Uudet STN-hankkeet JUST ENERGY ja JUST TRANSITION etsivät ratkaisuja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseen

28.3.2024

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla pyritään vastaamaan suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Uusimmat STN-ohjelmat JUST ENERGY sekä JUST TRANSITION aloittivat syksyllä 2023. Tutkimusohjelmiin valituille kymmenelle konsortiohankkeelle myönnettiin rahoitusta yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Uusia STN-ohjelmia yhdistää oikeudenmukaisen vihreän murroksen teema. JUST ENERGY -ohjelmassa paneudutaan siihen, miten energiajärjestelmää voidaan kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä sekä siihen, kuinka oikeudenmukaista vihreää murrosta voisi edistää – millaisia ratkaisuja energiajärjestelmässä tarvitaan ja miten niihin päästään?  JUST TRANSITION -ohjelmassa tutkitaan vihreän murroksen kannalta oleellisia yhteiskunnallisia ratkaisuja eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista – mitä yhteiskunnan rakenteita ja käytäntöjä on muutettava ja miten, jotta oikeudenmukainen vihreä murros toteutuu?

Ohjelmien tunnusluvut ja ominaispiirteet

Aivan korkeakouluharjoitteluni alussa osallistuin uusien ohjelmien aloitusseminaariin (12.10.2023), jossa ohjelmajohtajat, konsortioiden johtajat ja vuorovaikutusvastaavat kokoontuivat. Tarkastelen seuraavaksi hieman ohjelmien avainlukuja koskien rahoitusta, rakennetta sekä yhteistyökumppaneita.

just.gif

Kuva 1. JUST ENERGY- ja JUST TRANSITION-ohjelmien tunnusluvut. Kuvassa esitellään ohjelmien haettu ja myönnetty rahoitus, rahoitettujen hankkeiden lukumäärä ja rahoitetut organisaatiot sekä ohjelmien yhteistyökumppanien lukumäärä. Yhteistyökumppanien lukumäärä perustuu hakemusvaiheessa ilmoitettuihin tietoihin. Lisäksi piirakkakuvio havainnollistaa rahoituksen saajien sukupuolijakaumaa.

JUST ENERGY-ohjelmaan valittiin viisi hanketta eli konsortiota, joille myönnettiin rahoitusta yhteensä 13,4 miljoonaa euroa. Hakemusvaiheessa konsortioilla oli 84 yhteistyökumppania. Myös JUST TRANSITION-ohjelmaan valittiin viisi hanketta, jotka saivat rahoitusta yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Ohjelman konsortiot nimesivät hakemuksissaan yhteensä 154 eri yhteistyökumppania. Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentti edellyttää konsortioilta mahdollisimman tasaista sukupuolijakaumaa. Syksyllä aloittaneiden konsortioiden sukupuolijakauma on suhteellisen tasapainoinen, sillä rahoituksen saajista 48 % on naisia ja 52 % miehiä.

 

Jotta STN-hankkeet voisivat löytää ratkaisuja vaativiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, niiden on oltava monitieteisiä. Molemmat ohjelmat yhdistävät hankkeissaan useita eri yhteiskuntatieteiden sekä humanistisen tieteiden aloja, jotka ovat laajasti edustettuna erityisesti JUST TRANSITION-ohjelmassa. JUST ENERGY-ohjelmassa tehdään tutkimusta varsinkin erilaisilla tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. Muutamat hankkeet liittyvät myös bio- ja ympäristö- sekä maatalous- ja metsätieteisiin.

just blogi 2.png

Kuva 2. JUST TRANSITION-ohjelman hankkeiden edustamat tieteenalat Suomen Akatemian hakujärjestelmän tieteenalaluokitusta mukaillen. Taulukossa on neljä tieteenalaryhmää: social sciences and humanities (yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet), natural sciences and engineering (tekniikka ja luonnontieteet), biosciences and environment (bio- ja ympäristötieteet) sekä agriculture and forestry (maatalous- ja metsätieteet). 


just blogi 3.png

Kuva 3. JUST ENERGY-ohjelman hankkeiden edustamat tieteenalat Suomen Akatemian hakujärjestelmän tieteenalaluokitusta mukaillen. Taulukossa on kolme tieteenalaryhmää: natural sciences and engineering (tekniikka ja luonnontieteet), social sciences and humanities (yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet) sekä biosciences and environment (bio- ja ympäristötieteet).


Seuraavaksi syvennyn hankkeiden yhteistyökumppaneihin. STN:n rahoittamissa hankkeissa tulee toteuttaa yhteiskehittämistä ja vuorovaikutusta tiedon hyödyntäjien kanssa. Ohjelmien ja hankkeiden muodostamia yhteyksiä voidaan tarkastella verkostokuvaajien avulla (kuvat 4–5). Alla olevat verkostokuvaajat sisältävät ohjelmien alkaessa ilmoitetut yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppani on organisaatio, joka on sopinut jo hakemusvaiheessa yhteistyöstä hankkeen kanssa, mutta ei kuitenkaan ole rahoituksen saajana konsortiossa.

