iksu työ alustatalouden aikakaudella (SWiPE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Globaalin talouden muutokset sekä uusien teknologioiden ja alustojen tarjoamat mahdollisuudet muuttavat talouden dynamiikkaa ja työelämän ja yrittäjyyden sekä osaamisen ja koulutuksen välisiä yhteyksiä monin tavoin. Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -konsortion tutkimushankkeissa tutkitaan näitä muutoksia monen tieteenalan yhteistyönä Turun yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen, ETLAn ja TTL:n, toimesta. Tutkimushankkeissa tarkastellaan mm. palkkatyön ja yritystoiminnan välisiä yhteyksiä, yliopistolähtöistä ja tiedeperustaista yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, teknologian tuottamia työn sisällöllisiä muutoksia sekä maahanmuuttajien työelämään johtavia polkuja. Tavoitteena on parantaa keskinäistä tiedonkulkua, syventää tutkimuslaitosten ja yliopiston välistä yhteistyötä ja tuottaa relevanttia tietoa päätöksentekijöille. Tutkimustieto tuodaan varhaisessa vaiheessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi poliittisille päättäjille, talouden ja työelämän asiantuntijoille ja päätöksentekijöille sekä muille sidosryhmille.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella (SWiPE) tutki digitalisaation ja alustatalouden työhön tuomia uusia piirteitä, alustatyötä ja keikkatyötä, sekä asiantuntijatyön ja asiantuntijuuden muutoksia. Tutkittiin myös työtä ja yrittäjyyttä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Koulutuksen ja työn yhteyksien, ja maahanmuuttajien yrittäjyyspalveluiden tutkimukset kuuluivat hankkeeseen.

Vuorovaikutustyötä varten SWiPE loi kommunikointikanavat yhteistyötahoille ja yleisölle. Välineinä toimivat 1) aktiivinen verkkosivu (heti useita satoja sidosryhmätahoja, tutkijoita ja päättäjiä), 2) säännölliset tilaisuudet, 3) uutiskirjeet, 4) politiikkaselonteot, 5) blogi, 6) podcastit, 7) kuulemistilaisuudet ja 8) tapaamiset. Kaksi kertaa järjestetty kansainvälinen tieteellinen tutkimuskonferenssi toimi myös tiedon välittäjänä.
SWiPE hankki ja analysoi useita tutkimusaineistoja, mm. haastatteluja (Upwork, Akava, Kone, Eksote, Palkeet), tapaustutkimuksia (Kone), tilasto- ja kyselyaineistoja. Avaintulokset korostavat teknologisen muutoksen myötä tapahtuvaa asiantuntijatyön muutosta, johon voidaan vaikuttaa. Alustoilla tehtävä työ on vielä vähäistä. Koulutuksen ja työelämän yhteys entistä tärkeämpää.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?