Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Uudet STN-ohjelmat SHIELD ja YOUNG - monitieteisiä ja laajalti verkottuneita

30.1.2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksella etsitään pitkäjänteisesti ja monitieteisesti ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Uusimmat STN-ohjelmat Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) ja Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) käynnistyivät syksyllä 2022. Uusiin tutkimusohjelmiin valittiin yhteensä yhdeksän konsortiohanketta, joille myönnettiin rahoitusta yhteensä noin 28 miljoonaa euroa.

Kumpikin uusista ohjelmista pureutuu erittäin ajankohtaisiin teemoihin. SHIELD-ohjelman hankkeet tuottavat tutkittua tietoa luottamusta horjuttavien turvallisuusuhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistamiseksi. YOUNG-ohjelman hankkeet puolestaan keskittyvät kehittämään ratkaisuja ja luomaan tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi.

Ohjelmien tunnusluvut ja ominaispiirteet

Osana strategisen tutkimuksen vastuualueella suorittamaani korkeakouluharjoittelua osallistuin uusien ohjelmien aloitusseminaarin (27.11.2022) suunnitteluun ja toteutukseen sekä ohjelmien  keskeisten tunnuslukujen koostamiseen. Avaan seuraavaksi hieman sitä, miltä ohjelmat näyttävät perustietojensa puolesta.

Kuva1_avainluvut.png

Kuva 1. YOUNG- ja SHIELD-ohjelmien tunnusluvut. Kuvaajassa esitetään ohjelmista haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä, rahoitettujen hankkeiden eli tutkimuskonsortioiden lukumäärä, myöntöprosentit, rahoitusta saaneiden hankkeiden yhteistyökumppanien määrä sekä yhteistyötahot. Lisäksi yllä on graafilla esitetty hankkeissa rahoitusta saaneiden sukupuolijakauma.

SHIELD-ohjelmaan valittiin neljä tutkimuskonsortiota, joille myönnettiin rahoitusta 12 miljoonaa euroa. Ohjelman hankkeilla on sen aloitusvaiheessa ilmoitettu 78 yhteistyökumppania. YOUNG-ohjelma puolestaan rakentuu viidestä tutkimuskonsortiosta, jotka saavat rahoitusta 16 miljoonaa euroa. Ohjelman hankkeilla on listattuna 109 yhteistyökumppania.

Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentti edellyttää tutkimuskonsortioilta mahdollisimman tasaista sukupuolijakaumaa. Uusista ohjelmista rahoitettujen tutkimuskonsortioiden sukupuolijakaumat vaikuttavat varsin tasaisilta. Tutkimuskonsortioiden johtajista viisi on naisia ja neljä miehiä. Kun otetaan tarkasteluun mukaan kummankin ohjelman osahankkeiden rahoituspäätökset ja niiden johtajat, on tässä joukossa 29 naista ja 32 miestä.

STN-rahoitteiset hankkeet ovat lähtökohdaltaan monitieteisiä. Kummassakin uudessa ohjelmassa on edustettuina tekniikan ja luonnontieteiden alat sekä yhteiskuntatieteet. SHIELD-ohjelmassa on mukana myös humanististen tieteiden ja muotoilun tutkimusta sekä lisäksi oikeustiede esiintyy ohjelman kaikissa hankkeissa. YOUNG-ohjelmassa vahvan yhteiskuntatieteellisen painotuksen lisäksi tutkimusta tehdään myös lääke- ja terveystieteiden aloilla.

Kuva2 SHIELD heat map.png

Kuva 2. SHIELD-ohjelman hankkeiden edustamat tieteenalat kuvattuna taulukkona Suomen Akatemian hakujärjestelmän tieteenalaluokitusta mukaillen. Taulukossa on kolme tieteenalaryhmää: Natural sciences and engineering (luonnontieteet ja tekniikan alat), Social sciences (yhteiskuntatieteet), Arts and Humanities (humanistiset tieteet, muotoilun ja taiteiden tutkimus)

Kuva3 YOUNG heat map.png

Kuva 3. YOUNG-ohjelman hankkeiden edustamat tieteenalat kuvattuna taulukkona Suomen Akatemian hakujärjestelmän tieteenalaluokitusta mukaillen. Taulukossa on kolme tieteenalaryhmää: Natural sciences and engineering (luonnontieteet ja tekniikan alat), Social sciences (yhteiskuntatieteet), Health sciences (terveys- ja lääketieteet)

STN-rahoituksessa keskeistä on myös yhteiskehittäminen ja vuorovaikutus tiedon tarvitsijoiden sekä muiden tutkimustoimijoiden kanssa. Alla olevat verkostokuvaajat havainnollistavat uusien hankkeiden muodostamaa verkostomaista ohjelmakokonaisuutta. Verkostokuvaajissa ovat mukana rahoitusta saaneiden hankkeiden hakemuksissa mainitut yhteistyökumppanit (collaborators). Yhteistyökumppanien kanssa on sovittu yhteistyöstä, mutta ne eivät ole varsinaisia rahoituksen saajia. 

