Samhälleliga effekter och möjligheter

Finlands Akademi följer upp genomslaget av den finansierade forskningen bland annat med hjälp av forskningsprojektens slutrapporter. I rapporten ombeds forskarna bedöma sitt forskningsprojekts genomslag samt möjligheterna till genomslag som ännu inte har genomförts.

Effekterna och möjligheterna till genomslag struktureras så heltäckande som möjligt ur olika synvinklar:

  • offentliga tjänster och samhällets funktion
  • världsbild, kultur och mänsklig förståelse
  • ekonomi och näringsliv
  • hälsa och välfärd
  • miljö och naturresurser.

Nedan finns en bild av självutvärderingen av de samhälleliga effekterna och möjligheterna till genomslag av de projekt som rapporterats till Finlands Akademi 2017–2021. Genomslagsrutter, tidsspann och uttrycksformer varierar mellan olika vetenskapsområden.

Forskaren kan placera sin bedömning av eventuella effekter och genomslag på det sätt hen väljer. Akademin har inte som mål att styra forskningen mot någon viss form av genomslag och olika former av genomslag värderas inte enligt någon prioritetsordning. Bedömningen av effekterna och möjligheterna till genomslag görs redan inom cirka ett år efter att projektet avslutats, forskningens genomslag framkommer dock ofta med en betydande fördröjning.

  • En femtedel av projekten har valt ett perspektiv.
  • En femtedel av projekten har valt två synvinklar.
  • Hälften av projekten har valt minst tre perspektiv.

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?