Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään köyhyysloukkujen syntyminen. Tulojen uudelleenjaon perusmallia (Mirrlees 1971) laajennetaan tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia, sosiaalivakuutusohjelmien suunnittelua ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita. Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan sekä monitahoisesti että koko elinkaaren näkökulmasta ja saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityksen ja terveyden dynamiikasta. Tuotamme uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioimme nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Konsortiomme on tutkinut eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten julkisen vallan politiikka on sitä muovannut sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Tätä tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien (koulutus, terveydenhoito, sosiaaliturva) rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään tuloloukut. Olemme analysoineet teoreettisten mallien avulla julkisen sektorin tarjoamien hyödykkeiden kuten koulutuksen roolia osana uudelleenjakopolitiikkaa. Empiiriset tutkimuksemme tukevat näkemystä, että jos haluamme palata tuloeroissa (käytettävissä olevien tulojen) 1990 luvun alun tasolle, tähän ei riitä pelkästään fiskaaliset keinot, koska markkinatulojen erot ovat jo kasvaneet niin suuriksi. Olemme myös tutkineet empiirisesti uudelleenjaon laajuuden ja optimaalisen uudelleenjako-mallin eri elementtien välistä yhteyttä. Lisäksi olemme tutkineet työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuuntia ja seurauksia.

Lisätietoja

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?