Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ArtsEqual)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Kuuden tutkimusryhmän ArtsEqual-tutkimushankkeessa taiteen perinteistä asemaa Suomessa tulkitaan uudelleen siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia. Yhtäältä hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten taiteen nykyisiä palveluja tulisi kehittää tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmista luovan ja osallistuvan kansalaisuuden vahvistamiseksi. Toisaalta hankkeessa analysoidaan mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä ja vankiloissa toteutettujen osallistavien taiteen ja taidekasvatuksen interventioiden hyvinvointivaikutuksia. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, aluehallinnon, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Hanke tarkasteli monitaiteisesti, -tieteisesti ja -menetelmällisesti yhdenvertaisuuden toteutumista taide- ja taidekasvatusalan palvelujärjestelmässä Suomessa. Kenttätutkimusten, interventioiden ja kyselyiden pohjalta (mm. peruskoulu, taiteen perusopetus, taideorganisaatiot, hoito- ja hoivalaitokset, vankilat) järjestelmässä tunnistettiin systeemisesti vaikuttavia, historiallisesti juurtuneita eriarvoistavia ja syrjiviä ajattelumalleja (esim. etäännyttäminen, ulossulkeminen, hierarkkisuus, hyötyajattelu ja oikeuksien rajaaminen). Tutkimuksen mukaan taiteen ja taidekasvatuksen peruspalvelut eivät saavuta yhdenvertaisesti kaikkia, ja niistä hyötyvät varsinkin yhteiskunnan hyväosaiset. Tutkimuksen mukaan eriarvoisuutta voidaan vähentää tunnistamalla mekanismit ja niiden vaikutukset. Tämä edellyttää muun muassa rakenteiden ja ammatillisten ajattelumallien muutoksia sekä sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Hanke tuotti tästä näkökulmasta merkittävää uutta teoretisointia taidealoille.

Lisätiedot

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?