Liikkuvuus: akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

Hakemuksessa esitetty kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö sekä siihen liittyvä tutkijoiden liikkuvuus ovat osa hakemuksen tieteellistä arviointia. Liikkuvuus otetaan huomioon myös rahoituspäätöksissä. Tutustu sen toimikunnan linjauksiin, jolle jätät hakemuksesi.

Kerro kansainvälisestä ja kotimaisesta liikkuvuudestasi hakemuslomakkeella Liikkuvuus-välilehdellä. Liikkuvuuden kuvaus on jaettu kolmeen osaan: 1. liikkuvuusedellytykseen, 2. muuhun aiempaan liikkuvuuteen ja 3. hankkeessa suunniteltuun liikkuvuuteen.

1. Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä (Mobility requirement).

Tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävään hakevalta edellytetään tohtorintutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

 • Jos tutkija hakee rahoitusta samaan tutkimusympäristöön, missä hän on tehnyt väitöskirjansa, hänen on osoitettava jo työskennelleensä vähintään kuuden kuukauden ajan ulkomailla tai muualla kotimaassa tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen hakuajan päättymiseen mennessä. Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.
 • Liikkuvuusedellytys toteutuu, jos tutkijatohtori- tai akatemiatutkijan rahoitusta haetaan muuhun tutkimusympäristöön kuin siihen, missä tutkija on tehnyt väitöskirjansa.

Liikkuvuusedellytyksestä voidaan poikkeussyistä poiketa yksittäisten hakijoiden kohdalla. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen hyvin vakava sairaus, joka muodostaa merkittävän esteen liikkuvuudelle. Näissä poikkeustilanteissa tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä Akatemiaan haun yhteyshenkilöön, joka on mainittu syyskuun hakuilmoituksessa. Vuoden 2020 syyshaussa erityiseksi syyksi huomioidaan COVID-19-epidemian aiheuttama liikkuvuusjakson katkeaminen tai sovitun liikkuvuusjakson peruuntuminen. Jos liikkuvuusedellytys ei ole voinut toteutua COVID-19-epidemian vuoksi (esim. ulkomainen organisaatio ei ole voinut sitoutua ottamaan tutkijaa vastaan), hakijan on kuvattava syyt ja pystyttävä myös todistamaan se. Hakijan tulee esittää edellä kuvatut perustelut hakemuksessaan kohdassa ”Liikkuvuus”. Akatemia pyytää hakijaa toimittamaan asiaan liittyvän todistuksen (esimerkiksi lentolipun tai kutsun) haun päättymisen jälkeen hakemuksen lisätietoihin.

Rahoituksen voi saada vain, jos Akatemian asettamat ehdot liikkuvuudelle täyttyvät.

2. Muu aiempi liikkuvuus (Other previous mobility) -kohta, jos se on tarpeen.

 • Kerro, missä olet vieraillut tai työskennellyt tutkimukseen liittyen väitöksesi jälkeen. Tätä tietoa käytetään arvioimaan kokemustasi tutkijana.

3. Suunniteltu liikkuvuus (Planned mobility), joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen

Akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtävän suorituspaikka on Suomessa oleva organisaatio, jonka kautta tutkimusrahoituksen maksatus tapahtuu. Rahoituskauden aikana on kuitenkin mahdollista työskennellä eripituisia jaksoja esimerkiksi ulkomaisessa yliopistossa.

 • Kerro lyhyesti, missä aiot vierailla tai työskennellä hankkeen aikana ja miten liikkuvuusjaksot edistävät suunnittelemaasi tutkimusta.
 • Suunniteltu liikkuvuus otetaan huomioon arvioitaessa tutkimussuunnitelmaa mutta ei hakukelpoisuutta laskettaessa/arvioitaessa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoitetaan tutkimusympäristöllä?

Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusryhmää tai -yhteisöä, jossa tutkija työskentelee. Tutkimusympäristö sijaitsee usein yhden suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) sisällä, mutta se voi myös ulottua eri organisaatioiden yli. Yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä.

