FI EN
Ny vårdpraxis minskar förekomsten av våld i vårdarbete

Ny vårdpraxis minskar förekomsten av våld i vårdarbete

1.12.2015

Ny vårdpraxis kan minska förekomsten av utmanande situationer och våld på psykiatriska sjukhusavdelningar. Maritta Välimäki, professor i vårdvetenskap vid Åbo universitet, leder ett riskfinansierat projekt som fått finansiering från Finlands Akademi och som undersöker psykiatriska sjukhus som vårdmiljöer och utmanande situationer i dem. Syftet med forskningsprojektet är att reda ut om man genom att utveckla vårdkulturen kan minska förekomsten av våld på avdelningarna i samarbete med personalen, patienterna och deras närstående.

Enligt undersökningar är läkare och sjukskötare ofta utsatta för våld från patienters sida. Verbalt våld är vanligast, och var fjärde anställd inom mentalvårds- och missbrukararbetet har varit utsatt för det. Dessutom har var femte blivit utsatt för fysiskt våld. Enligt Välimäki anser sjukskötarna rentav att detta hör till arbetet, vilket leder till att de inte fäster särskild uppmärksamhet vid fenomenet. Dessa situationer aktualiseras ytterligare på psykiatriska sjukhus.

En psykiskt sjuk patient har ofta en förvrängd verklighetsuppfattning och kan uppleva omgivningen som ett hot, vilket kan leda till våldsamt beteende. I extrema situationer måste man tidvis även vidta lagliga tvångsåtgärder inom avdelningsvården. Extrema åtgärder, såsom fastbindande eller isolering, är psykiskt och fysiskt tunga för både patienten och personalen.

”Vi vill reda ut hurdana de våldsamma situationerna är, vad som leder till dem och vad som följer av dem. Vi saknar en djupare förståelse av de riskfaktorer och konsekvenser som är kopplade till dessa utmanande situationer, även om det finns både nationell och internationell forskning på området. Genom att minska på våldet uppnår man direkta besparingar inom hälso- och sjukvården, eftersom dessa situationer ofta kräver extra resurser”, berättar Välimäki.

Viktigt att öka patienternas delaktighet

Syftet är att utifrån forskningsresultaten utveckla ny vårdpraxis genom vilken man kan minska förekomsten av utmanande och våldsamma situationer på psykiatriska sjukhusavdelningar. Inverkan av praxis bedöms utifrån stämningen på avdelningen och slutresultaten av vården.

”Det är viktigt att utveckla vårdpraxisen och -kulturen tillsammans med personalen, de närstående och patienterna. Genom dessa konkreta metoder kan man öka patienternas delaktighet i vården och förbättra samförståelsen i vårdfrågor”, säger Välimäki.

Genom att öka patienternas delaktighet och beakta deras åsikter kan man enligt Välimäki åstadkomma stora förändringar. Enligt tidigare erfarenheter kan man redan med hjälp av små åtgärder minska förekomsten av konflikter och förbättra stämningen på avdelningen. Exempel på sådana metoder är att i högre grad beakta patienternas utvecklingsförslag och ordna fler möten mellan vårdpersonalen och patienterna.

”Även en ökning av möjligheterna till tidsfördriv har lugnat ner stämningen på avdelningar. Dessutom befrias personalens arbetstid när onödiga regler slopas, och samtidigt blir stämningen mer öppen och tolerant.”

Utifrån forskningsresultaten utarbetas allmänna principer bland vilka sjukvårdsenheterna kan införa de som är lämpliga. Forskningsgruppen tar också fram en serie systematiska översikter över vårdmetodernas effektivitet inom psykiatriskt arbete. ”Forskningsprojektet kan kasta nytt ljus över ett område med etiska och forskningsmässiga utmaningar”, konstaterar Välimäki.

Större förändringar i vårdarbetet genom risktagning

Enligt Välimäki är projektet behäftat med flera riskfaktorer. Dess omfattning är en sådan faktor, eftersom alla sjukvårdsdistrikt i Finland har erbjudits en möjlighet att delta i projektet. ”Redan ett tjugotal distrikt har anmält sitt intresse. Det som gör projektet särskilt riskfyllt är dess omfattning med tanke på styrningen, motiveringen av personalen och de långa avstånden. Även införandet av metoderna i arbetet kan vara en riskfaktor, eftersom de borde vara så likadana som möjligt men tillräckligt individuella på olika ställen.”

I undersökningen används också omfattande registermaterial, och tillgången till och användningen av sådant material medför alltid metodrelaterade risker. Välimäki är dock mycket nöjd med finländska datalager, och hon anser att de kunde utnyttjas i högre grad inom forskning. Man behöver inte ställa samma frågor om och om igen, eftersom samma information kan fås från register eller annat befintligt material. Detta gör det lättare för patienterna och sparar personalens arbetstid.

Undersökningen medför också etiska utmaningar. ”Frågor om våld och begränsning kräver ett högklassigt etiskt agerande och känslighet av forskarna. Forskaren kan inte ställa vilka frågor som helst, utan man måste alltid agera på de intervjuades villkor och respektera deras integritet. För detta finns det detaljerade och mångsidiga etiska anvisningar.”

Genom risktagning kan man enligt Välimäki åstadkomma betydande förändringar i vårdarbetet. ”I allmänhet har man inom vårdvetenskap arbetat småskaligt och tyst. Då kan resultaten inte tillämpas på olika ställen. Nu vill vi bedriva mer omfattande och allmän forskning. Forskningsprojektet ger omfattande information om hur metoden påverkar praxisen, stämningen på vårdstället och personalens välbefinnande.”

Välimäki berömmer riskfinansieringen som bidragsform: ”Man talar alltid om att forskningen borde vara behäftad med hög risk, eftersom den då kan leda till stora genombrott. Den nya finansieringsformen möjliggör risktagande. Det är fint att Finlands Akademi valde projekt från flera olika områden. På det inledande seminariet för de finansierade projekten fick jag också värdefulla tips av forskningsrådens medlemmar och kolleger som beviljats finansiering.”

Ursprunglig text på finska: Anna-Riikka Oravakangas
Foto: Anita Westerback

Senast ändrad 1.12.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »