Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena (SmartSea)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Merten kestävä hyödyntäminen edellyttää ajankohtaista tietoa meren tilasta ja ymmärrystä siitä miten oma toimintamme vaikuttaa meren olosuhteisiin vuosikymmenien aikaskaaloissa. SmartSea hankkeen tarkoituksen on arvioida miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Hankkeesssa tarkastellaan kestävän kasvun vaihtoehtoja ja luodaan "Marine Spatial Planning" päätöksentekotyökalu rannikkorakentamisen, luonnonsuojelualeiden ja off-shore toimintojen sijoittamiseen. Ydinajatus on että kestävää kasvua saavutetaan vain merialueiden käytön järkevällä suunnittelulle. Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta meren ekosysteemiin, ihmistoiminnan riskejä, merenpohjan luonnonvaroja, uusia menetelmiä kalankasvatukselle ja kestävään kehitystä vaikeuttavia yhteiskunnallisia esteitä. SmartSea tutkii myös miten meritoimintoja, kuten kalankasvatusta ja tuulivoiman tuotantoa, voidaan yhdistää ja siten vähentää ihmistoiminnan rasitusta meriympäristöön.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

SmartSea-hankkeessa tutkittiin vuosina 2015–2021 miten Pohjanlahtea voidaan jatkossa hyödyntää siten, että samalla turvataan meren hyvä tila ja biologinen monimuotoisuus. SmartSean lopputuotos on näkemys sinisen kasvun mahdollisuuksista, riskeistä ja ratkaisukeinoista Pohjanlahdella. SmartSea järjesti useita seminaareja ja työpajoja, joissa hanke keskusteli kaavoittajien, maanomistajien, kalastajien, kalankasvattajien, tuulivoimateollisuuden, merenkulun ja matkailuelinkeinoharjoittajien edustajien kanssa. SmartSean ehdottamia ratkaisuja on mm. suojella merialueista vähintään 30 % vuoteen 2030 mennessä, keskittää merituulienergian tuotanto ulkomerelle, yhdistää merellisiä toimintoja, kehittää automaattisia ympäristön seuranta- ja mallinnusjärjestelmiä ja soveltaa merialuesuunnittelussa ekosysteemilähestymistapaa.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana suurin Pohjanlahden ympäristöä muokkaava tekijä tullee olemaan merituulivoimaloiden rakentamisen merkittävä lisääntyminen. SmartSean tutkimustuloksia ja asiantuntemusta voidaan jo nyt hyödyntää sijainninohjauksessa, mutta uutta tietoa kaivataan tuulivoimapuistojen mahdollisista pitkäaikaismuutoksista meren tilaan ja kalakantoihin. Näitä varten tarvitaan tarkempaa ja kattavaa meritietoa sekä ymmärrystä meren prosesseista. EU:n vihreän siirtymän ohjelman lisäksi “Digitaalinen Eurooppa”-ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia Pohjanlahden ja koko Itämeren suojeluun. Tutkijoiden piirissä on herännyt ajatus Itämeren digitaalisen kaksosen luomiseksi. Tällä tarkoitetaan virtuaaliympäristöä jossa meren tila muodostettaisiin reaaliaikaisten havaintojen ja mallien avulla. Virtuaalisessa meressä voitaisiin esimerkiksi arvioida tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia, mallintaa niiden rakenteiden kulumista, simuloida laivojen kulkuaikoja ja päästöjä tai ennakoida meritoiminnalle vaarallisia tilanteita.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?