MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Suomen kaupunkiseuduille on kehitetty MALPE-toimintamallia, jonka pyrkimyksenä on sovittaa valtion ja kuntien yhteistyönä maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelunäkökulmia yhteen. Tästä mallista ponnistaen konsortio pyrkii 1) kokoavaan käsitykseen Suomen kaupungistumisprosesseista ja kasautumisdynamiikoista eurooppalaiseen kehitykseen vertaillen ja tarkastellen niiden kytkentöjä kestävyyteen, toimivuuteen ja elinvoimaisuuteen; 2) näkemyksellisyyteen epäselvyyksistä, jotka liittyvät poliittiseen toimijuuteen, tiedonhallintaan ja eri politiikkatoimien koordinaatioon nykyisessä MALPE-työssä sekä 3) kehittämään normatiivisia ratkaisukeinoja näihin kehityskulkuihin kiinnittymiseksi. Näitä tutkimuksellisia oivalluksia hyödyntäen konsortio pyrkii 4) kytkemään laadullisesti uutta tietoa hallintosektoreiden ja -tasojen yhteiskoordinoinnissa ja 5) tuottamaan luovan yhteiskehittelyn menetelmin politiikka- ja suunnittelusuosituksia MALPE-työhön osallistuneille kaupunkiseuduille.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Hankkeessa on tuotettu tietoa kaupunkiseutujen MALPE-työn keskinäisriippuvuuksista ja mahdollisuuksista muuttaa toimintalinjoja kohti kestävämpiä ratkaisuja. Tämän tueksi hankittiin tietoa kaupungistumisen trendeistä sekä liikkuvuuden, muuttoliikkeen ja kaupungistumisen välisistä vuorovaikutussuhteista, kehitettiin mallinnuksia ja uudelleenkäsitteellistyksiä urbaaneista ilmiöistä ja kaupunkikehityksestä sekä edelleen konkreettisia suunnittelun ja päätöksenteon työkaluja. Lisäksi selvitettiin, miten poliittisen legitimiteetin ja vuorovaikutteisuuden ongelmakohtia voitaisiin ratkoa MALPE-työn hallinnassa. Kaupunkiseutu on väistämättä yhteistyörakenne, joka ei ole koskaan ’valmis’, mutta väliaikaistenkin ratkaisujen löytämiseen tarvitaan kykyä sietää niin epävarmuutta kuin erilaisuuttakin. Kaupunkiseutujen kehityksen epävarmuuden hallinnassa tarvitaankin jatkuvan ja synergisoivan strategiatyön näkemyksellisyyttä, jossa lyhyen aikajänteen yhteensovittavat suunnitteluratkaisut ja sopimukset niiden toteuttamisesta perustuvat pitkän aikajänteen kestävyyttä tavoittelevalle visioinnille, joka ennakoivasti huomioi kehitystrendien tulevaisuusluotausten ja luovan skenaariotyön mahdolliset kehityspolut

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?