Jos tutkimusympäristöä vaihdetaan saman suorituspaikan sisällä, edellytetään selkeää työskentely-ympäristön vaihtoa niin, että se perustellusti edistää Akatemian liikkuvuudelle asettamia tavoitteita. Hakijan on konkreettisesti perusteltava selkeä työskentely-ympäristön vaihto ja Akatemian tavoitteiden täyttyminen hakulomakkeella.

Tutkimusympäristön ei katsota vaihtuvan, jos esimerkiksi tutkimusyksikön nimi muuttuu tai tutkimusyksiköt yhdistyvät.

Mitä tarkoittaa työskentely muualla?

Olennaista on, että jos tutkija jatkaa suorituspaikassaan eikä vaihda tutkimusympäristöä, hänelle on hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt kokemusta myös nykyisen tutkimusympäristönsä ulkopuolelta. Tämä tohtorintutkinnon jälkeen hankittu kokemus voi olla kertynyt joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kuuden kuukauden muualla työskentely voi olla esimerkiksi työskentelyä toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa.

Se voi myös olla työskentelyä apurahalla tai muulla järjestelyllä muussa kuin siinä fyysisessä tutkimusympäristössä, johon rahoitusta nyt haetaan. Tutkijalla voi esimerkiksi olla kokemusta työskentelystä yliopistonsa rahoituksella ulkomaisessa yliopistossa. Myös tutkijakollegiumissa työskentelyn voi rinnastaa muualla työskentelyyn silloin, kun tutkijan työyhteisö on muuttunut.

Voiko hakija työskennellä ulkomailla?

Rahoitus myönnetään käytettäväksi suomalaisen suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) kautta mutta tutkija voi työskennellä ulkomailla rahoituskauden aikana.

Pitääkö hakijan olla ollut työsuhteessa siihen organisaatioon, josta hän laskee muun työkokemuksen karttuneen?

Ei tarvitse. Näin ollen esimerkiksi apurahalla työskentely voidaan laskea mukaan vaadittuun kuuden kuukauden jaksoon. Sillä, kuka on rahoittanut työskentelyn kuuden kuukauden jakson aikana, ei ole merkitystä.

Milloin kuuden kuukauden jakso pitää olla suoritettu?

Hyväksi lasketaan sellainen vähintään kuuden kuukauden työskentely, joka on suoritettu tohtorintutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

Suunniteltua liikkuvuutta ei oteta mukaan hakukelpoisuuden tarkasteluun, ellei hakija vaihda tutkimusympäristöä. Se arvioidaan osana tutkimussuunnitelmaa.

Miksi Akatemia tukee tutkijoiden liikkuvuutta?

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä ja työyhteisöissä on erittäin tärkeää. Työskentely erilaisissa tutkimusryhmissä tai muissa tutkimusta lähellä olevissa tehtävissä vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista ja lisää hänen mahdollisuuttaan sijoittua kilpailtuihin tutkimustehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkijan kannalta on myös tärkeää oppia uusia menetelmiä ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.

Monipuolinen osaaminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista, jotka tieteellisen laadun ohella ovat Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.

Akatemia rohkaisee tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen. Akatemian rahoitusta voi käyttää työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena.

Esimerkkejä liikkuvuusedellytyksen toteutumisesta

Tutkija vaihtaa tutkimusympäristöä hakiessaan tutkijatohtorin / akatemiatutkijan tehtävää

