Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

MULTA ja CO-CARBON: Uudistavaa maaperän hoitoa ja hiiliviisaita luontopohjaisia ratkaisuja kuntavaaleihin

26.4.2021

Kunnilla on käytettävissään useita työkaluja aikamme isojen haasteiden ratkaisemiseen. Työ edellyttää sitoutumista ja tekemistä kunnallisen toiminnan kaikilla tasoilla. Kunnat voivat vahvistaa ruokaketjun kestävyyttä uudistavan maatalouden avulla. Uudistavan viljelyn e-opisto on maksuton kaikille viljelijöille suunnattu verkkokurssi, joka toimii käytännön työkaluna uudistavan viljelyn käyttöönottoon. Uudistavan viljelyn oppeja voidaan viedä myös kaupunkien viheralueille mm. niityttämällä vähällä käytöllä olevia nurmialueita. Ehdotettujen toimien pohjana on tutkittu tieto strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamista MULTA ja CO-CARBON hankkeista.

Kunnilla on keskeinen asema asukkaiden arjen hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämisessä. Kunnat voivat tehdä konkreettista työtä luonnon monimuotoisuuden, Itämeren ja vesistöjen hyvän tilan sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Kyse on myös sopeutumisesta luonnossa tapahtuvien muutosten vaikutuksiin. Oleellista on osoittaa ilmasto- ja ympäristötyölle merkittävä rooli kunnan strategiassa, jotta päätöksentekijöille ja alueen erilaisille toimijoille annetaan selkeä suunta ja tuki. 

Viime vuosina olemme saaneet nähdä ja kuulla kiihtyvästä luonto- ja eliökadosta, vesistöjen pilaantumisesta, äärisääilmiöiden yleistymisestä ja siitä, että maapallon viljelykelpoisesta maaperästä on menetetty jo kolmannes. Nämä ilmiöt konkretisoituvat meille arkisessa elämässämme ja ruokalautasellamme.

Ympäristöhaasteet ovat yhteen kietoutuneita. Itämeren ekologinen kriisi ei ole erillinen ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden kadosta tai maaperän tuhoutumisesta. Ihmisen ja yhteiskuntien hyvinvointi linkittyy myös näihin teemoihin monella tavalla. Koska ongelmat kietoutuvat yhteen, tarvitsemme monihyötyisiä ratkaisuja.

Työmäärä suunnan kääntämiseksi on mittava, mutta toivosta ei tarvitse luopua. Yhteiskunnan eri toimijoiden voimat yhdistäen voimme jarruttaa ilmastonmuutosta, luontokatoa ja vesistöjen pilaantumista.

Kunnat ja kaupungit voivat turvata ruoantuotantoa ja luonnon elinvoimaa

Yksi tärkeä konkreettinen toimi on ruokaketjun kestävyyden vahvistaminen uudistavan maatalouden avulla. Uudistava viljely ja hiiliviljely perustuvat luonnon omien prosessien tukemiseen ja ulkopuolisen mekaanisen ja kemiallisen häirinnän minimoimiseen peltoviljelyssä. Uudistava viljely tarjoaa työkaluja maan kasvukunnon kohentamiseen. Näin pelto tuottaa parempia satoja ja sietää paremmin muuttuvia olosuhteita. Uudistavan maatalouden menetelmät lisäävät maaperän hiilensidontakykyä ja ravinteiden kiertoa. Viljelijöiden työstä tulee kannattavampaa, motivoivampaa ja arvostetumpaa.

Jo sadat suomalaiset viljelijät ovat innostuneet uudistavasta viljelystä Carbon Action -alustan tarjoamien koulutusten kautta. Nyt tämä tieto on kaikkien saatavilla ilmaiseksi ja helposti uudistavan viljelyn e-opistossa. E-opisto on tehty laajalla yhteistyöllä ja vahvasti tutkimukseen nojaten. Aivan keskeisessä roolissa on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään (MULTA) -hanke, jossa tehdään huippututkimusta ja käytännön kokeiluja ruoantuotannon parissa yhteistyössä viljelijöiden ja yritysten kanssa. E-opisto tuo MULTA-hankkeen tulokset kaikkien saataville.

