Liikkuvuusedellytys

HUOM! Liikkuvuusedellytys koskee päätöksiä, jotka on tehty 31.12.2022 mennessä. Liikkuvuusedellytyksestä on luovuttu syyshausta 2022 eteenpäin.

Hakemuksessa esitetty kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö sekä siihen liittyvä tutkijoiden liikkuvuus ovat osa hakemuksen tieteellistä arviointia. Liikkuvuus otetaan huomioon myös rahoituspäätöksissä. Tutustu sen toimikunnan linjauksiin, jolle jätät hakemuksesi.

Kerro kansainvälisestä ja kotimaisesta liikkuvuudestasi hakemuslomakkeella Liikkuvuus-välilehdellä. Liikkuvuuden kuvaus on jaettu kolmeen osaan: 1. liikkuvuusedellytykseen, 2. muuhun aiempaan liikkuvuuteen ja 3. hankkeessa suunniteltuun liikkuvuuteen.

1. Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä (Mobility requirement).

Jotta voit hakea tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää, sinun on pitänyt tohtorintutkinnon jälkeen vaihtaa tai vaihdat tutkimusympäristöä Suomessa tai ulkomailla. Tämä vaatimus tunnetaan myös nimellä liikkuvuusedellytys.

Tutkimusympäristön vaihdolla tarkoitetaan tässä fyysistä siirtymistä tutkimusympäristöstä toiseen tai muulla sektorilla tapahtunutta tutkimustyötä tukevaa työskentelyä esimerkiksi toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, sairaalassa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa. Liikkuvuusedellytyksen voi täyttää kahdella eri tavalla:

 1. Liikkuvuusedellytys täyttyy, jos haet tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää muuhun tutkimusympäristöön kuin siihen, missä olet tehnyt väitöskirjasi.
 2. Jos haet tutkijatohtorin tai akatemiatutkijan tehtävää samaan tutkimusympäristöön, jossa työskentelit suorittaessasi tohtorintutkinnon, sinun on pitänyt väitöksen jälkeen tehdä tutkimusta muussa tutkimusympäristössä tai tehdä tutkimusta tukevaa työtä muulla sektorilla yhteensä vähintään kuusi kuukautta. Tällaisia jaksoja voi myös olla useampia, jolloin kahden pisimmän jakson pitää olla yhteensä vähintään kuusi kuukautta.

Näistä ehdoista voidaan poiketa vain erityisestä syystä yksittäisten tutkijoiden kohdalla.

Tällaisia syitä voivat olla

 1. Oma tai lähiomaisen erittäin vakava sairaus, joka muodostaa merkittävän esteen liikkuvuudelle. Tämä on pystyttävä dokumentoimaan. Ota yhteyttä Akatemiaan Mobility@aka.fi.
 2. COVID-19-pandemian aiheuttama liikkuvuusjakson katkeaminen tai sovitun liikkuvuusjakson peruuntuminen. Jos et ole voinut täyttää liikkuvuusedellytystä COVID-19-pandemian takia (esim. ulkomainen organisaatio ei ole voinut sitoutua ottamaan sinua vastaan), sinun on kuvattava syyt ja myös pystyttävä dokumentoimaan ne. Esitä nämä perustelut hakemuksen kohdassa Liikkuvuus. Liitä hakemukseesi dokumentaatio esimerkiksi vierailukutsu lentolippuineen Liitteet-välilehdellä kohtaan liikkuvuusedellytys, dokumentit. Liite nimetään sukunimi_mobility.
 3. COVID-19-pandemia on estänyt sinua täyttämästä vuoden 2021 syyshaun liikkuvuusedellytystä eikä kyse ole kohdan b) mukaisesta liikkuvuusjakson katkeamisesta tai peruuntumisesta, niin sinun tulee kuvata, mitä olet tehnyt tohtorintutkinnon jälkeen täyttääksesi edellytyksen tutkimusympäristön vaihtamisesta. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi yhteisjulkaiseminen ja/tai aineistojen jakaminen sekä yhteisrahoituksen hakeminen muiden kuin oman tutkimusympäristön tutkijoiden kanssa. Liitä hakemukseesi toisesta ympäristöstä saatu, toiminnan kuvauksen sisältävä yhteistyökirje Liitteet-välilehdellä kohtaan liikkuvuusedellytys, dokumentit. Liite nimetään sukunimi_mobility. Akatemia ratkaisee selvityksesi pohjalta, täyttyykö poikkeus liikkuvuusedellytyksestä kohdaltasi ja oletko hakukelpoinen.

Jos vetoat siihen, ettei liikkuvuusedellytys (kohdat 1 tai 2) täyty sinun kohdallasi yllä mainittuihin seikkoihin (kohdat a, b tai c) perustuen, sinun tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä Akatemiaan sähköpostitse osoitteeseen Mobility@aka.fi.

Rahoituksen voi saada vain, jos Akatemian asettamat ehdot liikkuvuudelle täyttyvät.