 • Tutkija hakee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Hän on tehnyt väitöstutkimuksensa ja väitellyt Jyväskylän yliopiston matemaattis­â€‘luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Suorituspaikka vaihtuu, tutkimusympäristön vaihto toteutuu. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija hakee Helsingin yliopiston Biotekniikan instituuttiin. Hän on tehnyt väitöstutkimuksensa ja väitellyt Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biokemian ja kehitysbiologian osastolta. Suorituspaikka pysyy samana, mutta tutkimusympäristön vaihto toteutuu. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Ulkomainen tutkija hakee tohtorintutkinnon jälkeen Aalto-yliopistoon. Hänen tohtorintutkintonsa on Helsingin yliopistosta. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • COVID-19-epidemian vuoksi ulkomailta tuleva tutkija ei saa suorituspaikan sitoumusta suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta tai Suomen liikkuvuusrajoituksia ei ole poistettu. Hänellä on vastaanottavan tutkimusryhmän johtajan kutsu. Hän voi kuitenkin myöhemmin aloittaa työn Suomessa. Liikkuvuusedellytys täyttyy. Hänen on otettava yhteyttä Akatemiaan ennen hakemuksen jättämistä ja toimitettava kutsukirje.
 • Tutkija hakee Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) ryhmään, jota johtaa professori X. Hän on tehnyt väitöstutkimustaan sekä THL:ssä professori X:n ryhmässä, että Helsingin bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, josta hän väitellyt. Suorituspaikka vaihtuu väitöksen jälkeen, mutta tutkimusympäristö pysyy samana. Liikkuvuusedellytys ei täyty.
 • Tutkija hakee Oulun XX tiedekunnan johtajan A.A. tutkimusryhmään. Hän on tehnyt väitöstutkimuksen samassa tiedekunnassa ryhmänjohtajan B.B. ryhmässä. Työskentely-ympäristö pysyy edelleen samana. Liikkuvuusedellytys ei täyty.
 • Tutkija hakee Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Hän haluaa työskennellä vuoden ajan Harvardin yliopistossa rahoituskauden aikana ja hänellä on olemassa kutsukirje sieltä. Hän on tehnyt väitöstutkimuksensa ja väitellyt Jyväskylän yliopiston matemaattis‑luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Suorituspaikka ei vaihdu. Kyseessä on hankkeen aikainen liikkuvuus. Liikkuvuusedellytys ei täyty.

Tutkija vaihtaa tutkimusympäristöä vähintään kuudeksi kuukaudeksi tohtorintutkinnon jälkeen.

Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

 • Tutkija on tohtorintutkinnon jälkeen siirtynyt Turun yliopistosta työskentelemään Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin ensin 4 kk:n ajaksi ja sitten 2 kk:ksi Helsingin yliopistoon. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija on väitellyt Oulun yliopistosta. Sen jälkeen hän on työskennellyt kaksi vuotta Orionin tutkimus -ja kehitysyksikössä. Hän hakee samaan ryhmään kuin on tehnyt väitöstutkimuksensa. Hänellä on yli 6 kk:n tutkimustyöjakso muualla. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija on saanut tohtorintutkinnon Lapin yliopistosta. Sen jälkeen työskennellyt 1 kk:n ajan Säätiön apurahalla Itä-Suomen yliopistolla, 2 kk:n ajan yliopistotutkijana Tampereen yliopistolla ja 3 kk tutkijana Tukholman yliopistolla. Liikkuvuusedellytys ei täyty, koska kahden pisimmän liikkuvuusjakson yhteenlaskettu pituus on alle 6 kk.
 • Tutkija on väitellyt Aalto-yliopistosta marraskuussa 2019. Hän on sopinut työskentelevänsä MIT:ssa tammi-heinäkuun 2020 ajan. Hänellä on siihen kutsukirje. Työskentely on kuitenkin keskeytynyt COVID-19-epidemian vuoksi ja hän on palannut takaisin Suomeen. Liikkuvuusedellytys täyttyy. Hänen tulee ottaa yhteyttä Akatemiaan ja liittää hakemukseensa tutkijavierailun kutsukirjeen.
 • Tutkija on saanut tohtorintutkinnon Helsingin yliopistosta tammikuussa 2020. Hänet on kutsuttu 6 kk:n tutkimusvierailulle Oxford Universityyn. Vierailun oli tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020, mutta se peruuntui COVID-19-epidemian vuoksi. Liikkuvuusedellytys täyttyy. Hänen tulee ottaa yhteyttä Akatemiaan ja liittää hakemukseensa tutkijavierailun kutsukirjeen.
 • Tutkija on valmistunut tohtoriksi Tampereen yliopistosta maaliskuussa 2020. Hän on suunnitellut lähtevänsä tutkimusvierailulle Oulun yliopistoon touko-elokuuksi 2020. Liikkuvuusedellytys ei täyty, sillä 6 kk:n liikkuvuus ei toteudu ennen hakuajan päättymistä 30.9.2020. COVID-19-epidemia ei vaikuta liikkuvuusedellytyksen täyttymiseen, koska suunniteltu liikkuvuusjakso olisi alle 6 kk.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?