Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

WELGO: Terveyskriisit eriarvoistavat – hyvinvoinnin turvaaminen vaatii laajakatseisempaa hallintaa

24.1.2022

Koronapandemian kaltaiset laajamittaiset terveyskriisit koettelevat koko yhteiskuntaa. Niiden vaikutukset ovat vakavimpia jo ennestään haavoittuvaisessa asemassa oleville ihmisille. Terveyskriiseiltä ei voida välttyä tulevaisuudessa, mutta niiden hallintaa voidaan kehittää koronapandemian opetusten pohjalta. WELGO kehittää osaamista hyvinvoinnin tasa-arvoiseen turvaamiseen tulevaisuuden kriiseissä.

Terveyskriisien ja niiden hallinnan eriarvoistavat vaikutukset voivat olla vakavia ja kauaskantoisia. Siksi pelkkä yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpito kriisien aikana ei riitä, vaan hallintaa on kehitettävä niin, että Suomi pystyy huolehtimaan kaikkien väestöryhmien hyvinvoinnista tulevaisuuden kriiseissä.

WELGO edistää ymmärrystä pandemioista syndemioina eli erilaisten yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveysongelmien yhteisvaikutusten muodostamina kriiseinä. Hanke kehittää suomalaisen yhteiskunnan valmiuksia nähdä tulevat terveyskriisit syndemioina ja pyrkii vakiinnuttamaan niiden hallintaan tarvittavan osaamisen.

Kuormitettujen tarpeet mukaan päätöksentekoon

Terveysuhkien aiheuttamia kriisejä pyritään usein hallitsemaan lyhytjänteisesti torjumalla vain uutta uhkaa, mikä johtaa marginalisoitujen ihmisten olojen kurjistumiseen ja kriisistä eniten kärsivien väestöryhmien kasvavaan kuormittamiseen. Esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kuormitus kasvaa suhteettomasti kriisin edetessä.

WELGO lähestyy kriisiajan hyvinvointia ja kuormitusta syndemian käsitteen avulla. Uutta tieteellistä tietoa tuotetaan mm. sote-alan työntekijöiden kokemuksista ja marginalisoitujen ryhmien oikeuksiin pääsystä koronakriisin aikana.

Kriisitilanteiden alati muuttuvissa olosuhteissa päätöksenteko on hankalaa. Ministeriöt, kunnat ja sairaanhoitopiirit toimivat vaillinaisen tiedon varassa.

Muuttuvat olosuhteet haastavat asiantuntijoiden kyvyn tuottaa ajantasaista tietoa päätöksentekoon. Pelkkä asiantuntijatieto ei riitä kriisiajan monitahoisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen reilulla tavalla.

Hanke tavoittelee tulevaisuutta, jossa päätöksiä tehdään huomioiden koko yhteiskunnan, myös haavoittuvaisten ja kuormitettujen väestöryhmien tarpeet. Hanke haluaa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan suoraa roolia kriisinhallinnassa, jotta keskeiset ongelmat voidaan tunnistaa ja hallinnan legitimiteetti säilyttää myös kriisiolosuhteissa.

Kohti joustavampia hallintatapoja

Pandemioihin on varauduttu suunnitelmilla, harjoituksilla ja strategioilla. Koronakriisi on osoittanut nämä keinot tehottomiksi. Epävarma toimintaympäristö on pakottanut päätöksentekijät luopumaan nopeasti strategioista ja improvisoimaan uusilla tavoilla. Jäykkien valmiusmallien sijaan tulevaisuuden kriisien hallintaan tarvitaan improvisaatiota joustavasti tukevia ideoita ja rakenteita.

Lainsäädännön osalta kriisioloissa on tärkeää sekä mahdollistaa improvisointi että ohjata sitä perusoikeuksien turvaamiseen. Hallinnon on oltava rakenteiltaan sopeutumiskykyisempää uusien uhkien edessä. Hallinnon eri alojen ja tasojen täytyy opetella toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä. Terveysjärjestelmän on pystyttävä sopeutumaan hallintatavan muutoksiin.

Sopeutumis- ja yhteistyökykyisempää hallintoa ei voida saavuttaa etukäteen suunnittelemalla. Jokaisen kriisin hallintaprosessit muovautuvat erilaiseksi toimijoiden vuorovaikutuksessa. Tämän takia tarvitaan pitkäjänteistä monialaista kehittämistyötä ja yhteistyökulttuuria, joka kantaa seuraavaan kriisiin saakka.

WELGO kartoittaa, millaisia ideoita, rakenteita ja yhteistyötä terveyskriisien hallintaan tarvitaan. Hankkeessa tunnistetaan koronakriisin hallintaprosessin muovautumiseen Suomessa vaikuttaneet tekijät, vertaillaan eri maissa parhaiksi osoittautuneita hallintaratkaisuja ja ammennetaan näistä opetuksia monialaiseen kehittämistyöhön.

Vakiintunutta osaamista vuoropuhelujen kautta

WELGO kehittää terveyskriisien hallintaa tuomalla yhteen poliittisia päätöksentekijöitä sekä eri hallinnonalojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Hanke toteuttaa kehitystyötä yhdessä esimerkiksi valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Hallintakäytäntöjä tutkittaessa kutsutaan koolle kansallisen tason viranomaisten, alueellisten viranomaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajia. Kokemuksia hallinnasta tarkastellaan yhdessä julkishallinnon toimijoiden, ammattijärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Erilaisia toimijoita on tärkeää tuoda yhteen, jotta he voisivat oppia toistensa kokemuksista ja motivoitua toimimaan yhdessä myös tulevaisuudessa. WELGO järjestää yhteistyökumppaniensa välille dialogitapaamisia ja kehittää pitkäjänteisiä dialogisia toimintatapoja. Dialogeissa jaetaan koronakriisin hallinnan kokemuksia ja tuotetaan ymmärrystä siitä, millaisena kriisi näyttäytyy erilaisten väestöryhmien ja hallinnan toimijoiden näkökulmasta.

Opetusten ja yhdessä oppimisen vakiinnuttaminen vaatii rakenteita, jotka muuttavat ne seuraavien sukupolvien osaamiseksi. WELGO kehittää päätöksentekijöille ja ammattilaisille suunnattuja koulutuksia. Hanke tuottaa aiheesta myös kursseja korkeakouluille tavoittaakseen sote-alan tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita.

Tämän laaja-alaisen, vuoropuheluun perustuvan yhteistyön tavoitteena on tuottaa suomalaiseen yhteiskuntaan kestävää ymmärrystä, hallinnollisia valmiuksia ja osaamista, jotka mahdollistavat tulevaisuuden terveyskriisien hallitsemisen syndemioina. Hanke tähtää hallintatavan järjestelmätason muutokseen, jotta tulevaisuuden terveyskriisit eivät eriarvoistaisi suomalaista yhteiskuntaa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?