Kuva4_YOUNG verkosto.png

Kuva 4 YOUNG-ohjelman hankkeiden verkostot. Kuvassa on verkostona ilmennettynä hankkeiden yhteistyökumppaneista muodostuvat verkostot ja niiden keskinäiset yhteydet. Pallojen koko kuvassa ilmentää tietyn verkoston tahon (julkishallinto, kolmas sektori, tutkimuslaitos, yliopistoyhteistyö, yritys, ammattikorkeakoulu) vahvuutta hankkeessa.

Hankkeiden yhteistyökumppanit edustavat monipuolisesti yhteiskunnan eri sektoreita ja toimijaryhmiä. Molemmissa ohjelmissa näkyy vahvasti julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan sekä myös yliopistokentän kanssa tapahtuva yhteistyö. YOUNG-ohjelman yhteistyökumppaneissa korostuvat etenkin julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Lisäksi ohjelman hankkeet jakavat useita yhteisiä kolmatta sektoria edustavia yhteistyökumppaneita. SHIELD-ohjelmassa näkyy julkisen ja kolmannen sektorin sekä yliopistojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi selkeästi myös yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tapahtuva yhteistyö.

Kuva5_SHIELD verkosto.png

Kuva 5. SHIELD-ohjelman hankkeiden verkostot. Kuvassa on verkostona ilmennettynä hankkeiden yhteistyökumppaneista muodostuvat verkostot ja niiden keskinäiset yhteydet. Pallojen koko kuvassa ilmentää tietyn verkoston tahon (julkishallinto, kolmas sektori, tutkimuslaitos, yliopistoyhteistyö, yritys, ammattikorkeakoulu) vahvuutta hankkeessa.

Ohjelmatoiminnan käynnistyminen

Strategisen tutkimuksen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnalla tavoitellaan laajempaa vaikuttavuutta hankkeissa tuotetulle tiedolle. Kullakin strategisen tutkimuksen ohjelmalla on osa-aikainen ohjelmajohtaja, joka toimii ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan edistäjänä ja jolla on tärkeä rooli välittäjänä hankkeiden, ohjelmien ja sidosryhmien välillä. Uusien ohjelmien ohjelmajohtajat Karoliina Snell (SHIELD) ja Marjo Kurki (YOUNG) aloittivat työnsä tammikuussa 2023.

Uusien ohjelmien aloitusseminaarissa 27.11.2022 hankkeiden tutkijat pääsivät tutustumaan toisiinsa sekä saivat perehdytystä muun muassa siihen, miten vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan sekä näkökulmia siitä, miten yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan STN-rahoituksen yhteisin toimintakeinoin edistää. Aloitusseminaarin loppupuolella hankkeet kokoontuivat ohjelmittain keskustelemaan yhteisen ohjelmatoiminnan käynnistämisestä.

Ohjelmakohtaisissa ryhmissä käydyissä keskusteluissa korostuivat erityisesti hankkeiden välisten tapaamisten ja hyvien käytäntöjen jakamisen tärkeys sekä sidosryhmätoiminnan ulottuvuudet. Hankkeiden yhteistyön rakentuminen yhteisten teemojen ja konkreettisten asioiden ympärille koettiin myös hyvin keskeiseksi seikaksi.

Kun tämä blogi julkaistaan, on uusien ohjelmien aloitusseminaarista kulunut jo muutama kuukausi. Mitä hankkeille kuulu nyt? Siitä voit lukea lisää strategisen tutkimuksen uutiskirjeistä tammi- ja helmikuussa, kun kirjeiden teemana ovat uudet YOUNG- ja SHIELD-ohjelmat.

Kirjoittajan kommentti

Olin harjoittelijana strategisen tutkimuksen vastuualueella kolme kuukautta syksyllä  2022. Pääsin seuraamaan kiinnostavaa uusien ohjelmien käynnistymisen ajanjaksoa, sillä aloitin harjoitteluni samoihin aikoihin, kun strategisen tutkimuksen neuvosto päätti uusien ohjelmien hankkeiden rahoittamisesta ja päätin harjoitteluni pian aloitusseminaarin jälkeen. Aloitusseminaarin toteuttaminen ja ohjelmien tunnuslukujen koostaminen valotti kattavasti strategisen tutkimuksen ohjelmien ja hankkeiden rakentumista. Oli valtavan mielenkiintoista nähdä läheltä, mitä ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tähtäävän tutkimuksen tekeminen oikein vaatii käytännössä, ja miten nopeasti isot tutkimushankkeet lähtevät käyntiin. Tunnuslukujen koonti oli myös opettavainen hyppy datan keräämiseen ja etenkin sen informatiiviseen esittämiseen. Samalla sain paneutua  laajasti strategisen tutkimuksen hankkeiden yhteistyöverkostoihin ja vaikuttavuuden mahdollisuuksiin. Harjoittelu strategisen tutkimuksen vastuualueella avasi yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävän tutkimusrahoituksen koko viitekehystä aina tietotarpeiden ennakoinnista ja rahoituksen myöntämisestä tutkimustiedon vaikuttavuuden edistämiseen ja arviointiin asti.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?