yksittäisen yrityksen ulkopuolella? Tarkastelemme ilmiötä lähemmin yritysvetoisen, eli yrityksen järjestämän, ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Esimerkkinä on KONE Hissit Oy ja sen omassa, vuonna 1951 perustetussa ja valtion ammatillisille erikoisoppilaitoksille myöntämää rahoitusta saavassa, Teollisuusoppilaitoksessa järjestettävä hissiasentajan koulutus.

Tutkimuksemme osoittaa, että yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen vahvuudet liittyvät erityisesti koulutuksen ja yrityksen väliseen tiiviiseen yhteyteen, yrityksen sitoutumiseen opiskelijoihinsa sekä koulutuksen valmiuteen tuottaa yleisiä työelämävalmiuksia. Tiivis yhteys koulutuksen ja yrityksen välillä mahdollistaa koulutuksen joustavan ja nopean reagoimisen esimerkiksi teknologian kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Uusin tieto kulkee ripeästi yrityksestä koulutukseen ja siten opiskelijoille. Koulutus tarjoaa opiskelijoille aidon työelämäyhteyden jo opintojen alussa. Monipuoliset oppimisympäristöt sekä teoreettisen tiedon ja yrityksen omissa kohteissa tapahtuvan käytännön harjoittelun tiivis linkittyminen mahdollistavat yleisten työelämävalmiuksien ja taitojen oppimisen. Opiskelijat sitoutetaan yritykseen varhaisessa vaiheessa ja yritys saa ammattitaitoista ja sitoutunutta työvoimaa, jota erikoistuneella alalla ei muuten ole riittävästi tarjolla.

Tuloksemme tukevat ajatusta, että monipuoliset yhteistyön muodot ja kumppanuudet koulutusinstituutioiden ja yritysten välillä voivat tarjota ratkaisuja tulevaisuuden koulutushaasteisiin erityisesti teknologiapainotteisilla aloilla. Teknologian kehityksen mukanaan tuomat uudenlaiset osaamisvaatimukset edellyttävät yritysten kasvaa panosta koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Yritysten ja koulutusinstituutioiden vuorovaikutusta tukemalla ja edistämällä voidaan lisätä koulutuksen joustavuutta ja vahvistaa niitä rajapintoja, joilla tulevaisuuden taidot, tiedot ja osaaminen kehittyvät.

Lähde: Hytönen, K. & Kovalainen A. (2020). Vocational education goes to industry: Future skills at work derive from novel models of cooperation. Teoksessa Poutanen, S., Kovalainen, A. & Rouvinen, P. (toim.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

Kirjoittaja: Kaisa Hytönen, tutkija ja koordinaattori SWiPE-tutkimishankkeessa, tutkijatohtori, yrittäjyyden yksikkö, Turun kauppakorkeakoulu

Lisätietoja

  • Tutustu kirjaan tarkemmin SWiPE-hankkeen verkkosivuilla ja tilaa se itsellesi paperikopiona täi sähköisenä.
  • SWiPE-hankkeen verkkosivut

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella (SWiPE) -hanke tutki työtä alustatalouden aikakaudella vuosina 2016–2019. Hanke sai rahoituksensa startegisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat (WORK) -ohjelmasta

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?