Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Ohjelmajohtajalta: Energiamurros vaatii oikeudenmukaisuuden huomioimista

28.3.2024

Energiaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on kiihtynyt viime vuosina. Energian puhtaus, hinta ja saatavuus kietoutuvat entistä tiiviimmin yhteen teknologisten valintojen ja geopolitiikan kanssa.

Energiamurros vaatii panostusta puhtaisiin teknologioihin ja energiajärjestelmän joustavuuteen. Murros vaatii myös yhteiskunnallisesti merkittäviä linjanvetoja ja ohjausta. Teknologisten ratkaisujen ohella keskeistä on siirtymän reiluus. Mikäli energiamurrosta ei koeta oikeudenmukaiseksi ja hyväksytyksi, myös sen toteutuminen vaarantuu.

Tuotamme strategisen tutkimuksen JUST ENERGY -ohjelmassa tutkittua tietoa ja ratkaisuja energiamurroksen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Kuusivuotinen ohjelma alkoi vuoden 2023 lokakuussa. Ohjelman tavoitteena on tutkia ja kehittää energiajärjestelmän ratkaisuja oikeudenmukaisen vihreän murroksen toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Nämä yhteiskunnalliset muutokset tuovat energiaympäristöömme sekä uudenlaisia uhkia että mahdollisuuksia niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmista.

Tutkimusta kattavasti koko energiajärjestelmästä

JUST ENERGY -ohjelman viisi hanketta lähestyvät oikeudenmukaista energiamurrosta toisiaan täydentäen. Ohjelmassa oikeudenmukaista energiamurrosta tutkitaan niin kuluttajien ja muiden energian käyttäjien, energian tuottajien, kuin koko energiajärjestelmän ja siihen liittyvien teknologioiden näkökulmista. Tutkimus on pitkäjänteistä ja yhteiskunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä tapahtuvaa. Hankekonsortiot edustavat kuuttatoista suomalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta ja toimivat yli sadan eri sidosryhmän kanssa tiiviissä yhteistyössä.

2IMatch-hanke tutkii alkuvaiheessa erityisesti energiajärjestelmän resilienssin vahvistamisen vastuita ja vaikutuksia. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi modulaariset ydinvoimalat, vetyinfrastruktuuri, mikroverot sekä geopolitiikan vaikutukset energiajärjestelmään.

Flaire-hankkeessa keskitytään erityisesti kulutusjoustoratkaisuihin niin kotitalouksissa, kunnissa kuin laajemmin koko energiajärjestelmässä. Hankkeen keskiössä ovat erilaiset kokeilut sekä dialogiset menetelmät joustavien ja kestävien energiaratkaisujen edistämisessä.

JustH2Transit-hankkeessa pyritään oikeudenmukaisen vetysiirtymän vauhdittamiseen. Hankkeen alkuvaiheen fokuksessa ovat erityisesti vetyarvoketjuun liittyvien erilaisten tulevaisuuskuvien ymmärrys, kriittisten pullonkaulojen tunnistaminen sekä vetytoimijoiden ja julkisen vallan välisen yhteistyön tiivistäminen.

Phoenix-hanke tarkastelee sähkömarkkinoiden ja kuluttajien välisiä vuorovaikutussuhteita. Tutkimuskohteena on teollisuuden ja erityisesti metsäteollisuuden rooli energiamurroksessa, teollisuuden sijoittuminen alueellisesti sekä raskaan liikenteen sähköistyminen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös maankäyttöön liittyviä jännitteitä, esimerkiksi uusiutuvan energian vaatimia resursseja ja niiden taloudellisten vaikutusten jakaantumista sekä maaseudun energiaratkaisuja.

RealSolar-hankkeessa lähtökohtana on arvioida aurinkoenergian laajemman käyttöönoton mahdollisuuksia Suomessa. Tutkimuskohteena on esimerkiksi aurinkopaneelien hyödyntämisen mahdollisuudet eri sosioekonomisissa ryhmissä ja tähän liittyvät liiketoimintamallit. Aurinkoenergiajärjestelmää tutkitaan skaalautuen yksittäisistä paneeleista pohjoismaiseen sähköverkkoon. Erityisenä mielenkiintona on tarkastella pystyyn asennettavien paneelien mahdollisuuksia vastata sähkönkulutuksen vaihteluun pohjoismaisissa olosuhteissa.

