Professorer och projekt som Finlands Akademi valt till FiDiPro 2012


FiDiPro-professor:
 Professor Hannes Jónsson, Islands universitet och Brown University, Island/USA.

 • Professor Hannes Jónsson (f. 1957) är en av världens ledande forskare inom teoretisk och beräkningsmässig fysikalisk kemi.
 • Forskningsprojektet: Jónssons projekt ska göra upp beräkningsmodeller av nanopartikelbaserad katalys i solcellsstrukturer. Målet är att skapa en heltäckande teoretisk och beräkningsbaserad metodik för hur nanokluster bestående av metallblandningar utnyttjas i katalys. Under lupp är särskilt katalysatorer som fungerar med hjälp av solljus och som kan producera bränsle eller gödselmedel i normala processer.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Tapio Ala-Nissilä, spetsforskningsenheten för beräkningsmässig nanovetenskap, Aalto-universitetet, tfn 09-470 25805, tapio.ala.nissila(at)aalto.fi

FiDiPro-professor: Professor Vladislav V. Verkhusha, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, USA.

 • Professor Vladislav V. Verkhusha (f. 1964) är en ledande utvecklare av fluorescerande proteiner. Upptäckten och utvecklingen av grönt fluorescerande protein tilldelades Nobelpriset i kemi 2008. Efter det har forskningsområdet utvecklats med en svindlande fart. Professor Verkhusha utvecklar rödtonade fluorescerande proteiner och proteiner där fluorescensen kan startas eller slås av kontrollerat. Dessa proteiner har många olika tillämpningar, t.ex. i flerkanalavbildning, avbildning i superhög upplösning, och intravital avbildning samt i att undersöka proteiners funktionella interaktioner och proteinbaserad screening.
 • Forskningsprojektet: I sitt projekt ska Verkhusha utveckla teknologi för biofotonik. Den nya teknologin ska göra det lättare att ta fram funktionella data ur levande vävnader såsom celler. Målet är att utveckla tre nya metoder utifrån fluorescerande proteiner som ska komplettera existerande gröna och röda signalämnen. Resultaten kommer att vara till nytta för det biovetenskapliga forskarsamhället på bred front, eftersom metoderna kan tillämpas bl.a. inom forskningen i cell- och organfysiologi. Projektet stöder utvecklingen av avbildningsinfrastruktur samt sådana forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som utnyttjar avbildningsteknik. På nationell nivå kommer projektet att gagna forskningsprojekt via avbildningsinfrastrukturen vid Biocenter Finland.
 • Kontaktperson och -organisation: akademiprofessor Elina Ikonen, Helsingfors universitet, tfn 09-191 25 277, elina.ikonen(at)helsinki.fi

FiDiPro-professor: Professor Vladimir Gel’man, Europeiska universitetet i Sankt Petersburg, Ryssland.

 • Professor Vladimir Gel’man (f. 1965) är en av toppforskarna inom analysen av Rysslands politiska system och Ryssland efter Sovjetunionen.
 • Forskningsprojektet: Gel’man ska forska i varför demokratin, god förvaltning och legalitetsprincipen inte har rotat sig i Ryssland samt i vilka faktorer som påverkar varaktigheten eller stabiliteten av politiska institutioner. Forskningen tar sikte på att förstå logiken bakom politiken och förvaltningen i Ryssland. Projektet ska fokusera på aktörskapens roll samt på hur politiska institutioner bildas. Dessutom ska Gel’man uppspåra processen bakom hur dessa institutioner har bildats efter Sovjetunionens kollaps. Projektet betraktar Ryssland från ett vidare teoretiskt och jämförande perspektiv. Jämförelsen av politikens och förvaltningens olika former görs både för andra länder och för Rysslands olika epoker (före och efter Sovjetunionen samt under Sovjettidens senare del) samt för olika områden inom Ryssland.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Markku Kivinen, Spetsforskningsenheten för Rysslandsforskning – Rysslands modernisering, Helsingfors universitet/Alexanderinstitutet, tfn 09-191 23 654, markku.kivinen(at)helsinki.fi

FiDiPro-professor: professor Leif Groop, Lunds universitet, Sverige.

 • Professor Leif Groop (f. 1947) är en toppforskare inom diabetesforskning. Groop har en exceptionellt framgångsrik karriär och stark erfarenhet av omfattande studier med många deltagare. Groops forskning har på ett betydande sätt ökat vår förståelse av den genetiska bakgrunden till typ 2-diabetes och sjukdomens grundläggande mekanismer.
 • Forskningsprojektet: Under sin period som FiDiPro-professor ska Groop utnyttja de nyaste genetiska metoderna och det finska folkets särdrag för att klarlägga mekanismerna bakom diabetes. Meningen är att bygga upp en noggrann arvsanlagskarta över Finlands befolkning (det s.k. SISU-projektet, Sequencing Initiative Suomi). Projektets mål är att sekvensera hela arvsanlaget för tusentals finländare och klassificera de genvarianter som påträffas. Informationen kan bidra till att kartlägga nästa all genetisk variation i befolkningen. Ett ytterligare mål är att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer och erbjuda genomdata för hälsoobservationer. Groops forskningsprojekt är nationellt viktigt, eftersom det analyserar sjukdomen diabetes särdrag i den finländska befolkningen.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Aarno Palotie, Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet, tfn 041 501 5915, aarno.palotie(at)helsinki.fi

FiDiPro-professor: professor Gunther Uhlmann, University of California Irvine/University of Washington, USA.

 • Professor Gunther Uhlmann (f. 1952) är en av de mest framstående forskarna inom matematiska inversproblem. Uhlmann har bakom sig en lång karriär men är fortfarande i ett mycket produktivt skede av sin forskning. Han har nyligen åstadkommit avsevärda resultat när det gäller att lösa svåra matematiska problem. I år tilldelades han Böcherpriset av American Mathematical Society för hans insatser under de senaste sex åren.
 • Forskningsprojektet: Under sin period som FiDiPro-professor ska Uhlmann särskilt undersöka geometriska inversproblem och inversproblem med partiella data samt hur osynlighetsteknik kan tillämpas på transformationsoptik. Projektet omfattar även forskning kring hybridavbildningsteknik. Forskningen i inversproblem är just nu ett av de mest aktuella temana inom tillämpad matematik. Lösningarna till matematiska inversproblem utnyttjas på ett flertal områden, bl.a. inom medicinsk avbildning, astronomi och industriella material.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Lassi Päivärinta, spetsforskningsenheten för inversionsproblem, Helsingfors universitet, tfn 040 833 8532, lassi.paivarinta(at)helsinki.fi

FiDiPro-professor: professor Nicola Fusco, University of Napoli, Italien/Carnegie Mellon University, USA.

 • Professor Nicola Fusco (f. 1956) är en världskänd forskare inom matematisk analys.
 • Forskningsprojektet: Fuscos projekt ligger inom matematikens och matematiska analysens område. Teman under lupp är bl.a. kvantitativa olikheter, isoperimetriska olikheter, Sobolevs olikheter och partiella differentialekvationer.
 • Kontaktperson och -organisation: akademiprofessor Pekka Koskela, Jyväskylä universitet, tfn 014-2602 706, pekka.j.koskela(at)jyu.fi

FiDiPro-professor: professor Jacek Dobaczewski, Universitetet i Warszawa, Polen.

 • Professor Jacek Dobaczewski (f. 1952) är en världsledande teoretiker inom området kärnstruktur.
 • Forskningsprojektet: Kärnteorins inexakta resultat beror sannolikt på att teorin inte kan beskriva lågenergikorrelationer. Ett sätt att göra framsteg är att tillfoga lågenergikorrelationerna till existerande modeller på ett explicit sätt. Dobaczewskis projekt syftar till att utveckla detaljerade metoder med vilka man kan lägga till korrelationerna på ett okontroversiellt sätt. Målet kan uppnås genom att man definierar en grupp av deluppgifter: uppgifter som löses direkt och mer ambitiösa uppgifter som till en början endast kan definieras på en mindre detaljerad nivå.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Rauno Julin, spetsforskningsenheten för kärn- och acceleratorfysik, Jyväskylä universitet, tfn 050 591 9526, rauno.julin(at)jyu.fi

FiDiPro-professor: professor Susan E. Quaggin, Toronto General Hospital/University of Toronto, Kanada.

 • Professor Susan E. Quaggin är en internationellt erkänd forskare inom analys av komplexa biologiska system. Quaggin använder sig av den funktionella genomikens metoder och har också vidareutvecklat dem. Hon har i synnerhet forskat om njurarnas funktion.
 • Forskningsprojektet: Det extracellulära matrixet eller intercellulärsubstansen reglerar organbildningen och organens funktion. Cellerna binder sig till substansen, som också förmedlar mekaniska krafter. Intercellulärsubstansen innehåller cellsignaler, styr tillväxtfaktorernas funktion och inverkar avsevärt på hur stamceller förnyas i organens celler. Förändringarna i intercellulärsubstansen syns som biokemiska ändringar i cellerna, och det är en bidragande faktor till mottaglighet för sjukdomar. Forskningsprojektet ska undersöka hur intercellulärsubstansen deltar i regleringen av organfunktion; njurarna används som forskningsobjekt. Meningen är att utveckla modeller för njursjukdomar och således nya behandlingar mot sjukdomar.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Seppo Vainio, Uleåborgs universitet/Biocenter Oulu, Spetsforskningsenheten för växelverkan mellan celler och intercellulärsubstans, tfn 08-537 6084, seppo.vainio(at)oulu.fi

FiDiPro-professor: professor George Steven Bova, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA.