1.   Muu aiempi liikkuvuus (Other previous mobility) -kohta, jos se on tarpeen.

 • Kerro, missä olet vieraillut tai työskennellyt tutkimukseen liittyen väitöksesi jälkeen. Tätä tietoa käytetään arvioimaan kokemustasi tutkijana.

2.   Suunniteltu liikkuvuus (Planned mobility), joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen

Akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtävän suorituspaikka on Suomessa oleva organisaatio, jonka kautta tutkimusrahoituksen maksatus tapahtuu. Rahoituskauden aikana on kuitenkin mahdollista työskennellä eripituisia jaksoja esimerkiksi ulkomaisessa yliopistossa.

 • Kerro lyhyesti, missä aiot vierailla tai työskennellä hankkeen aikana ja miten liikkuvuusjaksot edistävät suunnittelemaasi tutkimusta.
 • Suunniteltu liikkuvuus otetaan huomioon arvioitaessa tutkimussuunnitelmaa mutta ei hakukelpoisuutta laskettaessa/arvioitaessa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoitetaan tutkimusympäristöllä?

Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusryhmää tai -yhteisöä, jossa tutkija työskentelee. Tutkimusympäristö sijaitsee usein yhden suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) sisällä, mutta se voi myös ulottua eri organisaatioiden yli. Yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä.

Jos tutkimusympäristöä vaihdetaan saman suorituspaikan sisällä, edellytetään selkeää työskentely-ympäristön vaihtoa niin, että se perustellusti edistää Akatemian liikkuvuudelle asettamia tavoitteita. Hakijan on konkreettisesti perusteltava selkeä työskentely-ympäristön vaihto ja Akatemian tavoitteiden täyttyminen hakulomakkeella.

Tutkimusympäristön ei katsota vaihtuvan, jos esimerkiksi tutkimusyksikön nimi muuttuu tai tutkimusyksiköt yhdistyvät.

Mitä tarkoittaa työskentely muualla?

Olennaista on, että jos tutkija jatkaa suorituspaikassaan eikä vaihda tutkimusympäristöä, hänelle on hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt kokemusta myös nykyisen tutkimusympäristönsä ulkopuolelta. Tämä väitöksen jälkeen hankittu kokemus voi olla kertynyt joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kuuden kuukauden muualla työskentely voi olla esimerkiksi työskentelyä toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa.

Se voi myös olla työskentelyä apurahalla tai muulla järjestelyllä muussa kuin siinä fyysisessä tutkimusympäristössä, johon rahoitusta nyt haetaan. Tutkijalla voi esimerkiksi olla kokemusta työskentelystä yliopistonsa rahoituksella ulkomaisessa yliopistossa. Myös tutkijakollegiumissa työskentelyn voi rinnastaa muualla työskentelyyn silloin, kun tutkijan työyhteisö on muuttunut.

Pitääkö hakijan olla ollut työsuhteessa siihen organisaatioon, josta hän laskee muun työkokemuksen karttuneen?

Ei tarvitse. Näin ollen esimerkiksi apurahalla työskentely voidaan laskea mukaan vaadittuun kuuden kuukauden jaksoon. Sillä, kuka on rahoittanut työskentelyn kuuden kuukauden jakson aikana, ei ole merkitystä.

Milloin kuuden kuukauden jakso pitää olla suoritettu?

Hyväksi lasketaan sellainen vähintään kuuden kuukauden työskentely, joka on suoritettu väitöksen jälkeen, kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

Suunniteltua liikkuvuutta ei oteta mukaan hakukelpoisuuden tarkasteluun, ellei hakija vaihda tutkimusympäristöä. Se arvioidaan osana tutkimussuunnitelmaa.

Voiko hakija työskennellä ulkomailla?

Rahoitus myönnetään käytettäväksi suomalaisen suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) kautta mutta tutkija voi työskennellä ulkomailla rahoituskauden aikana.

Miksi Akatemia tukee tutkijoiden liikkuvuutta?

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä ja työyhteisöissä on erittäin tärkeää. Työskentely erilaisissa tutkimusryhmissä tai muissa tutkimusta lähellä olevissa tehtävissä vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista ja lisää hänen mahdollisuuttaan sijoittua kilpailtuihin tutkimustehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkijan kannalta on myös tärkeää oppia uusia menetelmiä ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.

Monipuolinen osaaminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista, jotka tieteellisen laadun ohella ovat Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.

Akatemia rohkaisee tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen. Akatemian rahoitusta voi käyttää työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena.

Esimerkkejä liikkuvuusedellytyksen toteutumisesta

Tutkija vaihtaa tutkimusympäristöä hakiessaan tutkijatohtorin / akatemiatutkijan tehtävää

 • Tutkija hakee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Hän on tehnyt väitöstutkimuksensa ja väitellyt Jyväskylän yliopiston matemaattis­luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Suorituspaikka vaihtuu, tutkimusympäristön vaihto toteutuu. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija hakee Helsingin yliopiston Biotekniikan instituuttiin. Hän on tehnyt väitöstutkimuksensa ja väitellyt Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biokemian ja kehitysbiologian osastolta. Suorituspaikka pysyy samana, mutta tutkimusympäristön vaihto toteutuu. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • COVID-19-epidemian vuoksi ulkomailta tuleva tutkija ei saa suorituspaikan sitoumusta suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta tai Suomen liikkuvuusrajoituksia ei ole poistettu. Hänellä on vastaanottavan tutkimusryhmän johtajan kutsu. Hän voi kuitenkin myöhemmin aloittaa työn Suomessa. Liikkuvuusedellytys täyttyy. Hänen on otettava yhteyttä Akatemiaan ennen hakemuksen jättämistä ja toimitettava kutsukirje.
 • Tutkija hakee Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) ryhmään, jota johtaa professori X. Hän on tehnyt väitöstutkimustaan sekä THL:ssä professori X:n ryhmässä, että Helsingin bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, josta hän väitellyt. Suorituspaikka vaihtuu väitöksen jälkeen, mutta tutkimusympäristö pysyy samana. Liikkuvuusedellytys ei täyty.
 • Tutkija hakee Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle. Hän haluaa työskennellä vuoden ajan Harvardin yliopistossa rahoituskauden aikana ja hänellä on olemassa kutsukirje sieltä. Hän on tehnyt väitöstutkimuksensa bio- ja ympäristötieteiden laitoksella ja väitellyt Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Suorituspaikka ei vaihdu. Kyseessä on hankkeen aikainen liikkuvuus. Liikkuvuusedellytys ei täyty.
 • Tutkijalla on kaksoistutkinto sekä Helsingin yliopistosta että Manchesterin yliopistosta. Hänellä ei ole muuta liikkuvuutta. Hän hakee samaan tutkimusryhmään Helsingin yliopistossa, josta hänellä on tohtorintutkinto. Liikkuvuusedellytys ei täyty, koska tutkimusympäristö ei vaihdu.

Tutkija vaihtaa tutkimusympäristöä vähintään kuudeksi kuukaudeksi tohtorintutkinnon jälkeen.

Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

 • Tutkija on tohtorintutkinnon jälkeen siirtynyt Turun yliopistosta työskentelemään Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin ensin 4 kk:n ajaksi ja sitten 2 kk:ksi Helsingin yliopistoon. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija on väitellyt Oulun yliopistosta. Sen jälkeen hän on työskennellyt kaksi vuotta Orionin tutkimus -ja kehitysyksikössä. Hän hakee samaan ryhmään kuin on tehnyt väitöstutkimuksensa. Hänellä on yli 6 kk:n tutkimustyöjakso muualla. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija on saanut tohtorintutkinnon Lapin yliopistosta. Sen jälkeen työskennellyt 1 kk:n ajan Säätiön apurahalla Itä-Suomen yliopistolla, 2 kk:n ajan yliopistotutkijana Tampereen yliopistolla ja 3 kk tutkijana Tukholman yliopistolla. Liikkuvuusedellytys ei täyty, koska kahden pisimmän liikkuvuusjakson yhteenlaskettu pituus on alle 6 kk.
 • Tutkija on väitellyt Aalto-yliopistosta marraskuussa 2019. Hän on sopinut työskentelevänsä MIT:ssa tammi-heinäkuun 2020 ajan. Hänellä on siihen kutsukirje. Työskentely on kuitenkin keskeytynyt COVID-19-pandemian vuoksi, ja hän on palannut takaisin Suomeen. Liikkuvuusedellytys täyttyy. Hänen tulee ottaa yhteyttä Akatemiaan ja liittää hakemukseensa tutkijavierailun kutsukirje.
 • Tutkija on saanut tohtorintutkinnon Helsingin yliopistosta tammikuussa 2021. Hänet on kutsuttu 6 kk:n tutkimusvierailulle Oxford Universityyn. Vierailun oli tarkoitus alkaa maaliskuussa 2021, mutta se peruuntui COVID-19-pandemian vuoksi. Liikkuvuusedellytys täyttyy. Hänen tulee ottaa yhteyttä Akatemiaan ja liittää hakemukseensa yhteistyökirje.
 • Tutkija ei ole päässyt COVID-19-pandemian vuoksi vaihtamaan tutkimusympäristöä ulkomaille. Hän on kuitenkin aloittanut tohtorin tutkinnon jälkeen yhteistyön uusien kollegoiden kanssa. Hän on jo päässyt käyttämään heidän tutkimusaineistoaan ja suunnitelmissa on julkaista yhdessä. Yhteistyö on alkanut viimeistään kuusi kuukautta ennen haun päättymistä. Hän on saanut yhteistyökirjeen todistukseksi alkaneesta yhteistyöstä. Liikkuvuusedellytys täyttyy.
 • Tutkija on valmistunut tohtoriksi Tampereen yliopistosta maaliskuussa 2021. Hän on suunnitellut lähtevänsä tutkimusvierailulle Oulun yliopistoon touko-elokuuksi 2021. Liikkuvuusedellytys ei täyty, sillä 6 kk:n liikkuvuus ei toteudu ennen hakuajan päättymistä. COVID-19-pandemia ei vaikuta liikkuvuusedellytyksen täyttymiseen, koska suunniteltu liikkuvuusjakso olisi alle 6 kk.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?