Tutkimusta nuorten taloustaitojen edistämisen tueksi digitalisoituvassa yhteiskunnassa

26.11.2019

Osallistu DigiConsumers-hankkeen verkkoaivoriihen!

Kerro kuinka auttaa nuoria kasvamaan vastuullisiksi kuluttajiksi?

Tervetuloa osallistumaan yhteiseen verkkopohdintaan nuorten talous- ja kuluttajataitojen edistämiseksi!

Osallistu verkkoaivoriiheen tästä linkistä! 

Aivoriihi on auki 6.1.2020 asti. DigiConsumers hyödyntää tuloksia tutkimustyössään ja raportoi pohdinnan tuloksista tammikuussa.

 

Taloudellisen osaamisen tila Suomessa on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina, johtuen muun muassa kotitalouksien velkaantumisen sekä maksuhäiriöiden määrän kasvusta. Rahoitusmarkkinoiden kehitys ja hyvinvointivaltion murros ovat aiheuttaneet sen, että kansalaisten rooli taloudellisen turvallisuuden hankkimisessa korostuu valtiovallan roolin pienentyessä. Samalla päivittäisessä rahankäytössä vaadittava taitotaso lisääntyy. Digitalisaatio on muuttanut useita jokapäiväisiä käytäntöjä, kuten kulutusta, säästämistä, sekä muuta talouteen ja rahaan liittyvää toimintaa. Rahan ja sen käyttämisen siirtyminen sähköisille alustoille saattaa hämärtää käsitystä oman talouden kokonaisuudesta. Digitaalisilla alustoilla on helppo myös sortua aggressiivisesti markkinoituihin pikavippeihinDigiConsumers -hanke on saanut alkunsa näiden ilmiöiden tunnistamisesta osana laajempia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, joita erityisesti nuoret kohtaavat arjessaan.

Oman taloudenhallinnan lisäksi nuorten haasteena on selviytyminen globaalien taloudellisten muutosten ja tulevaisuuden epävarmuuden keskellä. Tutkimuksen haaste on ratkaisujen löytäminen siihen, kuinka nuorten taloudellisia kompetensseja vastuullisina kuluttajina voidaan edistää. Globaali markkinatalous ja digitalisaatio ovat asettaneet yhä monimutkaisempia ongelmia ratkaistavaksi. Esimerkiksi kestävä kulutus ja kuluttajan rooli osana kestävää kehitystä on yksi suurista kysymyksistä, minkä vuoksi kulutuskäyttäytymistä ohjaavista tekijöistä tarvitaan lisää tietoa.

Osana laajempaa keskustelua on myös kysytty, pitäisikö talousosaamista vahvistaa myös kouluissa käytännön talousopetusta lisäämällä. Taloudellisen tilanteen on osoitettu olevan etenkin nuorille aikuisille merkityksellinen huolenaihe elämänkulun siirtymävaiheessa lukiokoulutuksesta kohti jatko-opintoja ja työelämää, vaikuttaen kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

Kouluissa tapahtuvan opetuksen ja koulun ulkopuolisessa todellisuudessa tarvittavien taitojen välillä on kuitenkin kuilu. Tämän vuoksi oman talouden hallinnan kannalta kriittisten taitojen omaksuminen tapahtuu pitkälti toisaalla; kodeissa, vertaisryhmissä ja yhä kasvavassa määrin sosiaalisessa mediassa. Toisaalta haasteena erityisesti nuoriin liittyvässä taloudellisen koulutuksen kirjallisuudessa on se, että taloudellisen käyttäytymisen mittaaminen on vaikeaa eikä yhtenäistä ohjeistusta taloustaitojen parantamiseksi ole. Lisäksi digitalisaation ja  talouskäyttäytymiseen yhteyksiä yleisemmin käsittelevä aiempi tutkimus on painottunut pääosin talouden, markkinoinnin ja tietojärjestelmien kehityksen näkökulmiin.

Talouslukutaito on taloustaitojen olennainen osa. Tämän taidon edistämiseksi kehitämme ohjelmistoperustaisia ratkaisuja. Talouslukutaidon kehittämiseen tähtäävän suunnitteluteorian rakentamisessa sovelletaan aiempia käyttäytymistieteissä saatuja tutkimustuloksia. Tehtävänä on metatason vaatimusmäärittely ja kehittämistyötä ohjaavien periaatteiden generointi talouslukutaidon kehittämiseen tähtäävien tietojärjestelmien kehitys. Kehitystyössä tullaan tekemään kokeiluja koulutuksen vaikuttavuudesta ja suunnitteluteoriaa täsmennetään kokeilujen tulosten mukaisesti.

Toimet digitaalisten- ja taloustaitojen edistämiseen edellyttävät kokonaisvaltaista ymmärrystä nuorten kulutuskulttuureista, kulutus- ja muusta taloudellisesta käyttäytymisestä, sitä ohjaavista tekijöistä digitaalisen kulutuksen ympäristöissä, sekä analyysia digitalisaation vaikutuksista talouskäyttäytymiseen. Talouden ja kulutuskulttuurin muutokset koskevat meitä kaikkia. DigiConsumers konsortiossa pyrimme vastaamaan niihin kytkeytyviin haasteisiin yhteistyössä liike-elämän ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kulutusyhteiskuntaa.

Hanke käynnistyi 30.9. 2019 konsortion ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa Helsingissä. Tulemme etsimään ratkaisuja ja kehittämään työvälineitä 13-25-vuotiaiden nuorten talous- ja kulutustaitojen parantamiseksi digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Selvitämme, miten teknologia ja digitalisaatio muokkaavat nuorten kulutuskulttuureita. Tutkimus kohdistuu nuorten talous- ja digitaalisiin taitoihin vaikuttavien sosiaalisten, kulttuuristen ja yksilöllisten tekijöiden identifioimiseen, näiden tekijöiden vaikutuksiin talouskäyttäytymisessä. Tutkimuksen pohjalta arvioimme, mitä riskejä ja hyötyjä kulutusympäristöjen digitalisoitumisesta seuraa ja miten niihin vastataan siten, että taloudellisten ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä.

Meidät voi tavata Tieteiden Yössä Helsingissä 16.1.2020. Järjestämme Suomen Pankin rahamuseossa paneelikeskustelun Kuluttajuus digitalisoituvissa kulutusympäristöissä. Riskejä ja mahdollisuuksia. Paneelin puheenjohtaja on Terhi-Anna Wilska (JY). Panelisteina tutkija Johanna Maksimainen (Jyväskylän yliopisto), professori Panu Kalmi (Vaasan yliopisto), professori Kirsti Lonka (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen (PTT). Keskustelussa käsitellään kuluttamisen digitalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä. Teemoina on kulutuskäyttäytyminen ja kulutuksen affektiivisuus, talouslukutaito, riskinhallinta ja taloustaitojen opetus.

Konsortion ja sidosryhmien kick off -tilaisuus järjestetään Helsingissä Suomen Pankin rahamuseossa 17.1.2020. Kartoitamme parhaillaan kyselyllä sidosryhmien näkemyksiä nuorten talous- ja kuluttajataitojen kehittämisestä, sekä odotuksia koskien alkavaa yhteistyötä. Avaamme tapahtumassa kyselyn tuloksia ja määritämme niiden pohjalta eri tahojen tutkimustarpeita, sekä hankimme lisätietoa digitalisaation tuomista talouden ja kulutuksen muutoksista. Tavoitteena on avata tutkimuskysymyksiä keskustelulle ja selvittää, miten nuoret taloudellisina toimijoina eri sidosryhmille näyttäytyy. Sidosrymiin kuuluu pankki- ja rahoitusalojen, yritysten, järjestöjen, koulutus- ja tutkimussektorin toimijoita, sekä päättäjiä. 

Johanna Maksimainen, Jyväskylän yliopisto, toimii DigiConsumers -hankkeessa tutkijana ja koordinaattorina. Twitter @JMaksimainen

Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto, toimii DigiConsumers -konsortion johtajana. Twitter @WilskaTA

DigiConsumers on monitieteinen, nuorten kulutuskulttuureiden muutoksiin, kulutus- ja talouskäyttäytymiseen sekä talous- ja digitaalisten taitojen tutkimukseen keskittyvä konsortio. Hanke toteutetaan vuosina 2019 - 2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, PTT ja TAT.

Meitä voi seurata Twitterissä @ConsumersDigi. Verkkosivu www.digiconsumers.com avataan pian.

DigiConsumers -hanke strategisen tutkimuksen verkkosivuila

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?