Kunnilla on erinomainen mahdollisuus edistää uudistavaa viljelyä kannustamalla viljelijöitä käymään e-opisto. Esimerkiksi kunnan maataloustoimessa on monia suoria kontakteja alueen maanviljelijöihin, mikä tarjoaa hyvän mahdollisuuden suositella e-opistoa ja näin auttaa viljelijää kehittämään osaamistaan ja vahvistamaan tilansa tuottavuutta. Kunnat voivat myös edistää uudistavan maatalouden menetelmien käyttöä vuokraamillaan ja hallinnoimillaan peltohehtaareilla. Uudistavan viljelyn menetelmiä voi myös viedä julkisiin ruokapalveluhankintoihin.

Myös viheralueiden potentiaali kannattaa ottaa käyttöön

Kuntien ja kaupunkien viheralueita voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vesistöjen suojelussa. Uudistavan viljelyn pääperiaatteet toimivat myös puistoissa ja pihoilla.

Viheralueiden lajikirjolla, maaperän kunnolla sekä lannoituksella ja kemiallisella torjunnalla on vaikutusta esimerkiksi pölyttäjiin ja vesistöihin päätyviin ravinnepäästöihin. Monipuolisen kasvillisuuden lisääminen on myös tehokas keino hallita ylimääräisiä sade- ja sulamisvesiä.

Etenkin vähälle käytölle jääviä nurmikkoalueita, tienpientareita ja joutoalueita voidaan niityttää. Usein jo hallittu hoitamattomuus muuttaa lajistoa monipuolisemmaksi. Käyttönurmikoille on paikkansa osana kaupunkien puistoalueita ja kotipihoja, mutta intensiivistä, ekosysteemiä voimakkaasti ohjaavaa hoitoa ei tarvita läheskään kaikkialla. Tällaisten alueiden tunnistamista on kokeiltu mm. yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Lisäämällä niittyjä kaupunkiluontoon edistetään lähiympäristön tilaa, ja parannetaan alueiden virkistysarvoa ja lisätään ihmisten hyvinvointia (lue hiilipuutarhoinnista Carbon Action -sivustolla). Laajemmassa kuvassa osallistutaan samalla elonkirjon tukemiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Kaupunkien viheralueiden hiilensidontaan liittyen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat hankkeet MULTA (FOOD-ohjelma) ja Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi CO-CARBON (CLIMATE-ohjelma) tekevät tiivistä yhteistyötä. Kaupunkivihreän hiilensidontakykyä mittaava ja mallintava CO-CARBON hanke kehittää uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon yhdessä mm. kaupunkien kanssa. Kaupunkien ilmastotyössä ja sitä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on huomioitava luontopohjaisten ratkaisujen hiiliviisaus sekä rakennetuilla viheralueilla että kaupunkimetsissä. Hiiliviisasta päätöksentekoa on tuettava eri suunnittelutasoilla ja eri toimijoiden näkökulmasta, jotta voidaan maksimoida viheralueiden potentiaali hiilinieluina ja -varastoina.

Mitä kunnissa tulisi tehdä:

  1. Vahvistaa ruokaketjun kestävyyttä uudistavan maatalouden avulla
  2. Luoda lisää niittyjä kaupunkiluontoon

Lisätietoja

Lähteet:

Höijer, L. 2021. Carbon Action alusta – tavoitteena systeeminen muutos kohti uudistavaa maataloutta. Vesitalous 1/2021, s. 28-31.

Höijer, L. 2020. Vuosi 2050: Itämeri, ilmasto ja elonkirjo – Uusimaa siirtynyt kohti uudistavaa ruuantuotantoa. Ote Uudenmaan tulevaisuuskirjasta 2021.

Malin, E. 2021. Viljelijät muutoksentekijöinä – Carbon Action maatilojen tukena muutoksessa kohti uudistavaa maanviljelyä. Vesitalous 1/2021, s. 32-36.

Mattila, T.J., Joona, J. & Regina, K. 2020. Maatalousmaan hiilivaraston hoito vaatii viljelymenetelmien päivittämistä. MULTA-hankkeen Policy Brief 1. Näkökulmia kestävään ruokajärjestelmään 26.2.2020.

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?