Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin (WISE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tämä voisi olla totta: Ilmastonmuutoksen myötä Suomessa ovat lisääntyneet myrskyt, joista yksi osuu kylmään pakkasviikkoon. Kymmenet tuhannet kotitaloudet jäävät päiviksi ilman sähköä ja kuormittavat sähkölaitosten lisäksi pelastus- ja terveyspalveluja. Samaan aikaan Itämerellä törmäävät Helsinki—Tallinna-matkustaja-alus ja venäläinen öljytankkeri laukaisten laajat hengenpelastus- ja öljyntorjuntaoperaatiot. Öljyinen merivesi kulkeutuu Sosnovyi Borin ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmään pakottaen voimalan nopean alasajon, joka kuitenkin epäonnistuu ja aiheuttaa ydinonnettomuuden. Lähi-idän krooninen sotatila on synnyttänyt uuden pakolaisaallon, jonka vyöry osuu Suomen ja Venäjän raja-asemille kyseisellä viikolla. Terveysviranomaiset ennakoivat vakavan influenssaepidemian huipun sattuvan Suomeen lähiviikkoina. Jotain olisi tehtävä, mutta mitä, miten ja kenen?

Kaikkien näiden ongelmatilanteiden yhtäaikainen toteutuminen on epätodennäköistä, mutta eri yhdistelmiin on varauduttava. Vaikka suomalainen yhteiskunta on varsin hyvin varautunut monenlaisiin äkillisiin kriiseihin kuten sähkökatkoksiin, öljyonnettomuuksiin ja tulviin, sen kyky sietää niin kutsuttuja viheliäisiä ekososiaalisia murroksia on heikompi. Viheliäiset ekososiaaliset murrokset syntyvät toisiinsa kytkeytyvien hyvin monimutkaisten teknis-taloudellisten, ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden seurauksena. Niiden taustalla vaikuttavat usein kansainväliset muutosvoimat, joihin on vaikea vaikuttaa. Mikä pahinta, niitä koskevien päätösten on pakko tapahtua kiihtyvässä noidankehässä: on löydettävä kiireesti ratkaisuja ongelmiin, joita ei ymmärretä hyvin, joista ollaan eri mieltä ja joiden ratkaisut voivat synnyttää yhä uusia ongelmia.

WISE pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa ja tieteellistä arviointia sekä lisäämään Suomen sietokykyä ja sopeutumista murroksiin. Hanke kehittää ja testaa uutta kansallisen tason integroitua politiikkamekanismia, politiikkapäämajaa (Policy Operations Room, POR). Siinä luodaan nopeita ja näyttöön perustuvia sopeutumistapoja odottamattomiin ekososiaalisiin murroksiin, kuten samanaikaiseen ilmastopakolaisuuteen, energiakriisiin ja poliittiseen epävakauteen. POR on todellista päämajaa matkiva harjoitusalusta, jossa päätöksentekijät pyrkivät toimimaan kuten toimisivat todellisessa kriisissä ja jossa tutkijat voivat oppia päätöksistä. POR on kehitettävissä harjoitusalustasta pysyväksi politiikkamekanismiksi. Se voi kehittyessään tarjota nopeaa, laaja-alaista ja tutkimustietoon perustuvaa tukea monimutkaisiin päätöksenteon haasteisiin, joihin Suomen kaltainen pieni ja avoin kansallisvaltio vääjäämättömästi altistuu lähitulevaisuudessa.

WISE lukeutuu STN:n ohjelmaan Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja vastaa sen tavoitteeseen lisätä yhteiskunnan sietokykyä yhdistelemällä uudella tavalla yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä voimavaroja. Sietokyky viittaa yhteiskunnan kykyyn sietää sosiaalisen ja ekologisen ympäristön murroksia, kun taas sopeutuminen viittaa yhteiskunnan kykyyn järjestyä uudelleen murrosten jälkeen. WISE tuottaa riippumatonta, asiantuntija-arvioitua ja laajasti hyväksyttyä monitieteellistä tietoa yhteiskunnan sietokyvyn ja sopeutumisen parantamiseksi.

Lisätietoja

  • Hankkeen verkkosivut WISE
  • Konsortion johtaja: professori Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto, janne.i.hukkinen(at)helsinki.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?