Verkostokuvaajat kertovat hankkeiden vahvasta yhteistyöstä moninaisten yhteiskunnan toimijoiden kanssa, mikä on tärkeää laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Molempien ohjelmien yhteistyökumppanuuksissa korostuvat yliopistoyhteistyö sekä yhteydet yksityisen ja julkisen sektorin toimijoihin. Joillakin hankkeilla on yhteyksiä myös kolmanteen sektoriin, kuten yhdistyksiin tai järjestöihin. Monella hankkeella on yhteistyökumppaneita, joiden luokaksi on merkattu ”muu”. Nämä voivat olla esimerkiksi erilaisia projekteja, tutkimushankkeita, elinkeinoelämän yhdistyksiä tai muita toimijoita, jotka eivät sovi toisiin luokkiin.

JustTransition_verkosto 800.png

Kuva 4. JUST TRANSITION-ohjelman hankkeiden yhteistyökumppaneita kuvaavat verkostot. Kuvaaja havainnollistaa hankkeen yhteistyökumppaneiden luokat sekä hankkeiden linkittymisen toisiinsa samojen yhteistyökumppaneiden kautta.

Suurin osa sekä JUST TRANSITIONin että JUST ENERGYn hankkeiden yhteistyökumppaneista on julkishallinnon toimijoita, ulkomaisia yliopistoja tai yksityisen sektorin organisaatioita. Molemmilla ohjelmilla on myös useita yhteistyökumppaneita luokassa ”muu”. Kolmannen sektorin yhteydet korostuvat erityisesti JUST TRANSITION-ohjelman hankkeissa.

JustEnergy_verkosto 800.png

Kuva 5. JUST ENERGY-ohjelman hankkeiden yhteistyökumppaneita kuvaavat verkostot. Kuvaaja havainnollistaa hankkeen yhteistyökumppaneiden luokat sekä hankkeiden linkittymisen toisiinsa samojen yhteistyökumppaneiden kautta.

Ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan käynnistyminen

Strategisen tutkimuksen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnassa tavoitellaan laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta hankkeissa tuotetun tiedon avulla. Jokaisella ohjelmalla on osa-aikainen ohjelmajohtaja, jonka roolina on edistää ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa sekä toimia linkkinä hankkeiden, ohjelmien ja sidosryhmien välillä. STN:n ohjelmajohtajarahoitusta uudistettiin vuonna 2023 ja uudet ohjelmajohtajat aloittavat toimintansa nykyään samaan aikaan kuin hankkeet. Ennen uudistusta ohjelmajohtajat aloittivat työnsä noin neljä kuukautta hankkeita myöhemmin. JUST TRANSITIONIN ohjelmajohtajana toimii Olli-Pekka Ruuskanen (Pellervon taloustutkimus PTT ry) ja JUST ENERGYN Juha Peltomaa (Suomen ympäristökeskus).

 

Uusien ohjelmien aloitusseminaarissa (12.10.2023) hankkeiden johtajat, vuorovaikutusvastaavat sekä uudet ohjelmajohtajat pääsivät tapaamaan toisiaan ja perehtymään STN-rahoitettujen hankkeiden ohjelma- ja vaikuttamistoiminnan keinoihin sekä vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin. Päivän päätteeksi osallistujat jakautuivat ohjelmittain pienryhmiin tutustumaan tarkemmin toisiinsa sekä aloittamaan ohjelman vaikuttavuustavoitteiden täsmentämisen. Tutkijat keskustelivat esimerkiksi tarpeesta tunnistaa monenlaiset sidosryhmät.

 

Kirjoittajan kommentti

 

Toimin korkeakouluharjoittelijana strategisen tutkimuksen vastuualueella vuoden 2023 lokakuusta joulukuuhun. Olen tutustunut strategisen tutkimuksen toimintaan aina teemavalmistelusta ohjelmien arviointiin. Eniten olen kuitenkin työskennellyt ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan parissa. On ollut hyvin mielenkiintoista seurata, miten uutta toimintatapaa ohjelmien vaikuttavuustavoitteiden täsmentämiseksi suunniteltiin ja alettiin toimenpanna. Uusien ohjelmien aloitusseminaarissa toimin erilaisissa tukitehtävissä ja sain oppia lisää strategisen tutkimuksen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnasta. Yhtenä harjoitteluni päätehtävistä on ollut aloittaa selvitystyö hankkeiden harjoittamasta elinkeinoelämän yhteistyöstä. Aineistojen muokkaus yhteistyökumppaneista on jo käynnissä ja odotan innolla kokonaiskuvan hahmottumista. Tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen rajapinnat ovat kiinnostaneet minua pitkään, jonka vuoksi on ollut innostavaa päästä hetkeksi osaksi strategisen tutkimuksen toimintaa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?