Tavoitteena tiivis yhteistyö energiasektorin kanssa

Järjestimme hankkeiden ensimmäisen yhteisen sidosryhmätilaisuuden tammikuun lopussa ohjelman oltua toiminnassa muutaman kuukauden. Tilaisuuden tarkoituksena oli varmistaa, että hankkeiden tutkimus on mahdollisimman relevanttia tiedon hyödyntäjien näkökulmista sekä kehittää yhdessä kuusivuotisten hankkeiden parissa tehtävää tutkimusta ja ratkaisuja.

Tilaisuuden osallistujat edustivat laajasti julkista valtaa kansalliselta paikalliselle tasolle. Yksityiseltä sektorilta oli läsnä niin vakiintuneista suuria energiatoimijoita kuin lupaavia start-up -yrityksiä. Kansalaisyhteiskuntaa edustivat erilaiset kansalliset järjestöt ja verkostot.

Tilaisuudessa pyrittiin löytämään keskeisiä tietotarpeita kolmessa kokonaisuudessa. Keskusteluissa oikeudenmukaisuudesta ja energiaköyhyydestä painottui tarve kehittää selkeitä määritelmiä ja indikaattoreita energiaköyhyyden tunnistamiseksi ja siihen vastaamiseksi. Alueellisen oikeudenmukaisuuden arviointiin tarvitaan lisää tietoa niin uusiutuvaan energiaan liittyvien investointien tuottojen jakaantumisen kuin esimerkiksi energiamurroksen biodiversiteettivaikutusten osalta. Keskustelua käytiin myös siitä, tunnistetaanko Suomessa energiaan liittyvän haavoittuvuuden alueellista vaihtelua.

Energiajärjestelmän resilienssiin ja kestävyyteen liittyvissä keskusteluissa käsiteltiin valmiuksien rakentamista. Keskeiseksi tietotarpeeksi tunnistettiin joustavuuden kustannusten jakaantuminen ja toisaalta ymmärrys siitä, millainen toimitusvarmuus on riittävä. Yhteiskunnan eri järjestelmiä, kuten ruoka- ja energiajärjestelmiä tulisi tarkastella yhdessä. Sähköistymisen ohella keskusteltiin myös siitä, millaisia rooleja kotimaisilla polttoaineilla on energiasiirtymässä.

Kolmannessa kapasiteettivajeeseen ja kysyntäjoustoon liittyvässä keskustelussa keskityttiin myös varautumiseen. Voitaisiinko esimerkiksi panostaa siihen, että jouston kasvattamisessa olisi nykyistä paremmin liiketoimintamahdollisuuksia? Tietoa kaivattiin myös sähkön kapasiteettivajeen ja kansantalousvaikutusten välisestä suhteesta. Myös energiajärjestelmän joustavuuden ja huoltovarmuuden välisistä yhteyksistä toivottiin parempaa kokonaisnäkemystä.

Iloksemme totesimme yhdessä tunnistettujen tietotarpeiden olevan jo nyt hankkeiden tutkimuksen ytimessä. Tilaisuuden antia käytetään hyväksi erityisesti julkisen vallan kanssa yhdessä tutkimuksen hyödynnettävyyttä kehitettäessä sekä eri toimijoiden kanssa yhdessä erilaisia käytännön ratkaisuja kehitettäessä.

Kohti oikeudenmukaista energiamurrosta

Tammikuun tilaisuudessa korostui tarve oikeudenmukaiselle ja kestävälle energiamurrokselle, joka huomioi eri väestöryhmien tarpeet ja turvaa energiansaannin myös poikkeustilanteissa. Jatkossa on tärkeää jatkaa avointa dialogia eri sidosryhmien välillä ja kehittää konkreettisia toimenpiteitä kohti oikeudenmukaista ja kestävää energiapolitiikkaa

Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan. Tarkoituksena on järjestää samantyyppisiä ohjelman yhteisiä tilaisuuksia keskeisten sidosryhmien kanssa myös jatkossa. Tutkimuksen näkökulmasta tilaisuuksissa on hieno mahdollisuus laajempaan keskusteluun yhdessä eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Samalla kun hankkeet toteuttavat tutkimustehtäväänsä, on tärkeä myös huolehtia, että tutkimus on mahdollisimman relevanttia. Erityisen tärkeää tämä on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?