 • Professor George Bova (f. 1956) är en ansedd forskare inom prostatacancer. Bova har framgångsrikt omsatt sina innovationer i praktiska tillämpningar.
 • Forskningsprojektet: Ett hinder för individualiserad cancerbehandling har varit att nuvarande studier inte har kunnat åtskilja viktiga observationer och oväsentliga observationer. För att detta skulle vara möjligt borde man beakta patienten, cancervävnaden, genetiska faktorer, miljön och övriga sjukdomar. I sitt projekt ska Bova utveckla molekylär cancerforskning, som utnyttjar obduktioner gjorda vid enheten för biomedicinsk teknologi vid Tammerfors universitet. Projektet reder ut centrala mekanismer bakom prostatacancer och utvecklar liknande program för att studera andra vanliga och sällsynta cancertyper i Finland.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Tapio Visakorpi, Tammerfors universitet, tfn 040 717 4402, tapio.visakorpi(at)uta.fi

FiDiPro-professor: professor Ian F. Akyildiz, Georgia Institute of Technology, USA.

 • Professor Ian F. Akyildiz är en av världens ledande forskare inom området nanonätverk. Akyildiz räknas bland världens mest citerade forskare inom elektroteknik och datavetenskap och han har tilldelats många priser för sin forskning,
 • Forskningsprojektet: Nanonätverk, dvs. nätverk som består av nanoapparater, kan ses som en del av ”sakernas internet” (Internet of Things). Med hjälp av nanonätverk kan man expandera nanoteknologiska tillämpningar till verksamhetsområden såsom biomedicin och miljö- och energiteknik samt till militära tillämpningar. I sitt projekt ska Akyildiz koncentrera sig på den ömsesidiga kommunikationen mellan apparater i nanoskalan. Det finns mycket lite forskning om detta. Utmaningarna jämfört med traditionell datatrafik är många: funktionella egenskaper, nätverksarkitektur och -topologi, algoritmer och felkontroll.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Evgeni Kucheryavy, Tammerfors tekniska universitet, tfn 040-7710 619, evgeni.kucheryavy(at)tut.fi

FiDiPro-professor: professor Pavel Jungwirth, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences, Tjeckien.

 • Professor Pavel Jungwirth (f. 1966) idkar forskning inom flera vetenskapsgrenar. Jungwirth har bl.a. forskat kring cellmembran- och proteinfunktion, aerosolkemi och cellskador orsakade av oxidation.
 • Forskningsprojektet: Under sin period som FiDiPro-professor ska Jungwirth undersöka molekylär transport genom cellmembraner. Fokus ligger särskilt på hur denna transport förändras på grund av oxidation, joner och cellmembranpeptider och -proteiner. Forskningen ökar vår förståelse av de principer på basis av vilka molekylära motorer (proteiner) fungerar under fysiologiska förhållanden. Forskningskunskapen skapar metoder med vilka man kan styra proteinfunktionen tillsammans med lipider, utveckla nya läkemedel och förebygga problem som beror på oxidation. Projektets vetenskapliga genombrott kan leda till bioteknologiska innovationer t.ex. för läkemedelsutvecklingens behov.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Ilpo Vattulainen, Tammerfors tekniska universitet, tfn 0400 510 592, ilpo.vattulainen(at)tut.fi

FiDiPro-professor: professor Masayuki Miyasaka, Osaka University, Japan.

 • Professor Masayuki Miyasaka är en framgångsrik immunolog som forskar i celltrafik. Han har bl.a. identifierat nya endoteliska molekyler som påverkar hur cellerna rör sig från blodet till vävnader och åskådliggjort mekanismer i anknytning till denna process.
 • Forskningsprojektet: Under sin period som FiDiPro-professor ska Miyasaka undersöka vita blodkroppars och cancercellers rörelser samt de mekanismer i lymfkärlen som reglerar dessa rörelser. Forskningens resultat förväntas hjälpa med att hitta nya föremål för läkemedelsutvecklingen.
 • Kontaktperson och -organisation: professor Sirpa Jalkanen, Spetsforskningsenheten för människans försvarsmekanismer, Åbo universitet, tfn 040-566 9611, sirjal(at)utu.fi
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »