God vetenskaplig praxis

Finlands Akademi förutsätter att akademifinansierade forskningsprojekt binder sig till öppen vetenskaplig publicering och uppmuntrar akademifinansierade forskare att göra sina forskningsdata tillgängliga i ett arkiv som är viktig inom sin egen vetenskapsgren. De forskarna som söker finansiering från Finlands Akademi ska i sin forskningsplan inkludera en kort publicerings- och materialhanteringsplan. Läs också om öppen vetenskap.

Forskningsetiska delegationen TENK, som tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet, har i samarbete med det finländska forskarsamhället utarbetat forskningsetiska anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den år 2012. Finlands Akademi har förbundit sig att följa dessa anvisningar.

Akademin beaktar även frågor om hållbar utveckling i sin forskningsfinansiering. Syftet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling omfattar många olika samhälleliga områden. Akademin finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av dessa mål.

Immateriella rättigheter (IPR) för det akademifinansierade projektets resultat ska avtalas mellan projektets parter. Överenskommelser ska göras skriftligt så snabbt som möjligt efter finansieringsbeslutet. Dessutom ska parterna vid projektets start komma överens om ägande- och nyttjanderätten till det material som ska användas inom projektet.

Har du frågor eller synpunkter?