FI
Vasa ger svar på stora utmaningar i världen

Vasa ger svar på stora utmaningar i världen

6.3.2015

Den nya rektorn för Vasa universitet Suvi Ronkainen vill skaka om universitetet för att få det att ställa upp ambitiösa mål. Enligt hennes åsikt har indikatorerna för profileringsprojekten en likriktande effekt på universiteten.

Suvi Ronkainen, ny rektor för Vasa universitet, arbetade tidigare som biträdande rektor för Lapplands universitet och som chef för dess forskarskola. Hon berömmer Vasa för dess aktiva atmosfär.

”Som utomstående har jag fäst uppmärksamhet på den goda dynamiken och den verksamhetsinriktade stämningen vid Vasa universitet. Vi har en bra förvaltningskultur där personalen tar hand om olika ärenden i stället för att fråga om ärendena ankommer på dem.”

Ronkainen har tidigare arbetat som professor i forskningsmetodik. Hon har forskat bland annat i okunskapens betydelse vid styrningen av vetenskapspolitiken.

”Vetenskaps- och innovationspolitiken ställer upp mål för forskningen och därför är den inte oskyldig. Även om den inte dikterar innehållen, bidrar den till att forma forskningsproblemen och de metodologiska avgörandena, och vid valet av dem spelar de mål som satts upp för forskningen en central roll. Målen påverkar de allmänna kunskapsintressena inom forskningen. Om vetenskapspolitiken styr forskningen mot ett exakt avgränsat och praktikinriktat kunskapsintresse, desto mer förutbestämd blir kunskapen till sin karaktär och desto svårare blir det att gestalta vilka s.k. okunskapsintressen det uppstår i ett visst fält. Därför måste universiteten också våga se längre än de omedelbara kunskapsintressena, så att det blir möjligt att upptäcka de okunskapsintressen som uppstår i det som är känt. Expertis inom kunskap och det ansvar som denna expertis medför finns emellertid i kärnan av universitetens särskilda uppdrag”, förklarar Ronkainen.

Ronkainen betonar att en viktig uppgift för rektorn som en högskolepolitisk debattör är att stödja sådana verksamhets- och tänkesätt som förstärker universitetens särskilda uppdrag.

Affärsinriktat universitet

Enligt Ronkainen är en av fördelarna med Vasa universitet att det har ett nära samarbete med det omgivande näringslivet och regionen. 

”Vi är ett affärsinriktat universitet och våra centrala forskningsområden passar in på näringslivet i regionen. Våra fyra forskningsområden, dvs. energi, finansiering, ledning och flerspråkighet, möjliggör vetenskapliga lösningar som kan användas för att utveckla social och ekologisk affärsverksamhet.”

Enligt Ronkainen ska universitetet dock fördjupa sin integration ytterligare.

”Jag vill utveckla våra forskningsområden och fördomsfritt diskutera vad ett affärsinriktat universitet egentligen är.”

Även ett litet universitet kan sikta på att nå toppen genom att koncentrera sig på sina starka sidor.

”Vi måste fundera vilka ambitiösa mål vi kan ställa upp som universitet. Våra studerande är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden redan nu, men vi måste se längre och höja vår ambitionsnivå ytterligare. Genom att integrera Vasa universitets centrala forskningsområden kan vi tillgodose utmaningar i världsklass”, säger Ronkainen.

Som ett exempel nämner Ronkainen att Vasa har koncentrerat sig på intelligenta elnät och decentraliserade energilösningar som gör det möjligt att avhjälpa många energiproblem. Hon önskar att kunnande av detta slag ställs upp som ett konkret och ambitiöst mål för hela universitetet. I Vasa arbetar man för att skärpa den vetenskapliga forskningens spets, och universitetet satsar också på intern differentiering.

Klar profilering redan färdig

Precis som vid de övriga universiteten i Finland diskuteras profilering intensivt även i Vasa. Suvi Ronkainen berömmer sin företrädare Matti Jakobsson för det arbete som redan gjorts för att skapa en klar profil för Vasa universitet.

”Vi har en kompakt profil och våra läroämnen bildar naturliga helheter. Exempelvis undervisningen i juridik sker som en del av ekonomivetenskaperna. Vi fokuserar på tematiskt fungerande helheter och det finns inga möjligheter att gallra bort mer. Vi förflyttar oss ännu starkare mot mångvetenskaplighet och interdisciplinära frågor”, konstaterar Ronkainen.

Vasa universitet har också profilerat sig genom sin internationella verksamhet. Universitetets forskningsområden har bildat internationella magisterprogram av vilka en del är ackrediterade. Universitetet har letat efter praktikplatser för utländska studerande i lokala små och medelstora företag, så att studenterna stannar för att jobba i Finland efter examen. På detta sätt får Finland färsk ung arbetskraft, medan arbetsplatserna i Vasaregionen får internationella affärsförbindelser.

Likriktning av universiteten oroar

Även om profileringen av universiteten diskuteras flitigt är Ronkainen oroad över att universiteten blir alltmer likriktade.

”Universiteten är i princip autonoma, men samtidigt står de under en sträng resultatavtalsstyrning. Indikatorerna är av en sådan karaktär att de bidrar till att likrikta universiteten. Eftersom jämförelserna görs läroämnesspecifikt faller små enheter utanför den statistiska jämförelsen. Man borde fundera huruvida det är möjligt att använda universitetsspecifika indikatorer så att mindre enheter kan uppnå framgång med sina avvikande val.”

Ronkainen anser att det är viktigt att Finland har ett heltäckande nätverk av högskolor i hela landet. 

”I många länder där högskolor i regionerna har lagts ned kan man se en klar regional utslagning. Man måste se fördelen med en riksomfattande jämn kvalitet inom högskolepolitiken”, understryker hon.

Samarbetsprojekt med i den strategiska forskningen

Vid Vasa universitet råder en särskild balans mellan vetenskaplig och praktikinriktad forskning. Enligt Suvi Ronkainen är Finlands Akademis nya finansiering av strategisk forskning ett naturligt element som ger relationen mellan den praktikinriktade och den vetenskapliga forskningen ett bra stöd.

”Ett drag inom den strategiska forskningsfinansieringen som väcker frågor är att projekten förutsätts vara stora. Vi är ett litet och smidigt universitet men det kan vara svårt för oss att snabbt sätta upp ett stort projekt. Finansieringen skulle ge bättre resultat på riksplanet om nätverksbaserade forskningsprojekt och mindre aktörers gemensamma forskningsprojekt också godkändes”, säger Ronkainen.

Enligt Ronkainen lägger Finland alltför stor vikt på centralisering. Eftersom Finland är ett litet land i en global jämförelse borde vi fokusera på nätverksbaserade verksamhetssätt.

Text: Liisi Tamminen
Bild: Katja Lösönen

Senast ändrad 6.3.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »