Milloin hakemusta ei käsitellä tai arvioida

Hakemusta ei käsitellä (jätetään tutkimatta), jos hakija tai hakemus ei täytä haulle asetettuja pätevyys- tai muita keskeisiä vaatimuksia tai jos muutoin ei ole edellytyksiä asian käsittelyyn. Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi myöhästynyt hakemus, suorituspaikka ei anna sitoumusta hakemukselle tai Suomen Akatemiasta rahoitusta hakevan tutkijan on kolmen edellisen vuoden aikana todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin. Hakemusten tutkimatta jättämispäätökset tekee tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

Toimikunta tai muu luottamuselin voi tehdä päätöksen ja jättää hakemuksen arvioimatta ja rahoittamatta tiedepoliittisiin syihin perustuen, tai jos on ilmeistä, ettei hakija jostain muusta syystä voi saada rahoitusta jätetyn hakemuksen perusteella.

Muita kuin edellä mainittuja syitä tutkimatta tai arvioimatta jättämiselle ovat esimerkiksi:

  • hakemus on yhden täydennyspyynnön jälkeen olennaisilta osin puutteellinen
  • hakemus kohdistuu tarkoitukseen, jota varten Akatemialla ei ole rahoitusmuotoa
  • hakemus ei kuulu asianomaiseen hakuun
  • akatemiaohjelmahakuun jätetty hakemus ei kuulu ohjelman piiriin
  • hakija on jättänyt samassa haussa useamman kuin yhden hakemuksen, joka koskee jotain tai joitain seuraavista rahoitusmuodoista: akatemiatutkijan tehtävä, akatemiahanke tai kliinisen tutkijan tehtävä; tällöin hakemuksista ensin saapunut arvioidaan
  • hakija ei ole raportoinut ohjeiden mukaisesti Akatemian rahoituksella meneillään olevasta tai päättyneestä tutkimushankkeesta
  • Suomen Akatemian hallituksen, tieteellisen toimikunnan sekä strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen hakee Akatemian tutkimusrahoitusta toimikautensa aikana
  • akatemiaohjelmarahoituksen hakija, joka on osallistunut ohjelman suunnitteluun tavalla, joka tuottaa hänelle kilpailuetua muihin hakijoihin nähden. Tässä asemassa ovat esimerkiksi akatemiaohjelman valmistelu- ja johtoryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat.
  • jokin muu hakuilmoituksessa mainittu rajoite.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?