Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Yhteistyöllä vaikuttavuutta – ohjelmajohtajien rooli strategisessa tutkimuksessa

30.5.2024

Kaikilla strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmilla on osa-aikainen ohjelmajohtaja. STN-rahoitukseen alusta asti kuuluneen ohjelmajohtajainstrumentin tavoitteena on edistää hanke- ja ohjelmarajat ylittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ohjelmajohtajarahoituksella tuetaan vaikuttavuutta

Ohjelmajohtajarahoitus on STN:n panostus ohjelmallisuuden toteuttamiseksi ja erityislaatuinen innovaatio tutkimusrahoituskentässä. Ohjelmajohtajien avulla tuetaan yksittäisiä hankkeita, niiden yhteistyötä omassa ohjelmassaan sekä ohjelmarajat ylittäen. Näin mahdollistetaan monitieteisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen taso, jonka avulla voidaan etsiä vastauksia Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin. Vuonna 2024 STN:n ohjelmarahoituksen piirissä on 12 ohjelmajohtajaa, jotka muodostavat yhdessä tiiviin vaikuttavuuden edistämisen asiantuntijaverkoston.

Ohjelmajohtajilla on keskeinen rooli hanke- ja ohjelmarajat ylittävien yhteisten teemojen tunnistamisessa ja yhteistyön mahdollistamisessa. Jotkut hankkeet saattavat löytää läheisimmät yhteistyökumppanit toisesta ohjelmasta. Tätä voi pitää ’ristiinpölytyksenä’ eli toimintana, jossa hankkeiden erilaiset tutkimukselliset lähtökohdat ja näkökulmat tuodaan yhteen ja vuoropuhelun kautta syvennetään ymmärrystä yhteisistä yhteiskunnallisista haasteista ja niiden mahdollisista ratkaisuista.

Yhteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on toinen merkittävä toiminnan alue, jossa ohjelmajohtajat ja hankkeet näkevät selkeitä hyötyjä yksittäisen hankkeen tai oman ohjelman tasolla toimimiseen verrattuna. Kun sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä yli hanke- ja ohjelmarajojen, voidaan tietoa päätöksenteon tueksi tarjota laajemmasta ja monitieteisemmästä kokonaisuudesta. Myös päätöksentekijät arvostavat koottua ja kiteytettyä tietoa. Esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnasta on saatu paljon positiivista palautetta viime vuosien aikana.

Ohjelmajohtajan työ käytännössä

Ohjelmajohtajat rakentavat ohjelmakohtaista kokonaisuutta rahoitettujen hankkeiden pohjalta. Ohjelmallisuuden edistämiseksi he järjestävät esimerkiksi hankkeille yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia sekä tukevat politiikkasuositusten kirjoittamista sekä sidosryhmille järjestettyjen yhteistilaisuuksien toteuttamista. He myös laajentavat hankkeiden verkostoja omilla laajoilla verkostoillaan.

Ohjelmajohtaja osallistuu viestien välittämiseen hankkeiden ja tutkimusta hyödyntävien sidosryhmien välillä. Tutkimuksen "kääntäminen" sidosryhmien kielelle ja päätöksenteon tarpeiden kääntäminen tutkijoille on strategisessa tutkimuksessa keskeinen tehtävä, jota ohjelmajohtajat toteuttavat yhdessä hankkeiden ja niiden vuorovaikutusvastaavien sekä Suomen Akatemian strategisesta tutkimuksesta vastuussa olevien asiantuntijoiden kanssa.

Strategisen tutkimuksen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnassa ohjelmajohtajat ovat olleet kehittämässä toimintamalleja, joilla edistetään koko rahoitusmuodon vaikuttavuutta, kuten Ratkaisuja tieteestä -verkkopalvelu; päättäjien ja valmistelijoiden kanssa toteutetut Saumakohtia-dialogit; eduskunnan valiokuntakuulemiset ja Tietokumppanuus-tietokoosteet.  Näiden toimintamallien kautta on löydetty uusia keinoja tuoda strategisen tutkimuksen tuloksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uudenlaiset yhteistyömuodot sekä hyödyttävät että haastavat sekä tiedon käyttäjiä että tutkijoita.

Vaikuttavuutta rakennetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti

Ohjelmajohtajan tehtävänä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa koko ohjelman kaaren ajan. Ohjelmakokonaisuuden perustana ovat hankkeiden tutkimus ja suunniteltu vuorovaikutus sekä hankkeiden väliset yhteyspinnat. Vuodesta 2023 lähtien on ohjelmajohtajan tehtäviin kuulunut myös ohjelman tavoitteiden täsmentämisen ja niiden toteutumisen seurannan fasilitoiminen yhteistyössä hankkeiden ja STN:n kanssa.

Täsmennetyt vaikuttavuustavoitteet kokoavat hankkeiden tutkimuksellisen ja yhteiskunnallisen yhteistyön ja näiden tavoitteet. Tavoitteet muotoutuvat ohjelman edetessä ja muodostavat tärkeän seurannan ja arvioinnin kehyksen. Tämä uudistus mahdollistaa sen, että strategisen tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään entistäkin suunnitelmallisemmin ja jäsentyneemmin hankkeiden ja ohjelmajohtajan yhteistyössä.

Ohjelmajohtajien työssä yksi keskeisimmistä asioista on vuorovaikutus ja verkostoissa tapahtuva yhteistyö. Hankkeissa tehty korkealaatuinen ja monitieteinen tutkimus tarvitsee rinnalleen myös jatkossa tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntijoita, jotka rakentavat yhteyksiä ja verkostoja sekä uusia vaikuttavuuden polkuja.

Tämä blogiteksti on päivitetty versio 22.6.2021 julkaistusta blogitekstistä. Sen kirjoittajia olivat Milja Saari, Mikael Hildén, Paula Schönach, Anne Christine Ritschkoff ja Asta Salmi. Mikael Hildénin ohjelmajohtajakausi päättyi 2021 ja Anne-Christine Ritschkoffin kausi 2023.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?