Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WeAll)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Monitieteinen projekti tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämässä kaupunkien ja maaseudun näkökulmasta Suomessa. Tutkimme, miten päällekkäiset ja risteävät sosiaaliset kategoriat, kuten ikä/sukupolvi, etnisyys, alueellisuus, sukupuoli ja muut eronteot rakentavat marginalisaatiota ja etuasemia muuttuvassa työelämässä, jossa rajanteko työn ja muun elämän välille on hankalaa. Tuotamme uutta tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi erityisesti ajatellen hoivavastuuta, joustavia työjärjestelyjä, urien jatkuvuutta, työllistymistä, moninaisten ihmisten pääsyä työelämään, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävää johtajuutta tukemaan työelämän työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Käytämme moninaisia metodeja. Uusi, innovatiivinen ja osallistava näkökulma perustuu jatkuvaan dialogiin yhteiskumppanien kanssa ja se tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja poliittisen päätöksenteon tueksi Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi niukkuuden aikana.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

WeAll-konsortion tutkimus on keskittynyt työelämään ja sen nivoutumiseen muuhun elämään. Hankkeessa on tarkasteltu kuinka erilaiset ihmiset voivat päästä työelämään, pysyä siellä ja tehdä omanlaistaan ja itselle sopivaa urapolkua. Olemme tutkineet näitä kysymyksiä erityisesti sukupuolen, iän, etnisen taustan, seksuaalisuuden, luokkaposition ja asuinpaikan näkökulmista. Yksilökeskeisen lähestymistavan sijaan kiinnostuksen kohteinamme ovat olleet rakenteet, toimintatavat ja sosiokulttuuriset mekanismit, jotka mahdollistavat ja toisaalta haittaavat työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Olemme etsineet mekanismeja ja toiminnan tapoja, joilla mielekäs ja sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävä työelämä voi olla mahdollinen monenlaisille ihmisille. Olemme analysoineet rakentavan kriittisesti työelämän rakenteita, työpaikkojen toimintaa ja johtamista. Hankkeella on ansiokas julkaisutoiminta, ja monipuolinen ja systemaattinen yhteistyö sidosryhmien kanssa on saanut erinomaista palautetta.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?