FI EN

Alla finansieringsformer övervägs då strategin implementeras

4.1.2017

Finlands Akademis uppdaterade strategi betonar vetenskapens kvalitet, genomslag och förnyelse. Enligt Akademins styrelseordförande Heikki Ruskoaho kommer Akademins samtliga finansieringsformer att granskas ur det perspektivet och vid behov också att revideras.

”Den fria finansieringen – akademiprojektsbidragen och bidragen för anställning som forskardoktor, akademiforskare och akademiprofessor – kommer även i framtiden att spela en central roll i Akademins finansiering. I synnerhet de unga forskargenerationernas möjligheter att få finansiering måste tryggas”, säger Ruskoaho om finansieringens huvudlinjer.

Samarbete betonades i utlysningen för spetsforskningsenheter

”De ansökningar som nyligen gick vidare till andra steget i utlysningen för spetsforskningsenheter gjorde det uttryckligen tack vare sin kvalitet. I den utlysningen har man dessutom fäst större vikt än tidigare vid att enheternas forskningsgrupper bedriver genuint samarbete som ger mervärde. Forskarna jobbar med andra ord med ett gemensamt problem som de tillsammans försöker lösa. Dessutom granskas nu forskningens samhälleliga genomslag noggrannare än tidigare”, berättar Ruskoaho.

I spetsforskningsutlysningen gick 34 ansökningar vidare till andra steget. Spetsforskningsenheterna inleder sitt arbete 2018 och de får längre finansiering än förr.

”De nya enheternas finansieringsperiod är åtta år. Efter fyra år görs en vetenskaplig mellanutvärdering, och de som godkänns får efter det femte året ytterligare en tre års tilläggsperiod. Med ett sådant arrangemang vill styrelsen skapa möjligheter för långsiktig vetenskaplig forskning. Åtta år är även internationellt sett en sällsynt lång finansieringsperiod”, säger Ruskoaho.

Ruskoaho räknar med att omkring var tredje ansökan som kommit vidare till andra steget beviljas ny finansiering.

Spetsprojektsutlysningen gav positiva erfarenheter

I spetsprojektsutlysningen som löpte ut i slutet av september fick Akademin närmare 600 ansökningar, och till sist beviljades 101 forskare som representerar den yngre generationen finansiering.

”Jag tycker att både antalet ansökningar och kvaliteten på de bästa ansökningarna var glädjande. Av utlysningen att döma har vi en lovande ny forskargeneration som också förmår svara mot de krav som en utlysning av det här slaget innebär”, säger Ruskoaho.

Här eftersträvade Akademin en s.k. Proof of Concept-modell, som är bekant också från det europeiska forskningsrådet ERC:s utlysningar. I modellen ska sökandena bedöma innovationspotentialen och det samhälleliga genomslaget av sin forskning.

”Det kom goda ansökningar från samtliga vetenskapliga discipliner, men den här approachen tycktes vara mest naturlig i ansökningarna inom teknik, naturvetenskaper och biomedicin. I de bästa ansökningarna kunde man också klart se vikten av internationell erfarenhet. Även i en utlysning av det här slaget spelade beskrivningen av den egentliga forskningen en central roll, dvs. för att vara framgångsrik i utlysningen måste sökanden noggrant läsa utlysningstexten och ge en exakt arbetsbeskrivning”, berättar Ruskoaho.

Ruskoaho menar att den här typens utlysningar passar bra för Finlands Akademi. I finansieringsformen ingår en aspekt som handlar just om nyttiggörandet av forskningen. ”En förutsättning för att forskningen ska kunna nyttiggöras är att den håller hög standard. Forskning behövs för att vi ska kunna avgöra om exempelvis en viss metod eller ett visst behandlingssätt kan utnyttjas.”

De unga forskarna blir fler och konkurrensen hårdare – allt viktigare att stödja de unga

”Vi ser nu en numerärt större forskargeneration växa fram för vilken det är ständigt svårare att få finansiering. Med tanke på forskningens förnyelse är det mycket viktigt att stödja den här gruppen. Vi får tacka beslutsfattarna för att vi fick ett större anslag än tidigare för det ändamålet”, säger Ruskoaho.

I Finlands Akademis bevillningsfullmakt 2017 ingår en 30 miljoner euros tilläggsfullmakt för stöd till den unga forskargenerationen. Forskningsråden kanaliserar finansieringen till den unga forskargenerationen i form av akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som forskardoktor.

”Akademins roll som en aktör som beviljar konkurrensutsatt finansiering hjälper universiteten och forskningsinstituten att hitta de mest lovande forskarna inom de nya generationerna samtidigt som dessa forskare också ges möjligheter att i framtiden arbeta med forskning”, konstaterar Ruskoaho.

Han anser att forskare som klarat sig bra i ERC:s utlysningar och unga akademiforskare är viktiga även för universiteten. Att stödja dem exempelvis inom tenure-systemet eller på andra sätt borde därför ligga också i universitetens intresse. ”Trots att alla inte kan ges finansiering vore det viktigt att trygga en framtid inom forskningen åtminstone för dem som klarat sig bra i viktiga utlysningar.”

Enligt Ruskoaho behövs permanenta stödformer för unga forskare, och han hoppas att de nu finansierade unga ska få fortsatt forskningsfinansiering.

Forskningsrådens struktur och arbete under luppen

”Akademins förvaltningsämbete jobbar hårt för att förnya alla finansieringsinstrument enligt de uppställda målen.” Ruskoaho menar att implementeringen av Akademins strategi förutsätter att inte bara finansieringsformerna och deras utvärdering utan även strukturen granskas med avseende på förnyelse, kvalitet och genomslag.

Också möjligheterna att utveckla och förnya forskningsrådens arbete dryftas. Den arbetsgrupp som behandlat frågan avgav nyligen sin rapport. Arbetsgruppen, som var tillsatt internt av förvaltningsämbetet, beskriver i sin rapport nuläget i forskningsrådens arbete och de olika aktörernas roll. Projektet genomfördes som en del av implementeringen av Akademins strategi. Finlands Akademis styrelse behandlade arbetsgruppens rapport vid sitt möte i december 2016. Diskussioner kring rapporten har förts över ett brett fält med många intressentgrupper, och även internationella verksamhetskoncept har varit under granskning.

Arbetsgruppens rapport är tillgänglig på webben på finska.

Senast ändrad 4.1.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »