FI EN

Program och projekt

RSF:s program söker svar på samhällsutmaningar och tar fram lösningar

Forskningen inom rådet för strategisk forsknings (RSF) program är lösningsinriktad och mångvetenskaplig. Ett nära samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat spelar en avgörande roll inom programmen.

Det är statsrådet som definierar behovet av forskning. RSF föreslår årligen teman till statsrådet, som sedan beslutar de slutliga temana och prioritetsområdena. Efter statsrådets beslut kan RSF lansera sina program. De projekt som finansieras inom ett och samma program bildar en tematisk helhet.

 • Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, TECH (2015-2021) I RSF-programmet finansieras forskning som inriktas på att identifiera och nyttiggöra tekniska omvälvningar.

 • Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland, PIHI (2015-2021)
  Hållbar användning av naturtillgångar och begränsning av klimatförändring kräver ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle. I en cirkulär ekonomi cirkulerar förnybara och icke-förnybara naturtillgångar effektivt och material- och energiströmmar används optimalt. RSF-programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland stöder dessa mål.

 • Jämlikhet i samhället, EQUA (2015-2021)
  RSF-programmet handlar om jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet. Avsikten är att finna lösningar som stöder en reform av basservicen och förmånssystemet som är hållbar och främjar jämlikhet.

 • Ett urbaniserande samhälle, URBAN (2016-2019)
  Forskningen ökar kunskaperna om urbaniseringen och om vilka konsekvenser urbaniseringen har för växelverkan mellan städer och regioner och för regionernas livskraft.

 • Hälsa, välfärd och levnadsvanor, HEALTH (2016-2019)
  I forskningen inom programmet fästs det särskild uppmärksamhet vid sådana mekanismer som permanent ändrar på människors beteende och som utnyttjar de senaste årtiondenas resultat inom vetenskapen.

 • Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad, WORK (2016-2019)
  I forskningen inom programmet har man som mål att finna lösningar på hur existerande forskningsdata ska kunna utnyttjas för utveckling av utbildningen, lärandemiljöerna och kompetensen samt för att förutse nya kompetensbehov och framtida yrken.

 • Säkerhet i en nätverksbaserad värld, SECURITY (2016-2019)
  Forskningen inom programmet stöder uppföljning, analys och framförhållning av förändringar i säkerhetsmiljön samt beaktande av nya säkerhetsrisker.

 • Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, CITIZEN (2017-2021)
  RSF-programmet belyser det informationsbehov och de utmaningar som de globala förändringarna skapar för det finländska politiska systemets funktion och stabilitet.

 • Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018-2023)
  Syftet med programmet är att få fram svar på frågor om hur samhällets, samfundens och individernas krafter och resurser samt de nya kombinationerna av dessa på bästa sätt skulle stödja en övergripande anpassningsförmåga.

 • Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018-2023)
  RSF-programmet ska få fram lösningar på frågan om hur samhället, samfunden och individerna ska bli bättre på att ta tillvara, utveckla och samordna sina resurser på nya och hållbara sätt.

 • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025)
  Det här programmet söker lösningar på hur vi kan avancera mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem. Framtidens livsmedelssystem ska vara en del av lösningen på klimatförändringen, inte en del av problemet.

 • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)
  Programmet söker lösningar på hur den ohållbara materiella grunden för vår livsstil kan ersättas med hjälp av nya material och innovativa tjänster. Systemisk förändringshantering och större resurssmarthet står i centrum.

 • Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)
  Inom temat söks svar på hur och med vilka medel samhällsutvecklingen idag kan styras.

 • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)
  Forskningen inom temat söker lösningar på hur växelverkan mellan teknisk utveckling, institutionella och organisatoriska strukturer och olika kulturer kan stödjas så att alla inkluderas i ett allt mer mångkulturellt och teknifierat samhälle.
Senast ändrad 8.7.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »